تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی     مقاله شماره 1

     عنوان اصلی مقاله: Modelling Hardware Verification Concerns Specified in the e-Language
     ترجمه فارسی عنوان: نگرانی های مرتبط به مدل سازی ارزیابی سیستم های سخت افزاری در زبان الکترونیک
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 2

     عنوان اصلی مقاله: Coded anycast packet forwarding for wireless mesh networks
     ترجمه فارسی عنوان: نقل و انتقال بسته های انیکست کدگذاری شده برای شبکه های بی سیم مش (مشبک)
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 29 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 3

     عنوان اصلی مقاله: Virtualization management web application software
     ترجمه فارسی عنوان: نرم افزار کاربردی مدیریت مجازی سازی شبکه
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 4

     عنوان اصلی مقاله: A uniform ADL for embedded processor
     ترجمه فارسی عنوان: ADL یکپارچه برای پردازشگر جاسازی شده
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 5

     عنوان اصلی مقاله: Assertion Based Verification of -multiple-clock GALS Systems
     ترجمه فارسی عنوان: اثبات بر مبنای سیستم های چند زمانه GALS
     تعداد صفحات انگلیسی: 2 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 6

     عنوان اصلی مقاله: From Transience to Persistence in Object Oriented Programming
     ترجمه فارسی عنوان: از ناپایداری تا ماندگاری در برنامه نویسی مقصود گرا: معماری و الگوها
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 7

     عنوان اصلی مقاله: 7. An algorithm for fast and efficient text mining used to automatically generate a database containing kinetic information of enzymes
     ترجمه فارسی عنوان: استفاده از الگوریتم سریع و کارآمد برای استخراج متن به منظور ایجاد اتوماتیک پایگاه داده حاوی اطلاعات جنبشی (سینتیک) آنزیم ها 
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 8

     عنوان اصلی مقاله: Security vulnerabilities in DNS and DNSSEC
     ترجمه فارسی عنوان: آسیب پذیری های امنیتی در DNS ( سرویس نام دامنه) و DNSSEC ( توسعه امنیت سیستم نام دامنه)
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 9

     عنوان اصلی مقاله: DISTRIBUTED SYSTEMS PRINCIPLES AND PARADIGMS
     ترجمه فارسی عنوان: اصول و الگوهای سیستم های توزیع
     تعداد صفحات انگلیسی: 21 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 27 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 10

     عنوان اصلی مقاله: Enhancing DNS Security using Dynamic Firewalling with Network Agents
     ترجمه فارسی عنوان: افزایش امنیت سیستم نام دامنه  با استفاده از فایروال پویا با عوامل شبکه
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 11

     عنوان اصلی مقاله: Situational Awareness as a Measure of Performance in Cyber Security Collaborative Work
     ترجمه فارسی عنوان: آگاهی از شرایط به منظور ارزیابی عملکرد در عملیات مشترک امنیت سایبری
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 12

     عنوان اصلی مقاله: Location-Based Self-Adaptive Routing Algorithm for Wireless Sensor Networks in Home Automation
     ترجمه فارسی عنوان: الگوریتم مسیریابی خود تطبیقی مبتنی بر مکان برای شبکه های حسگر بی سیم در اتوماسیون خانگی
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 35 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 13

     عنوان اصلی مقاله: Cluster- head election using Fuzzy logic for wireless sensor Network
     ترجمه فارسی عنوان: انتخاب گره سرخوشه با استفاده از منطق فازی برای شبکه های حسگر بی سیم
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 14

     عنوان اصلی مقاله: Mining Asynchronous Periodic Patterns in Time Series Data
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی الگوه های دوره ای غیرهمزمان (اسنکرون) در اطلاعات سری زمانی
     تعداد صفحات انگلیسی: 32 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 33 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 15

     عنوان اصلی مقاله:  An examination of the relation between architecture and compiler
     ترجمه فارسی عنوان:  بررسی رابطه بین معماری و برنامه مترجم
     تعداد صفحات انگلیسی: 19 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 16

     عنوان اصلی مقاله:  FaceTime for Mac
     ترجمه فارسی عنوان: برنامه فیس تایم( تماس ویدئویی) برای سیستم عامل مکینتاش
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 17

     عنوان اصلی مقاله: Computer image processing
     ترجمه فارسی عنوان: پردازش تصاویر کامپیوتری
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 18

     عنوان اصلی مقاله: Image processing
     ترجمه فارسی عنوان: پردازش تصویر
     تعداد صفحات انگلیسی: 24 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 19

     عنوان اصلی مقاله: BitTorrent is a peer
     ترجمه فارسی عنوان: پروتکل اشتراک فایل
     تعداد صفحات انگلیسی: 29 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 43 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 20

     عنوان اصلی مقاله: TCP with gateway adaptive pacing for multihop wireless networks with Internet connectivity
     ترجمه فارسی عنوان: پروتکل کنترل نقل و انتقالات با ژیمایش انطباقی گذرگاه برای شبکه های بی سیم چند گره ای با ارتباط اینترنتی
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 21

     عنوان اصلی مقاله:  Interior Gateway Routing Protocol
     ترجمه فارسی عنوان: پروتکل مسیریابی دروازه داخلی
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 22

     عنوان اصلی مقاله:  Towards a Cognitive TCP/IP Network Architecture
     ترجمه فارسی عنوان: پیشبرد طرح شبکه IP/TCP شناختی
     تعداد صفحات انگلیسی: 3 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 3 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 23

     عنوان اصلی مقاله:  Analysing the PGM protocol with uppaal
     ترجمه فارسی عنوان: تجزیه و تحلیل پروتکل PGM توسط UPPAAL
     تعداد صفحات انگلیسی: 3 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 24

     عنوان اصلی مقاله: Age Synthesis and Estimation via Faces : A Survey
     ترجمه فارسی عنوان: ترکیب سنی و برآورد سن از طریق چهره: پژوهشی
     تعداد صفحات انگلیسی: 18 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 44 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 25

     عنوان اصلی مقاله: A DFO technique to calibrate queueing models
     ترجمه فارسی عنوان: تکنیک های DFO برای کالیبراسیون مدل های پیوسته یا رده بندی شده
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 27 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 


آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )