شماره تلفن : 09307584802

خانه ژورنال دانشجویان ایران

Iranian Students Article House

پردازش های اجتماعی نقص ها در ACC: توضیحات آزمون تصور موضوعی (TAT)

Social processing deficits in agenesis of the corpus callosum: narratives from the Thematic Apperception Test

DOI: https://doi.org/10.1016/S0887-6177(03)00024-6

March 2004

 

Abstract

Clinical observations suggest that individuals with agenesis of the corpus callosum (ACC) and normal IQ may have deficits in social intelligence. This study analyzed responses by normally intelligent individuals with ACC to pictures from the Thematic Apperception Test. A rating system was developed to assess three elements of story-generation: story logic, social understanding, and common content. Six individuals with ACC (five complete and one partial; IQs>85) were compared to eight controls matched for sex, age, and IQ. Based on independent rankings of story protocols by two raters, the five individuals with complete ACC were found to be significantly impaired on all three criteria. The one individual with partial ACC performed better than the majority of controls in all three domains. Results demonstrated that individuals with complete ACC are impaired in understanding socially complex scenes and generating appropriate narratives. Absence of the anterior corpus callosum appears to be important for this deficit.

Keywords: Corpus callosum, Agenesis of the corpus callosum, Congenital disorders, Social intelligence, Thematic Apperception Test

 

 

 

پردازش های اجتماعی نقص ها در ACC: توضیحاتTAT

 

چکیده
بررسی های پزشکی نشان می دهند که اشخاصی که ACC و IQ نرمال دارند ممکن است نقص هایی در هوش اجتماعی داشته باشند. این تحقیق پاسخ های هوش نرمال باACC را با تصویرهایی از TAT تجزیه و تحلیل کرده است. یک سیستم ارزیابی برای ارزیابی ۳ عنصر توسعه داده شد
۱) استدلال گزارش
۲) فهم اجتماعی
۳) محتوا
۶ نفر با ACC با ۸ کنترل مطابق با جنسیت، سن و هوش مقایسه شدند. بر طبق درجه های مستقل از پروتکل ها با ۲ ارزیاب: ۵ نفر با ACC کامل به طور قابل توجهی در هر۳ معیار ناقص یافت شدند.هر فرد با ACC جزئی بهتر از اکثر کنترل ها در هر ۳ حوزه انجام شدند. نتایج نشان دادند که افراد با ACC کامل در فهم بخش های پیچیده اجتماعی و ایجاد شرح های مناسب آسیب دیدند. عدم وجود ACC برای این نقض مهم است.

کلمات کلیدی: ACC، اختلالات ارثی، هوش اجتماعی، آزمون تصور موضوعی  TAT

مقدمه
برای اشخاصی که ACC دارند داشتن IQS نرمال علیرغم نبود مسیرغشایی که دارای ۲۰۰ میلیون axonاست غیر معمول است.
یک سئوال حل نشده مهم با توجه به ACC این است که آیا نقض-های شناختی دقیق تر با نبود (عدم وجود) برآمدگی ها قابل اسناد هستند. تحقیقات کمی وجود دارد که محدودیت های شناختی در افراد با ACC توصیف شده اند. والدین با ACC شکل های مختلفی از ناتوانی اجتماعی در بچه هایشان را گزارش می کنند.
Brownو paw نشان دادند که عدم وجود ACC نیمکره سمت راست در ارتباطات با توجه به تفسیر اطلاعات اجتماعی و عاطفی اطلاعات با نیمکره چپ برای بازده شفاهی جلوگیری می کند. عدم callosal ممکن است هماهنگی موفق اشکال مختلف پردازش اطلاعات اجتماعی در دو نیمکره محدود باشد.
ما فرض کردیم که افراد با ACC نقض هایی را در توانایی برای پاسخ شبیه سازی اجتماعی پیچیده مثل تصاویرTAT استفاده شده در این تحقیق را ارائه دادند. به منظور بررسی نسبت های ACC با شناخت بالاتر و پردازش اجتماعی، بررسی ACC در افرادی که IQsنرمال دارند مهم است. در این افراد نبود (عدم وجود) callosal همکاری اولیه با نقض های روانشناسی عصبی می شود.
انتقال اطلاعات در ACC اثری بر روی جنبه های خاص هوشی و پردازش شناختی دارد که در ارزیابی هوشی مشخص نیست. Chiarelloدر بررسی روانشناسی عصبی از ACC گفته است که عملکردهای منظم بالاتری ناقص و آسیب دیده یافت شدند زمانیکه این کار نیاز به مبادله ی اطلاعات نیمکره درونی ندارد. Sauerwein، Nolin و lassonde گسترده ترین ارزیابی شناخت عصبی افراد با ACC و هوش نسبتاً نرمال را گزارش کردند. آن-ها نتیجه گرفتند که ACC ممکن است در افرادی ارائه شود که علائم شناختی آشکاری ندارد.
مشاهدات افراد با ACC به وسیله ی والدین و اعضای خانواده یک گرایش برای داشتن ارتباط اجتماعی و دیدگاه اجتماعی پیشنهاد می کند. همانند والدین، بچه ها با ACC گرایش نظریات بی معنی در مکالمات دارند. Buchanan،waterhouse و west نقص های پردازش عاطفی را با ACC و هوش نرمال توصیف کردند. اگر چه این افراد با ACC، VIQ نرمالی داشتند. او یک تاریخچه از سختی در بیان احساساتش گزارش کرد و ضعف در شناخت و بیان احساسات ارائه کرد.
در تلاش برای گزارش های مشابه که والدین در مورد بچه های بزرگتر با ACC و IQs نرمال گزارش کردند. ما یک پرسشنامه که دارای ۲۱ قسمت است تهیه کردیم. والدین یک گرایش از والدینشان با ACC برای صحبت کردن در Cliches گزارش کردند. همچنین والدین یک گرایش از ACC بچه هایشان برای از دست دادن مفاهیم جک ها و داستان ها برای داشتن قضاوت اجتماعی بد و برای داشتن سختی در فهم حالت های صورت نشان دادند.
Brown و paul توصیف هایی از نقض های پردازش روانشناسی در ۲ بزرگسال با ACC و IQs نرمال را فراهم می کند. این دو نفر یک MMPI-2 منحصر به فرد با naivete اجتماعی و روانشناسی داشتند. آن ها هم چنین تفسیر ساده، دقیق و غیر عاطفی از شبیه سازی TAT را پیشنهاد کردند و تعداد قابل توجهی پاسخ غیر معمول و غیررایج با تست Rorschach Inkblot دادند. در پایان، آن ها در تفسیر ضرب المثل ها ناتوان شدند.
Van Lancker -Sidtis ,paul، Schieffer،Dietrich و Brown
در بررسی تعداد زیادی از بزرگسالان با ACC مشکلاتی در تفسیر اصلاحات آشنا و شناحت علم بدیع، با نشان دادن یک الگو از نقض ها در جنبه های اجتماعی زبان را گزارش می کنند.
به منظور ارزیابی فهم اجتماعی در افراد با هوش با ACC، این بررسی یک ابزار روانشناسی اجتماعی،TAT استفاده کرد. TAT شامل پردازش تصاویر با پیشنهاد سناریوهای روانشناسی یا اجتماعی پیچیده است. برای هر تصویر، فرد باید داستانی بگوید که تحت الفظی ثبت شده است توصیف هایTAT از دیدگاه روانشناسی با هدف بدست آوردن دیدگاه هایی در رفتارهای روانشناسی تفسیر شده اند. اگرچه، روش های جدیدی برای تأکید در استدلال، مفاهیم رایج و دیدگاه اجتماعی توسعه داده شدند که توانایی فرد برای تشخیص و تفسیرموقعیت های اجتماعی پیشنهاد شده به وسیله ی این تصاویر را گزارش می کند. این شکل از تجزیه و تحلیل پروتکل های TAT ناتوانی در تفسیر شبیه سازی اجتماعی پیچیده در افراد با ACC را نشان خواهد داد.

۲- روش ها
۱-۲ شرکت کننده ها
شرکت کننده ها ۶ مرد بودند که ۵ تای آنها با ACC کامل و یکی با ACC جزئی بودند. ارزیابی MRIS پیدایش مفصل های جلویی در ۶ مورد را تایید می کند. این شرکت کننده ها FSIQs در دامنه ی متوسط داشتند و میانگین ۷/۱۱ سال آموزش کامل کرده بودند. شرکت کننده ها از طریق رجوع به عصب شناسی ها و فهرست شبکه ACC استخدام شدند. شرکت کننده ها باید ۱۷ سال یا بیشتر داشته باشند و ACC به وسیله ی MRI تأیید شده باشند و مقیاس IQ کامل بالای ۸۰ ارائه دهند. این موارد شامل تمام افرادی است که معیار از پیش ذکر شده داشتند و برای کسانی که نتایج TAT در دسترس بودند. اگرچه، آن ها بخشی از مجموعه داده بزرگتر شامل بچه ها و بزرگسالان و افراد با IQ پایین تر هستند.
۱-۱-۲ مورد A1
A1 مردهای سفید پوست، دست راست بودند که در این تست ۱۸ سال داشتند. A1 با ACC در سن ۸ سالگی تشخیص داده شدند زمانیکه او در تحقیق PET در پسرهای dyslexic شرکت کردند. MRI بعدی ACC کامل را نشان داد. همچنین MRI بطن¬های جانبی گسترده را نشان داد. قبل از تشخیص ACC ، A1 با dyslexiaتشخیص داده شد، او انواع مختلفی از تحصیلات خاص را دریافت کرد. اگرچه، متن رایجش نرمال است A1 از دبیرستان فارغ التحصیل شده بودند.
در WISC-R،A1 یک FSIQ از ۱۰۵ داشت. نمرات و امتیازات با درک مطلب، علم حساب و کلمه، شباهت ها و اطلاعات پراکنده شدند. در حوزه عملکرد، رمزگذاری ۴-۳ نقطه زیرBlock design ,object assemly بود.
۲-۱-۲ مورد ۲A
این قسمت مربوط به مردان چپ دست Hispanic آمریکای است که در موقع آزمایش ۲۳ ساله بودند. در مدرسه ابتدائی، او با ADD تشخیص داده شد. در سن ۱۸ سالگی،۲A یک MRI برای آشکار نمودن ACC کامل با وقوع مفصل جلویی دریافت کرد. همچنین MRI سلول های خاکستری heterotopic در هر دو نیمکره را آشکار می کند. او از دبیرستان فارغ التحصیل شد، اما تحصیلات خاصی دریافت کرده بود.
در سن ۱۶ سالگی، ۲A یک FSIQ از ۸۷ بر روی WISC-Rداشت. امتیازات شفاهی اش حداقل پراکندگی را نشان دادند.
۳-۱-۲مورد ۳A
این قسمت مربوط به مردان چپ دست Caucasin است که در زمان آزمایش ۱۷ ساله بودند. در سن ۱۵ سالگی، ۳A یک MRI برای حملات ناگهانی با آشکار نمودن ACC کامل با وقوع احتمالی مفصل های جلویی دریافت کرد. همچنین MRI حفره های گشاد شده جانبی و قسمت های نیمکره سمت چپ را آشکار کرد.
۳A ششمین درجه را تکرار کرد و انواع مختلفی از تحصیلات در سال های مدرسه اش دریافت کرد. او مدرسه را در یازدهمین سال ترک کرد و یک GED با تدریس در خانه دریافت کرد.
درسن ۱۶ سالگی، ۳A برای داشتن FSIQ از ۹۷ بر روی WISC-III یافت شد. او حداقل پراکندگی زیر مجموعه را با استثنای برآمدگی نسبی بر روی تکمیل تصویر را نشان داد.
۴-۱-۲ مورد ۵ A
۵A مردان دست راست caucasian هستند که در زمان آزمایش۲۷ ساله بودند. در سن ۱۱ سالگی، ۵ Aدست راست و لرزش های بازو را تجربه کردند. یافته های MRI، ACC کاملی را نشان داد و در زمان ارزیابی مان، تجویز دارو رایگان بود. ۵ Aاز مدرسه در دهمین رتبه آموزش دیده به عنوان یک لوله کش اخراج شد. او هیچ کلاس خاصی را دریافت نکرد.
در سن ۲۷ سالگی، ۵A برای داشتن یک مقیاس کامل IQ از۹۱ بر روی WAIS-R یافت شد. نمرات شفاهی اش از ۶ تا ۱۰ طبقه بندی شدند و نمرات عملکردش از ۶ تا ۱۲ بر روی Block Designو object assembly دریافت نشدند.
۵-۱-۲ مورد ۲۱A
۲۱A در مورد مردان دست راست cau casian که در زمان امتحان ۲۸ ساله بودند است. در سن ۲۱ سالگی، او به یک مشاور و متخصص اعصاب رجوع کرد. در آن زمان MRI، ACC کامل نشان داد. ۲۱A از دبیرستان بعد از انواع متفاوتی از تحصیلات خاص در سال های مدرسه اش فارغ التحصیل شد. از سن ۲۶ تا ۲۸ سالگی، ۲۱A سه بار به دلیل رفتارهای بد عصبی و نگرانی از خودکشی بستری شد.او در سن ۲۶ سالگی اختلالات دو قطبی را تشخیص داد.
در سن ۲۸ سالگی، ۲۱A یک FSIQ از ۹۴ بر روی WAIS-R داشتند.
امتیازات subscale شفاهی از ۱ تا ۱۴ طبقه بندی شد.
امتیازات عملکردش از ۵ بر روی Digit Symbol با ۹ بر روی Block Design طبقه بندی شد.
۶-۱-۲ مورد P1
P1برای مردان caucasian چپ دست بود که در زمان آزمایش ۲۵ ساله بودند. در سن ۱۹ سالگی OCD را در او تشخیص دادند. در سن ۲۰ سالگی، او حمله ناگهانی را تجربه کرد. در پاسخ به این حمله ناگهانی، P1 یک MRI دریافت کرد، با نشان دادن ACC جزئی با ۲۵درصد تقریب ازACC. در حفره porencephalic یا ناحیه تخم دان همچنین برروی lobe جلویی سمت چپ ارائه شده است. او از دبیرستان فارغ التحصیل شد، اما انواع مختلفی از تحصیلات خاص را در سال¬های مدرسه¬اش دریافت کرد.
در سن ۶ سال و ۱۰ ماهگی، p1 برای داشتن یک FSIQ از ۹۰ برروی WISC-R یافت شد. در سن ۲۶ سالگی، ضریب هوشی اش دوباره با استفاده از نسخه Satz-Mogel از WAIS-R امتحان شد که یک FSIQ از ۹۷را آشکارکرد. در سن ۲۶ سالگی، امتیازات شفاهی¬اش از ۶ بر روی اطلاعات و لغت با ۹ بر روی درک مطلب طبقه بندی شد. امتیازات عملکردش از ۸ بر روی کامل کردن تصویر با ۱۹ بر روی Block Design طبقه بندی شد.
۷-۱-۲ کنترل ها
شرکت کننده های کنترلی از رشته های روانشناسی دانشگاهی به کار گرفته شدند.
گروه کنترلی برای تطبیق گروه ACC با توجه به سن، ضریب هوشی، جنسیت انتخاب شد. گروه کنترلی دارای ۸ مرد با حداقل سن ۶۳/۲۰ و سطح تحصیلات ۶۳/۱۲ بودند. حداقل FSIQ برابر با ۶۳/۹۶ با دامنه ی۱۰۷- ۸۵ بود.
تمام موارد ACC انگلیسی زبان¬ها بودند. ۳ مورد کنترلی انگلیسی زبان دوم شان بود. اما در تمام موارد آن¬ها در مدارس U.Sحداقل با هفتمین رتبه حاضرشدند و از دبیرستان U.S فارغ التحصیل شدند.
همه ی افراد با ACC و شرکت کننده های کنترلی بر طبق قانون-های اتحادیه روانشناسی آمریکا و نهادهای بین المللی درمان شدند.
۲-۲ رویه ها
۶ کارت از TAT ارائه شد و از شرکت کننده ها خواسته شد در مورد تصاویر توضیح دهند. داستان های TAT به صورت تحت الفظی به وسیله ی امتحان گزیده ها ثبت شدند. دو تخمین زننده مستقل هر کدام با تجربه ارزیابی TAT پروتکل های TAT را ارزیابی کرد. پروتکل¬ها برای هر ۶ کارت با همدیگر خوانده شدند و هر پاسخ بر طبق طبقه بندی های زیرتنظیم شد:

۱) منطق گوینده
۲) دیدگاه اجتماعی
۳) مفهوم ذکر شده برای کارت های خاص
۳- نتایج
گروه های ACC و کنترلی در FSIQ تفاوتی نداشتند. با توجه به زیر مجموعه های مرتبط به TAT، این گروه تفاوتی بر روی اطلاعات نداشتند.(n.s و۶۴/۱ t=)
اما گروه کنترلی امتیازات لغت پایین تری نسبت به موضوع های با ACC کامل داشتند. افراد با ACC جزئی امتیاز پایین تری نسبت به کنترل ها بر روی VIQ ثبت کردند اما هیچ اختلاف قابل توجهی در FSIQ (4/4-=Z) و PIQ (90 Z=) یا لغت (۲۱Z=) نشان ندادند.
همبستگی های pearson برای اعتبار ارزیاب داخلی برای هر ۳ گروه طبقه بندی قابل توجه بود.علاوه براین، یک گروه با طبقه بندی به وسیله ی ارزیاب ANOVA نشان داد که ارزیاب هیچ عامل قابل توجهی نداشت و آن با متغییرات دیگر اثر متقابلی نداشت. هیچ اثر قابل توجهی از ارزیاب وجود نداشت.
طبقه بندی های هر دو ارزیاب برای تولید یک امتیاز جداگانه در هر طبقه به صورت میانگین شدند.
قبل از تجزیه و تحلیل بیشتر، تأثیر زبان به عنوان زبان دوم در گروه کنترلی ارزیابی شد. امتیازات ۳ مورد کنترلی با ۵ گروه کنترلی زبان اول با نشان دادن هیچ اثر قابل توجهی مقایسه شدند. بنابراین گروه کنترلی شامل تجزیه و تحلیل های بعدی است.
از بررسی این داده، ما پی می بریم که اشتراک کمی بین افراد با ACC کامل و کنترل ها وجود داشت.
۴ تا از شرکت کننده ها با ACC کامل در ته ردیف بودند در حالیکه یکی از آن ها با یک یا دو کنترل اشتراک داشتند. افراد با ACC جزئی بهتر از اکثر کنترل ها انجام دادند. در واقع،۱P بالاترین میانگین طبقه بندی را برای استدلال و دیدگاه اجتماعی داشت. در شکل ۱حداقل سرعت برای هر گروه در هر ۳ طبقه می تواند دیده شود.
یک اثر قابل توجه نشان داده شد اما نه اثرطبقه بندی و نه اثر متقابل گروه با طبقه هیچکدام قابل توجه نبودند. مقایسه های بعدی از اختلالات گروه در طبقه بندی در هر طبقه قابل توجه بودند (استدلال ۲۷/۳=t،۰۱p<، دیدگاه اجتماعی۳۲/۳=t و۰۱>p، مفاهیم ۹۴/۲=t و۰۲>p)
۴- بحث
این داده ها نشان دادند که شرح های TAT از هر ۵ فرد با ACC کامل در نزدیک یا پایان استدلال، دیدگاه اجتماعی با اشتراک کم بین افراد با ACC کامل کنترل ها طبقه بندی شد. درعوض یک مورد با ACC جزئی نسبت به ۳ طبقه بندی TAT بهتر بود. این پیشنهاد می کند که ACC برای تفسیر نرمال با توجه به TAT ضروری است
در حالیکه نتایج نشان می دهند که نبودن Callosal در عدم توانایی برای تقاضاهای اجتماعی TAT و ایجاد یک استدلال مناسب نتیجه می شود.
این داده ها اطلاعاتی در مورد این که آیا این نقض با ACC منحصر به فرد است را فراهم نمی کند. دیگر مقایسه های گروه-ها که هنوز بررسی نشدند ممکن است این اختلالات را نشان دهند. اگرچه توصیف نقض های مرتبط با افراد با هوش با ACC مهم است به ویژه زمانیکه این افراد به صورت “بدون نشانه ی بیماری” ملاحظه شوند.
از آنجائیکه تمام افراد با ACC علائم عصبی دیدگری داشتند، هر کسی ممکن است بپرسد که callosal منبع رایجی از نقض ها در پاسخ به TAT بود. این مورد توصیفی انواع متفاوتی از علائم-ها از قبیل حمله ناگهانی، علم آسیب شناسی آماری، نقض¬ها و عملکرد پرخاشگری را علاوه بر ناهنجاری های مغز شامل heterotopias cysts را پیشنهاد می کند. اگرچه، اکثر منابع احتمالی از نقض های رفتاری اختلالات مغزی رایج است بویژه زمانی که اختلالات مغز عدم وجود ساختارهای بزرگ مثل ACC است. پیدایش انواع تشخیص های رفتار دیگر یا نا هنجاری های مغز برای واریانس اضافی متحمل تر است.
بحث دیگرمرتبط به نبودن callosal منبع نقض نبودن هر نقض در شرکت کننده با ACC جزئی است.
این فرد یک تاریخچه از علائم obsessive-compulsive حمله های ناگهانی و گواه MRI از ناحیه Cystic در lobe جلویی سمت چپ داشت.
شرکت کننده های ۱p، FSIQ بالاتر یا VIQ بالاتری نداشتند. که او ممکن است برای ناهنجاری های عصبی اش تاوان دهد. بنابراین استدلال های TAT تولید شده با ۱P در قسمت بالایی هر ۳ طبقه بودند.
سپس، نبودن ACC به نظر می رسد یک نسبت دهنده مهم با TAT ضعیف باشد. نه ACC و نه علائم رفتاری دیگر یا ناهنجاری های ساختاری دیگر در۱P یک نقش مهم در این برآمد ظاهر شدند.
در پایان، نبودن استدلال های TAT اجتماعی و پیچیده در افراد با ACC کامل با یافته های قبلی alexithymia در بیکاران که مشکل مفصلی دارند پایدار است.
این علائم بر عدم توانایی برای ایجاد شرح ها با مفهوم احساسی و اجتماعی مناسب با موارد ارائه شده در کارت های TAT دلالت خواهد داشت. Hoppe وBogen فرض کردند که گسیختگی نیمکره داخلی در alexithymia با محدود کردن انتقال تجربه¬های مؤثر از نیمکره راست با مراکز کنترلی شفاهی نیمکره چپ نتیجه می شود.
اگرنتایج ارائه شده مربوط به نبودن ACC باشند تا دیگر موارد اختلالات عصبی، نقض خاص در تولید استدلال های TAT مناسب چیست؟

۴- فرضیه بعدی به صورت زیر پیشنهاد شدند:
۱) مشکل با ایجاد زبان های روایت کننده
۲) واکنش احساسی
۳) توانایی کاهش یافته با ارتباط برقرار کردن اشتراک های معنایی توضیح داده شده از نیمکره راست با مراکز زبانی نیمکره چپ
۴) عدم موفقیت خیالی بدون کاهش شبکه های غشایی لازم برای فکر خلاق تر نقض ها در توانایی زبان در ACC می تواند بر روی چندین محاسبه غیر متحمل شمارش شوند. در ابتدا، کنترل برای کسانی که زبان انگلیسی اولین زبان شان نبود قادر به انجام سطوح مشابه با کنترل های زبان انگلیسی بر روی طبقه¬ها بود، با نشان دادن اینکه این طبقه بندی ها و پردازش ها برای مهارت های زبانی اولیه حساس نبودند.
مقایسه ی مهارت های شفاهی هیچ اختلافی بین ACC و کنترل ها نشان نداد.
اگرچه، گروه کنترلی امتیازات لغت پایین تری داشتند، با نشان دادن اینکه گروه کنترلی یک دامنه ی محدودتری از لغات داشت. علاوه بر این، افراد با ACC جزئی که در TAT عملکرد خوبی داشتند، VIQ پایین تر و امتیازات لغت پایین تری نسبت به کنترل ها داشتند. در پایان، نه مشاهدات کلیدی افراد با ACC و نه گزارش های خویشاوندانشان عدم توانایی برای گفتن یک توصیف را پیشنهاد کردند. با استفاده از یک تجربه شخصی خاص یا روایت آشنا، بعضی افراد با ACC قادر به ایجاد روایت های منسجم بودند. اگرچه این روایت کننده ها با این تصاویر تقاضا شدند.
توضیحات دیگر برای نتایج رایج ممکن است فقدان پاسخ احساسی و فقدان پاسخ های احساسی تلقینی باشد. این توضیح با مشاهدات آزمایشگاهی این افراد با ACC یا توصیف های والدین پایدار نخواهد شد. برای مثال، گزارش های والدین شامل توصیف های موقعیت هایی است که هر دو بسیار عصبی و ناراحت بودند.
تئوری جانبی نیمکره ای کلاسیک پیشنهاد می کند که نیمکره راست نقش مهمی در پردازش اطلاعات احساسی اجتماعی بازی می کند. نیمکره راست برای تشخیص Prosody صوتی، با تشخیص حالت-های صورت و چهره، حالت های Prosody صوتی، اداها و
حالت های صورت، معانی گسترده کلمات و ارتباط شخصی نشان داده شدند. پدیده شناسی دو نیمکره مغز پیشنهاد می کنند که اتصالات مغزی برای انتقال این اطلاعات با نواحی سخنرانی از نیمکره چپ مهم هستند.
نتایج بدست آمده بر روی انتقال اطلاعات معنایی در بیماران که به وسیله ی sidtis و Volp، Holtzman توصیف شدند دلالت بر این دارد که ACC می تواند اطلاعات با ارزشی منتقل کند اما نمی تواند اطلاعات لغوی، آوایی دیداری در مورد کلمات ارائه شده در سمت چپ را انتقال کند. دلایلی وجود دارد که ACC کامل در درجه ی جدایی در نیمکره اطلاعات در مورد مفهوم معنایی گسترده تر از تصاویرTAT نتیجه خواهد شد و بنابراین این اطلاعات در مکانیسم ایجاد شرح های در نیمکره چپ موجود نخواهد بود. نتایج گزارش شده به وسیله ی sidtis پیشنهاد می کنند که چرا وقوع طبقه ها در ۱P برای شرح های با پهنای گسترده تر و معنای بهتر اجازه خواهند داد.
این تئوری ارتباط کاهش یافته از فرآورده ها از پردازش نیمکره راست با نیمکره چپ تفسیر داده شده با Hoppe وBogen در بیماران alexithymia بودند.
در پایان، نقض های توصیف شده در این تحقیق ممکن است به علت عدم توانایی برای فکر خلاقانه باشد. Bogen فرض کرد که ACC برای خلاقیت ضروری است. مشخص است عدم وجود بیش از ۲۰۰ میلیون axon که به نیمکره های مغزی متصل خواهد شد اتصال ناحیه های پردازش غشایی که به طور قابل توجهی کاهش می یابد. این اتصال کاهش یافته به پیچیدگی شبکه های غشایی موجود برای پردازش اطلاعات لازم جهت تصور یک تاریخچه مناسب و بر آمدهای دلالت شده در تصاویرTAT محدود خواهند شد.
نقض ها در درک خیالی شبیه سازی مبهم در عملکرد های Rorschach از ۲ مورد ACC کامل توصیف شده به وسیله ی Brown و paul آشکار بودند.
TATدر این تحقیق بر طبق تقاضای پزشکی خاصش استفاده نشدند.
ما ۶ کارت TAT به منظور فراهم نمودن استانداردها و شبیه سازی پیچیده اجتماعی فرض کردیم برا ی اینکه پاسخ افراد نرمال به وسیله ی پزشکان با تجربه مشهورخواهد شد. زمانیکه پروتکل¬ها بر طبق ۳ طبقه بندی استفاده شده در این تحقیق ارزیابی شدند، TAT در اطلاعات مهم در مورد توانایی این موضوع ها با مفهوم اجتماعی و ایجاد یک روایت کننده مناسب موفق بود.
این داده ها به توصیف روانی عصبی افراد با ACC و IQsنرمال اضافه شدند. ایجاد یک شرح مناسب بر مبنای تصاویر فردی و اجتماعی چیزی نیست که افراد با ACC کامل بتوانند انجام دهند. بررسی وضعیت روانی عصبی با ACC نباید به تست های اطلاعات قدیمی و پردازش های روانی محدود شود بلکه باید شامل تست ها برای حل مشکلات و ایجاد زبان های خیالی باشد.

 

دانلود مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی

 

 

من سامان نصیری نویسنده این مقاله هستم.

تاریخ انتشار: 12 سپتامبر 2020
313 بازدید

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

مجوزها و نمادها


logo-samandehi

پل های ارتباطی با ما …

تبریز ، بخش مقصودیه ، خیابان ارتش جنوبی، کوچه شهید شهابی ، بن بست باغچه ، پلاک ۸۷ ، طبقه 4
تلفن تماس : 04135421108-09307584802
ایمیل : entofa@gmail.com


Unit4,No87,Baghcheh Alley,South Artesh ST,Azadi ave,MAGHSUDIYEH, Tabriz, Iran
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد . طراحی و توسعه آلسن وب    All rights reserved © 2020 Entofa