شماره تلفن : 09307584802

خانه ژورنال دانشجویان ایران

Iranian Students Article House

دسته بندی مقالات گروه علوم پایه و فنی مهندسی

ارائه دسته بندی مقالات گروه علوم پایه و فنی مهندسی جهت سهولت دسترسی به مقالات


مهندسی شیمی

۱) مهندسی زیستی (Bioengineering)
الف) مقالات با ترجمه کامل مهندسی زیستی
ب) مقالات با ترجمه چکیده مهندسی زیستی

۲) تجزیه و کاتالیزور (Catalysis)
الف) مقالات با ترجمه کامل تجزیه و کاتالیزور
ب) مقالات با ترجمه چکیده تجزیه و کاتالیزور

۳) مهندس شیمی (عمومی) (Chemical Engineering)
الف) مقالات با ترجمه کامل مهندسی شیمی (عمومی)
ب) مقالات با ترجمه چکیده مهندسی شیمی (عمومی)

۴) سلامت شیمیایی و ایمنی (Chemical Health and Safety)
الف) مقالات با ترجمه کامل سلامت شیمیایی و ایمنی
ب) مقالات با ترجمه چکیده سلامت شیمیایی و ایمنی

۵) کلوئید و شیمی سطحی (Colloid and Surface Chemistry)
الف) مقالات با ترجمه کامل کلوئید و شیمی سطحی
ب) مقالات با ترجمه چکیده کلوئید و شیمی سطحی

۶) تصفیه (فیلتر کردن) و جداسازی (Filtration and Separation)
الف) مقالات با ترجمه کامل تصفیه (فیلتر کردن) و جداسازی
ب) مقالات با ترجمه چکیده تصفیه (فیلتر کردن) و جداسازی

۷) جریان و انتقال فرایندی سیال (Fluid Flow and Transfer Processes)
الف) مقالات با ترجمه کامل جریان و انتقال فرایندی سیال
ب) مقالات با ترجمه چکیده جریان و انتقال فرایندی سیال

۸) شیمی فرایند و تکنولوژی (Process Chemistry and Technology)
الف) مقالات با ترجمه کامل شیمی فرایند و تکنولوژی
ب) مقالات با ترجمه چکیده شیمی فرایند و تکنولوژی


شیمی

۱) شیمی تجزیه (Analytical Chemistry)
الف) مقالات با ترجمه کامل شیمی تجزیه
ب) مقالات با ترجمه چکیده شیمی تجزیه

۲) شیمی (عمومی) (Chemistry)
الف) مقالات با ترجمه کامل شیمی (عمومی)
ب) مقالات با ترجمه چکیده شیمی (عمومی)

۳) الکتروشیمی (Electrochemistry)
الف) مقالات با ترجمه کامل الکتروشیمی
ب) مقالات با ترجمه چکیده الکتروشیمی

۴) شیمی معدنی (Inorganic chemistry)
الف) مقالات با ترجمه کامل شیمی معدنی
ب) مقالات با ترجمه چکیده شیمی معدنی

۵) شیمی ارگانیک (Organic Chemistry)
الف) مقالات با ترجمه کامل شیمی ارگانیک
ب) مقالات با ترجمه چکیده شیمی ارگانیک

۶) شیمی نظری و فیزیکی (Physical and Theoretical Chemistry)
الف) مقالات با ترجمه کامل شیمی نظری و فیزیکی
ب) مقالات با ترجمه چکیده شیمی نظری و فیزیکی

۷) طیف سنجی (Spectroscopy)
الف) مقالات با ترجمه کامل طیف سنجی
ب) مقالات با ترجمه چکیده طیف سنجی


کامپیوتر

۱) هوش مصنوعی (Artificial Intelligence)
الف) مقالات با ترجمه کامل هوش مصنوعی
ب) مقالات با ترجمه چکیده هوش مصنوعی

۲) تئوری محاسباتی و ریاضیات (Computational Theory and Mathematics)
الف) مقالات با ترجمه کامل تئوری محاسباتی و ریاضیات
ب) مقالات با ترجمه چکیده تئوری محاسباتی و ریاضیات

۳) گرافیک و طراحی کامپیوتری (Computer Graphics and Computer-Aided Design)
الف) مقالات با ترجمه کامل گرافیک و طراحی کامپیوتری
ب) مقالات با ترجمه چکیده گرافیک و طراحی کامپیوتری

۴) شبکه های کامپیوتری و ارتباطات (Computer Networks and Communications)
الف) مقالات با ترجمه کامل شبکه های کامپیوتری و ارتباطات
ب) مقالات با ترجمه چکیده شبکه های کامپیوتری و ارتباطات

۵) علوم کامپیوتری (عمومی) (Computer Science)
الف) مقالات با ترجمه کامل علوم کامپیوتری (عمومی)
ب) مقالات با ترجمه چکیده علوم کامپیوتری (عمومی)

۶) اپلیکیشن های علوم کامپیوتر (Computer Science Applications)
الف) مقالات با ترجمه کامل اپلیکیشن های علوم کامپیوتر
ب) مقالات با ترجمه چکیده اپلیکیشن های علوم کامپیوتر

۷) دید و تصور کامپیوتر و تشخیص الگو (Computer Vision and Pattern Recognition)
الف) مقالات با ترجمه کامل دید و تصور کامپیوتر و تشخیص الگو
ب) مقالات با ترجمه چکیده دید و تصور کامپیوتر و تشخیص الگو

۸) سخت افزار و معماری (Hardware and Architecture)
الف) مقالات با ترجمه کامل سخت افزار و معماری
ب) مقالات با ترجمه چکیده سخت افزار و معماری

۹) تعامل انسان و کامپیوتر (Human-Computer Interaction)
الف) مقالات با ترجمه کامل تعامل انسان و کامپیوتر
ب) مقالات با ترجمه چکیده تعامل انسان و کامپیوتر

۱۰) سیستم های اطلاعاتی (Information Systems)
الف) مقالات با ترجمه کامل سیستم های اطلاعاتی
ب) مقالات با ترجمه چکیده سیستم های اطلاعاتی

۱۱) پردازش سیگنال (Signal Processing)
الف) مقالات با ترجمه کامل پردازش سیگنال
ب) مقالات با ترجمه چکیده پردازش سیگنال

۱۲) نرم افزار (Software)
الف) مقالات با ترجمه کامل نرم افزار
ب) مقالات با ترجمه چکیده نرم افزار


زمین و علوم سیاره ای

۱) علوم جوی (اتمسفر) (Atmospheric Science)
الف) مقالات با ترجمه کامل علوم جوی (اتمسفر)
ب) مقالات با ترجمه چکیده علوم جوی (اتمسفر)

۲) کامپیوترها در علوم زمین (Computers in Earth Sciences)
الف) مقالات با ترجمه کامل کامپیوترها در علوم زمین
ب) مقالات با ترجمه چکیده کامپیوترها در علوم زمین

۳) زمین و علوم سیاره ای (عمومی) (Earth and Planetary Sciences)
الف) مقالات با ترجمه کامل زمین و علوم سیاره ای (عمومی)
ب) مقالات با ترجمه چکیده زمین و علوم سیاره ای (عمومی)

۴) فرایندهای سطح زمین (Earth-Surface Processes)
الف) مقالات با ترجمه کامل فرایندهای سطح زمین
ب) مقالات با ترجمه چکیده فرایندهای سطح زمین

۵) زمین شناسی اقتصادی (Economic Geology)
الف) مقالات با ترجمه کامل زمین شناسی اقتصادی
ب) مقالات با ترجمه چکیده زمین شناسی اقتصادی

۶) ژئوشیمی و پترولوژی (Geochemistry and Petrology)
الف) مقالات با ترجمه کامل ژئوشیمی و پترولوژی
ب) مقالات با ترجمه چکیده ژئوشیمی و پترولوژی

۷) زمین شناسی (Geology)
الف) مقالات با ترجمه کامل زمین شناسی
ب) مقالات با ترجمه چکیده زمین شناسی

۸) ژئوفیزیک (Geophysics)
الف) مقالات با ترجمه کامل ژئوفیزیک
ب) مقالات با ترجمه چکیده ژئوفیزیک

۹) مهندسی ژئوتکنیک و زمین شناسی (Geotechnical Engineering and Engineering Geology)
الف) مقالات با ترجمه کامل مهندسی ژئوتکنیک و زمین شناسی
ب) مقالات با ترجمه چکیده مهندسی ژئوتکنیک و زمین شناسی

۱۰) اقیانوس شناسی (Oceanography)
الف) مقالات با ترجمه کامل اقیانوس شناسی
ب) مقالات با ترجمه چکیده اقیانوس شناسی

۱۱) دیرینه شناسی (Palaeontology)
الف) مقالات با ترجمه کامل دیرینه شناسی
ب) مقالات با ترجمه چکیده دیرینه شناسی

۱۲) علوم فضا و سیارات (Space and Planetary Science)
الف) مقالات با ترجمه کامل علوم فضا و سیارات
ب) مقالات با ترجمه چکیده علوم فضا و سیارات

۱۳) چینه شناسی (Stratigraphy)
الف) مقالات با ترجمه کامل چینه شناسی
ب) مقالات با ترجمه چکیده چینه شناسی


انرژی

۱) انرژی (عمومی) (Energy)
الف) مقالات با ترجمه کامل انرژی (عمومی)
ب) مقالات با ترجمه چکیده انرژی (عمومی)

۲) مهندسی انرژی و تکنولوژی قدرت (Energy Engineering and Power Technology)
الف) مقالات با ترجمه کامل مهندسی انرژی و تکنولوژی قدرت
ب) مقالات با ترجمه چکیده مهندسی انرژی و تکنولوژی قدرت

۳) تکنولوژی سوخت (Fuel Technology)
الف) مقالات با ترجمه کامل تکنولوژی سوخت
ب) مقالات با ترجمه چکیده تکنولوژی سوخت

۴) مهندسی و انرژی اتمی (Nuclear Energy and Engineering)
الف) مقالات با ترجمه کامل مهندسی و انرژی اتمی
ب) مقالات با ترجمه چکیده مهندسی و انرژی اتمی

۵) انرژی تجدید پذیر، پایداری و محیط زیست (Renewable Energy, Sustainability and the Environment)
الف) مقالات با ترجمه کامل انرژی تجدید پذیر، پایداری و محیط زیست
ب) مقالات با ترجمه چکیده انرژی تجدید پذیر، پایداری و محیط زیست


مهندسی

۱) مهندسی هوافضا (Aerospace Engineering)
الف) مقالات با ترجمه کامل مهندسی هوافضا
ب) مقالات با ترجمه چکیده مهندسی هوافضا

۲) مهندسی خودرو (Automotive Engineering)
الف) مقالات با ترجمه کامل مهندسی خودرو
ب) مقالات با ترجمه چکیده مهندسی خودرو

۳) مهندسی پزشکی (Biomedical Engineering)
الف) مقالات با ترجمه کامل مهندسی پزشکی
ب) مقالات با ترجمه چکیده مهندسی پزشکی

۴) مهندسی عمران و سازه (Civil and Structural Engineering)
الف) مقالات با ترجمه کامل مهندسی عمران و سازه
ب) مقالات با ترجمه چکیده مهندسی عمران و سازه

۵) مکانیک محاسباتی (Computational Mechanics)
الف) مقالات با ترجمه کامل مکانیک محاسباتی
ب) مقالات با ترجمه چکیده مکانیک محاسباتی

۶) مهندسی سیستمها و کنترل (Control and Systems Engineering)
الف) مقالات با ترجمه کامل مهندسی سیستمها و کنترل
ب) مقالات با ترجمه چکیده مهندسی سیستمها و کنترل

۷) مهندسی برق و الکترونیک (Electrical and Electronic Engineering)
الف) مقالات با ترجمه کامل مهندسی برق و الکترونیک
ب) مقالات با ترجمه چکیده مهندسی برق و الکترونیک

۸) مهندسی (عمومی) (Engineering)
الف) مقالات با ترجمه کامل مهندسی (عمومی)
ب) مقالات با ترجمه چکیده مهندسی (عمومی)

۹) مهندسی صنایع و تولیدی (Industrial and Manufacturing Engineering)
الف) مقالات با ترجمه کامل مهندسی صنایع و تولیدی
ب) مقالات با ترجمه چکیده مهندسی صنایع و تولیدی

۱۰) مهندسی مکانیک (Mechanical Engineering)
الف) مقالات با ترجمه کامل مهندسی مکانیک
ب) مقالات با ترجمه چکیده مهندسی مکانیک

۱۱) مکانیک مواد (Mechanics of Materials)
الف) مقالات با ترجمه کامل مکانیک مواد
ب) مقالات با ترجمه چکیده مکانیک مواد

۱۲) مهندسی اقیانوس (Ocean Engineering)
الف) مقالات با ترجمه کامل مهندسی اقیانوس
ب) مقالات با ترجمه چکیده مهندسی اقیانوس

۱۳) ایمنی، ریسک، قابلیت اطمینان و کیفیت (Safety, Risk, Reliability and Quality)
الف) مقالات با ترجمه کامل ایمنی، ریسک، قابلیت اطمینان و کیفیت
ب) مقالات با ترجمه چکیده ایمنی، ریسک، قابلیت اطمینان و کیفیت


علوم مواد

۱) بیومتریال (مواد زیستی) (Biomaterials)
الف) مقالات با ترجمه کامل بیومتریال (مواد زیستی)
ب) مقالات با ترجمه چکیده بیومتریال (مواد زیستی)

۲) سرامیک و کامپوزیت ها (Ceramics and Composites)
الف) مقالات با ترجمه کامل سرامیک و کامپوزیت ها
ب) مقالات با ترجمه چکیده سرامیک و کامپوزیت ها

۳) مواد الکترونیکی، نوری و مغناطیسی (Electronic, Optical and Magnetic Materials)
الف) مقالات با ترجمه کامل مواد الکترونیکی، نوری و مغناطیسی
ب) مقالات با ترجمه چکیده مواد الکترونیکی، نوری و مغناطیسی

۴) شیمی مواد (Materials Chemistry)
الف) مقالات با ترجمه کامل شیمی مواد
ب) مقالات با ترجمه چکیده شیمی مواد

۵) علوم مواد (عمومی) (Materials Science)
الف) مقالات با ترجمه کامل علوم مواد (عمومی)
ب) مقالات با ترجمه چکیده علوم مواد (عمومی)

۶) فلزات و آلیاژها (Metals and Alloys)
الف) مقالات با ترجمه کامل فلزات و آلیاژها
ب) مقالات با ترجمه چکیده فلزات و آلیاژها

۷) فناوری نانو (Nanotechnology)
الف) مقالات با ترجمه کامل فناوری نانو
ب) مقالات با ترجمه چکیده فناوری نانو

۸) پلیمر و پلاستیک (Polymers and plastics)
الف) مقالات با ترجمه کامل پلیمر و پلاستیک
ب) مقالات با ترجمه چکیده پلیمر و پلاستیک

۹) سطوح، پوشش ها و فیلم ها (Surfaces, Coatings and Films)
الف) مقالات با ترجمه کامل سطوح، پوشش ها و فیلم ها
ب) مقالات با ترجمه چکیده سطوح، پوشش ها و فیلم ها


ریاضیات

۱) نظریه جبر و اعداد (Algebra and Number Theory)
الف) مقالات با ترجمه کامل نظریه جبر و اعداد
ب) مقالات با ترجمه چکیده نظریه جبر و اعداد

۲) آنالیز (Analysis)
الف) مقالات با ترجمه کامل آنالیز
ب) مقالات با ترجمه چکیده آنالیز

۳) ریاضیات کاربردی (Applied Mathematics)
الف) مقالات با ترجمه کامل ریاضیات کاربردی
ب) مقالات با ترجمه چکیده ریاضیات کاربردی

۴) ریاضیات محاسباتی (Computational Mathematics)
الف) مقالات با ترجمه کامل ریاضیات محاسباتی
ب) مقالات با ترجمه چکیده ریاضیات محاسباتی

۵) کنترل و بهینه سازی (Control and Optimization)
الف) مقالات با ترجمه کامل کنترل و بهینه سازی
ب) مقالات با ترجمه چکیده کنترل و بهینه سازی

۶) ریاضیات گسسته و ترکیبی (Discrete Mathematics and Combinatorics)
الف) مقالات با ترجمه کامل ریاضیات گسسته و ترکیبی
ب) مقالات با ترجمه چکیده ریاضیات گسسته و ترکیبی

۷) هندسه و توپولوژی (Geometry and Topology)
الف) مقالات با ترجمه کامل هندسه و توپولوژی
ب) مقالات با ترجمه چکیده هندسه و توپولوژی

۸) منطق (Logic)
الف) مقالات با ترجمه کامل منطق
ب) مقالات با ترجمه چکیده منطق

۹) ریاضی فیزیک (Mathematical Physics)
الف) مقالات با ترجمه کامل ریاضی فیزیک
ب) مقالات با ترجمه چکیده ریاضی فیزیک

۱۰) ریاضیات (عمومی) (Mathematics)
الف) مقالات با ترجمه کامل ریاضیات (عمومی)
ب) مقالات با ترجمه چکیده ریاضیات (عمومی)

۱۱) مدل سازی و شبیه سازی (Modelling and Simulation)
الف) مقالات با ترجمه کامل مدل سازی و شبیه سازی
ب) مقالات با ترجمه چکیده مدل سازی و شبیه سازی

۱۲) تحلیل عددی (Numerical Analysis)
الف) مقالات با ترجمه کامل تحلیل عددی
ب) مقالات با ترجمه چکیده تحلیل عددی

۱۳) آمار و احتمال (Statistics and Probability)
الف) مقالات با ترجمه کامل آمار و احتمال
ب) مقالات با ترجمه چکیده آمار و احتمال

۱۴) علوم کامپیوتر نظری (Theoretical Computer Science)
الف) مقالات با ترجمه کامل علوم کامپیوتر نظری
ب) مقالات با ترجمه چکیده علوم کامپیوتر نظری


فیزیک و نجوم

۱) ستاره شناسی و اختر فیزیک (Astronomy and Astrophysics)
الف) مقالات با ترجمه کامل ستاره شناسی و اختر فیزیک
ب) مقالات با ترجمه چکیده ستاره شناسی و اختر فیزیک

۲) فیزیک اتمی و مولکولی، و اپتیک (Atomic and Molecular Physics, and Optics)
الف) مقالات با ترجمه کامل فیزیک اتمی و مولکولی، و اپتیک
ب) مقالات با ترجمه چکیده فیزیک اتمی و مولکولی، و اپتیک

۳) فیزیک ماده چگال (Condensed Matter Physics)
الف) مقالات با ترجمه کامل فیزیک ماده چگال
ب) مقالات با ترجمه چکیده فیزیک ماده چگال

۴) ابزار دقیق (Instrumentation)
الف) مقالات با ترجمه کامل ابزار دقیق
ب) مقالات با ترجمه چکیده ابزار دقیق

۵) فیزیک انرژی بالا و اتمی (Nuclear and High Energy Physics)
الف) مقالات با ترجمه کامل فیزیک انرژی بالا و اتمی
ب) مقالات با ترجمه چکیده فیزیک انرژی بالا و اتمی

۶) فیزیک و نجوم (عمومی) (Physics and Astronomy)
الف) مقالات با ترجمه کامل فیزیک و نجوم (عمومی)
ب) مقالات با ترجمه چکیده فیزیک و نجوم (عمومی)

۷) فیزیک آماری و غیرخطی (Statistical and Nonlinear Physics)
الف) مقالات با ترجمه کامل فیزیک آماری و غیرخطی
ب) مقالات با ترجمه چکیده فیزیک آماری و غیرخطی

۸) سطوح و رابط ها (Surfaces and Interfaces)
الف) مقالات با ترجمه کامل سطوح و رابط ها
ب) مقالات با ترجمه چکیده سطوح و رابط ها

من سامان نصیری نویسنده این مقاله هستم.

تاریخ انتشار: 10 آگوست 2020
871 بازدید

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

مجوزها و نمادها


logo-samandehi

پل های ارتباطی با ما …

تبریز ، بخش مقصودیه ، خیابان ارتش جنوبی، کوچه شهید شهابی ، بن بست باغچه ، پلاک ۸۷ ، طبقه 4
تلفن تماس : 04135421108-09307584802
ایمیل : entofa@gmail.com


Unit4,No87,Baghcheh Alley,South Artesh ST,Azadi ave,MAGHSUDIYEH, Tabriz, Iran
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد . طراحی و توسعه آلسن وب    All rights reserved © 2020 Entofa