تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی     مقاله شماره 1

     عنوان اصلی مقاله: Integrating AHP and data mining for product recommendation based on customer lifetime value
     ترجمه فارسی عنوان: ادغام برنامه ریزی های سلسله مراتبی و داده کاوی برای پیشنهاد محصول بر مبنای ارزش طول عمر آن کالا به مشتری
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 2

     عنوان اصلی مقاله: Asymmetric Information, Heterogeneity in risk perception and insurance
     ترجمه فارسی عنوان: اطلاعات نامتقارن و ناهماهنگی در درک ریسک و بیمه
     تعداد صفحات انگلیسی: 27 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 3

     عنوان اصلی مقاله: The rise of corporate governance in corporate control research
     ترجمه فارسی عنوان: افزایش نظارت شرکت ها در پژوهش های کنترل شده شرکت
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 4

     عنوان اصلی مقاله: knowledge-base economies
     ترجمه فارسی عنوان: اقتصاد دانش محور
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 5

     عنوان اصلی مقاله: Improved capital budgeting decision making
     ترجمه فارسی عنوان: تصمیم گیری برای بهبود در بودجه بندی سرمایه
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 6

     عنوان اصلی مقاله: The strategy and operation research of power forward options
     ترجمه فارسی عنوان: استراتژی و پژوهش های عملیاتی با استفاده از گزینه های پیش روی قدرتمند
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 7

     عنوان اصلی مقاله: Effect of disclosure of non-financial performance indicators
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر افشای شاخص های عملکرد غیر مالی
     تعداد صفحات انگلیسی: 28 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 29 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 8

     عنوان اصلی مقاله: The influence of R&D investment on the use of corporate venture capital
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه بر روی استفاده از سرمایه شرکت های بزرگ
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 9

     عنوان اصلی مقاله: The effect of external and internal factors on firms product innovations
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر فاکتورهای داخلی و خارجی بر روی نوآوری تولیدات شرکت ها
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 26 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 10

     عنوان اصلی مقاله: The dynamic impact of innovation capability and inter-firm network on firm valuation
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیرات قابلیت نوآوری و شبکه های درون شرکتی بر روی ارزیابی شرکت
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 34 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 11

     عنوان اصلی مقاله: Analysis of employment protection laws and unemployment benefits
     ترجمه فارسی عنوان: تجزیه و تحلیل های مربوط به قوانین حمایت از اشتغال و مزایای بیکاری
     تعداد صفحات انگلیسی: 3 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 12

     عنوان اصلی مقاله: Multicriteria decision aid in ®nancial management
     ترجمه فارسی عنوان: تصمیات کمکی چند ضابطه ای در مدیریت مالی
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 13

     عنوان اصلی مقاله: Aligning operations, marketing, and competitive strategies to enhance performance: An empirical test in the retail banking industry
     ترجمه فارسی عنوان: تطبیق فعالیت ها ، بازاریابی ، و استراتژی های رقابتی برای بالا بردن عملکرد : بررسی های عملی در بنگاه های زود بازده
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 14

     عنوان اصلی مقاله: Willingness to Pay and the Demand for Broadband Service
     ترجمه فارسی عنوان: تمایل پرداخت و تقاضا برای سرویس پهنای باند
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 15

     عنوان اصلی مقاله: Relational stability and alliance performance in supply chain
     ترجمه فارسی عنوان: ثبات نسبی و عملکرد رابطه ای در زنجیره عرضه
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 16

     عنوان اصلی مقاله: Protection of geographical indication on the national level
     ترجمه فارسی عنوان: حمایت از شاخص های جغرافیایی در سطح ملی
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 17

     عنوان اصلی مقاله: Compromise solutions for bankruptcy situations with references
     ترجمه فارسی عنوان: راه حل های مناسب در شرایط ورشکستگی با مد نظر قرار دادن منابع موجود
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 18

     عنوان اصلی مقاله: Satisfaction with service recovery, perceived justice and emotional responses
     ترجمه فارسی عنوان: رضایت از بهبود خدمات، عدالت محوری و واکنش های عاطفی
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 19

     عنوان اصلی مقاله: Web site satisfaction and purchase intentions Impact of personality characteristics during initial web site visit
     ترجمه فارسی عنوان: رضایت از سایت های اینترنتی و اهداف خرید، تاثیر خصوصیات فردی در طی اولین بازدید از وب سایت
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 20

     عنوان اصلی مقاله: Towards an Approach for Service-Oriented Product Line Architectures
     ترجمه فارسی عنوان: رویکردی در ارتباط با معماری خط تولید سرویسگرا
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 21

     عنوان اصلی مقاله: Transformational leadership style, market competition and departmental performance
     ترجمه فارسی عنوان: سبک های مدیریت تحول، رقابت بازاری، و عملکرد سازمانی
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 22

     عنوان اصلی مقاله: Human Capital and SME Internationalization
     ترجمه فارسی عنوان: سرمایه انسانی  و بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 23

     عنوان اصلی مقاله: Corporate venture capital and the balance of risk and reward for portfolio company
     ترجمه فارسی عنوان: سرمایه گذاری مخاطره آمیز شرکتی و میزان ریسک پذیری و سود دهی در شرکت های سهامی
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 24

     عنوان اصلی مقاله: IS in managing bussiness operation : the supply chain
     ترجمه فارسی عنوان: سیستم اطلاعاتی در مدیریت عملکرد کسب و کار: زنجیره مربوط به عرضه
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 25

     عنوان اصلی مقاله: Transparency for governance The mechanisms and effectiveness of disclosure-based
     ترجمه فارسی عنوان: شفاف سازی برای نظارت: مکانیسم ها و تاثیر سیاست شفاف سازی بر مبنای آموزش و افشاگری
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )