تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی
   


     مقاله شماره 76

     عنوان اصلی مقاله: Space Charge Behavior in Multi-layer Oil-paper Insulation under Different DC Voltages and Temperatures
     ترجمه فارسی عنوان: رفتار بار فضایی در عایق کاغذ آغشته به روغن چند لایه، تحت ولتاژهای DC و دماهای مختلف
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 33 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 77

     عنوان اصلی مقاله: Speed-Sensorless Vector Control of a Bearingless Induction Motor With Artificial Neural Network Inverse Speed Observer
     ترجمه فارسی عنوان: کنترل برداری بدون-سنسورسرعت یک موتور القایی بدون یاتاقان با استفاده از ناظر (Obderver) سرعت معکوس شبکه عصبی مصنوعی
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 26 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 78

     عنوان اصلی مقاله: Techno-economic valuation and optimization of integrated photovoltaic/wind energy conversion system
     ترجمه فارسی عنوان: ارزیابی فنی-اقتصادی و بهینه سازی سیستم یکپارچه تبدیل انرژی فتوولتیک/بادی
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 30 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 79

     عنوان اصلی مقاله: Towards Quantifying the Impacts of Cyber Attacks in the Competitive Electricity Market Environment
     ترجمه فارسی عنوان: بسوی تعیین مقدار اثر حملات سایبری در محیط رقابتی بازار برق
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 80

     عنوان اصلی مقاله: Transmission and Generation Expansion Planning Considering Loadability Limit Using Game Theory & ANN
     ترجمه فارسی عنوان: برنامه توسعه ی تولید و انتقال، با در نظر گرفتن حد بارگذاری با استفاده از نظریه ی گیم و ANN (شبکه ی عصبی مصنوعی)
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 81

     عنوان اصلی مقاله: Unit commitment by dynamic programming for microgrid operational planning optimization and emission reduction
     ترجمه فارسی عنوان: تعهد واحد توسط برنامه نویسی دینامیک برای بهینه سازی برنامه ریزی عملیاتی ریزشبکه و کاهش انتشار (گازهای گلخانه ای)
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 82

     عنوان اصلی مقاله: Voltage Unbalance Emission Assessment
     ترجمه فارسی عنوان: ارزیابی انتشار عدم تعادل در ولتاژ
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 83

     عنوان اصلی مقاله: Voltage Unbalance Emission Assessment in Radial Power Systems
     ترجمه فارسی عنوان: تشخیص انتشار عدم تعادل ولتاژ در سیستم های قدرت شعاعی
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 29 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 84

     عنوان اصلی مقاله: A backward sweep method for power flow solution in distribution networks
     ترجمه فارسی عنوان: یک روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 27 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 85

     عنوان اصلی مقاله: A CMOS Inverter-Based Class-AB Pseudo Differential Amplifier for HF Applications
     ترجمه فارسی عنوان: تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 86

     عنوان اصلی مقاله: A Combined Gate Replacement and Input Vector Control Approach for Leakage Current Reduction
     ترجمه فارسی عنوان: یک روش کنترل بردار ورودی و جایگزینی گیت ترکیب شده، برای کاهش جریان نشتی
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 31 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 87

     عنوان اصلی مقاله: A hybrid wavelet-ELM based short term price forecasting for electricity markets
     ترجمه فارسی عنوان: پیشبینی قیمت کوتاه مدت مبتنی بر موجک-ELM ترکیبی، برای بازار برق
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 26 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 88

     عنوان اصلی مقاله: A methodology for validating the renewable energy data in EU
     ترجمه فارسی عنوان: یک روش برای بررسی اطلاعات مربوط به انرژی های نو در اتحادیه اروپا
     تعداد صفحات انگلیسی: 18 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 89

     عنوان اصلی مقاله: A Novel and Fundamental Approach towards Field and Damper Circuit Parameter Determination of Synchronous Machine
     ترجمه فارسی عنوان: یک روش تازه و بنیادین برای تعیین پارامترهای مدار سیم پیچی میدان و سیم پیچ میراگر ماشین سنکرون
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 27 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
   
     مقاله شماره 90

     عنوان اصلی مقاله: A Single-Phase Voltage Sag Generator for Testing Electrical Equipments
     ترجمه فارسی عنوان: یک ژنراتور sag ولتاژ تکفاز جهت تست تجهیزات الکتریکی
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 91

     عنوان اصلی مقاله: Asymmetric gain-saturated spectrum in fiber optical parametric amplifiers
     ترجمه فارسی عنوان: طیف بهره-اشباع شده ی نامتقارن در تقویت کننده های پارامتریک فیبر نوری
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 92

     عنوان اصلی مقاله: Auxiliary-Carrier Load-Shift Keying for Reverse Data Telemetry from Biomedical Implants
     ترجمه فارسی عنوان: کلیدزنی تغییر بار حامل کمکی برای تلمتری اطلاعات معکوس،با روش کاشت پزشکی
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 93

     عنوان اصلی مقاله: Battery Energy Storage Station (BESS)-Based Smoothing Control of Photovoltaic (PV) and Wind Power Generation Fluctuations
     ترجمه فارسی عنوان: کنترل هموار نوسان تولید برق فتوولتیک (PV) و توان بادی، مبنی بر باطری خانه ذخیره کننده انرژی (BESS)
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 31 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 94

     عنوان اصلی مقاله: Benefits of Power Electronic Interfaces for Distributed Energy Systems
     ترجمه فارسی عنوان: مزایای واسط های الکترونیک قدرت برای سیستم های انرژی توزیع شده
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 95

     عنوان اصلی مقاله: Bistability and Switching Properties of Semiconductor Ring Lasers With External Optical Injection
     ترجمه فارسی عنوان: مشخصه های کلیدزنی و پایداری دوسویه لیزرهای حلقه ای نیمه هادی با تزریق نوری بیرونی
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 25 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 96

     عنوان اصلی مقاله: Characterization for Novel Non-traditional CMOS Inverter Composed of a Junctionless NMOSFET and a Gated N+.N-.P Transistor
     ترجمه فارسی عنوان: تعیین مشخصه های اینورتر CMOS غیر-معمولی جدید، ساخته شده از یک NMOSFET بدون اتصال و یک ترانزیستور  کنترل شده
     تعداد صفحات انگلیسی: 3 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 97

     عنوان اصلی مقاله: Compact Power Supplies for Tokamak Heating
     ترجمه فارسی عنوان: منابع توان فشرده (کامپکت) برای گرمایش توکامک
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 98

     عنوان اصلی مقاله: Composite automated distribution system reliability model considering various automated substations
     ترجمه فارسی عنوان: مدل قابلیت اطمینان سیستم توزیع اتوماسیون شده مرکب با در نظر گرفتن پست های اتوماتیک گوناگون
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 99

     عنوان اصلی مقاله: Comprehensive Approach to Modeling and Simulation of Photovoltaic Arrays
     ترجمه فارسی عنوان: روشی جامع برای مدل کردن و شبیه سازی آرایه های فتوولتاییک
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 36 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 100

     عنوان اصلی مقاله: Development of a FPGA Based Real-Time Power Analysis and Control for Distributed Generation Interface
     ترجمه فارسی عنوان: توسعه یک آنالیز و کنترل زمان - واقعی مبنی بر FPGA برای واسط های تولید توزیع شده
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 38 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
   

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )