تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی
    


     مقاله شماره 101

     عنوان اصلی مقاله: Digital very-large-scale integration (VLSI) Hopfield neural network implementation on field programmable gate arrays (FPGA) for solving constraint satisfaction problems
     ترجمه فارسی عنوان: پیاده سازی شبکه عصبی Hopfield مجتمع سازی گسترده ی (VSLI) دیجیتال، در آرایه های گیت قابل برنامه ریزی میدان (FPGA) برای حل مسایل محدودیت رضایت
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 25 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 102

     عنوان اصلی مقاله: Dopant-Independent and Voltage-Selectable Silicon- Nanowire-CMOS Technology for Reconfigurable Logic Applications
     ترجمه فارسی عنوان: تکنولوژی CMOS-نانو وایر-سیلیکون با ولتاژ قابل تنظیم و نابسته به عامل ناخالصی برای کاربردهای منطقی قابل تنظیم مجدد
     تعداد صفحات انگلیسی: 3 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 103

     عنوان اصلی مقاله: DSP-Controlled Power Electronic Interface for Fuel-Cell-Based Distributed Generation
     ترجمه فارسی عنوان: رابط الکترونیک قدرت با کنترل کننده DSP، برای تولید توزیع شده ی مبنی بر پیل سوختی
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 39 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 104

     عنوان اصلی مقاله: Electricity Market Price Forecasting Based on Weighted Nearest Neighbors Techniques
     ترجمه فارسی عنوان: پیشبینی نرخ بازار برق، مبنی بر تکنیک های نزدیک ترین هکسایه ها ارزیابی شده
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 105

     عنوان اصلی مقاله: Evolutionary Computation based Four-Area Automatic Generation Control in Restructured Environment
     ترجمه فارسی عنوان: کنترل تولید اتوماتیک چهار-ناحیه ای مبنی بر محاسبه تکاملی در محیط تجدید ساختار شده
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 106

     عنوان اصلی مقاله: Fuzzy Logic Based Method of Speed Control of DC Motor
     ترجمه فارسی عنوان: روش مبنی بر منطق فازی برای کنترل سرعت موتور DC
     تعداد صفحات انگلیسی: 3 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 107

     عنوان اصلی مقاله: Generation Expansion Planning in a Pool Based Electricity Market, using Game Theory and Genetic Algorithm
     ترجمه فارسی عنوان: برنامه ریزی گسترش تولید در بازار برق pool بنیان، با استفاده از تیوری گیم و الگوریتم ژنتیک
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 108

     عنوان اصلی مقاله: Impact of Cavity Size on Optical Injection Locking in Semiconductor Ring Lasers
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر اندازه حفره در قفل شدگی تزریق نوری در لیزرهای حلقه ای نیمه هادی
     تعداد صفحات انگلیسی: 3 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 109

     عنوان اصلی مقاله: Improving Output Performance of a Z-Source Sparse Matrix Converter Under Unbalanced Input-Voltage Conditions
     ترجمه فارسی عنوان: بهبود عملکرد خروجی یک مبدل ماتریسی Z-Source Sparse تحت شرایط ولتاژ ورودی نامتعادل
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 28 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 110

     عنوان اصلی مقاله: Improving Power Line Utilization and Performance With D-FACTS Devices
     ترجمه فارسی عنوان: بهبود بهره برداری و عملکرد خط برق با استفاده از ادوات D-FACTS
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 111

     عنوان اصلی مقاله: Intelligent Frequency Control in an AC Microgrid: Online PSO-Based Fuzzy Tuning Approach
     ترجمه فارسی عنوان: کنترل فرکانس هوشمند در یک ریزشبکه AC:تکنیک تنظیم فازی مبنی بر PSO آنلاین
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 25 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 112

     عنوان اصلی مقاله: Optimal Capacitor Placement in a Radial Distribution System using Plant Growth Simulation Algorithm
     ترجمه فارسی عنوان: قرار دادن خازن بهینه در یک سیستم توزیع شعاعی با استفاده از الگوریتم شبیه سازی کننده های رشد
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 25 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 113

     عنوان اصلی مقاله: LECTOR: A Technique for Leakage Reduction in CMOS Circuits
     ترجمه فارسی عنوان: LECTOR: روشی برای کاهش نشتی در مدارات CMOS
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 27 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 114

     عنوان اصلی مقاله: Low Thermal Budget Monolithic Integration of Evanescent-Coupled Ge-on-SOI Photodetector on Si CMOS Platform
     ترجمه فارسی عنوان: مجتمع سازی یکپارچه بادجت کم-حرارتی آشکارساز نوری Ge-on-SOI با تزویج میرا شونده بر روی پلات-فرم CMOS سیلیکونی
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 115

     عنوان اصلی مقاله: Modelling and Fuzzy Control of DC Drive
     ترجمه فارسی عنوان: مدل کردن و کنترل فازی درایو DC
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 116

     عنوان اصلی مقاله: Modified Dynamic Phasor Estimation Algorithm for the Transient Signals of Distributed Generators
     ترجمه فارسی عنوان: الگوریتم تخمین فازور دینامیکی اصلاح شده برای سیگنال های گذرای ژنراتورهای توزیع شده
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 117

     عنوان اصلی مقاله: Modified rate equation model including the photon–photon resonance
     ترجمه فارسی عنوان: مدل معادله سرعت اصلاح شده شامل رزونانس فوتون-فوتون
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 118

     عنوان اصلی مقاله: New CMOS Inverter-Based Voltage Multipliers
     ترجمه فارسی عنوان: ضرب کننده ولتاژ مبنی بر اینورتر CMOS جدید
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 119

     عنوان اصلی مقاله: Integrated Single-Inductor Buck-Boost or Boost-Boost DC-DC Converter with Power-Distributive Control
     ترجمه فارسی عنوان: مبدل DC-DC بوست - بوست یا باك - بوست تك سلفه مجتمع با كنترل توان - توزیعی
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 120

     عنوان اصلی مقاله: Design and Implementation of Load Balancing of Distributed-system-based Web Server
     ترجمه فارسی عنوان: طراحی و اجرای تعدیل بار سرور شبکه ی سیستم های توزیعی
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 121

     عنوان اصلی مقاله: Adaptive PI Control of Dynamic Voltage Restorer Using Fuzzy Logic
     ترجمه فارسی عنوان: کنترل PI تطبیقی بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) با استفاده از منطق فازی
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 122

     عنوان اصلی مقاله: Simulation Analysis of DVR Performance for Voltage Sag Mitigation
     ترجمه فارسی عنوان: آنالیز شبیه سازی عملکرد DVR برای جبرانسازی کمبود ولتاژ (sag)
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 123

     عنوان اصلی مقاله: The Modeling and Simulation of a Microturbine Generation System
     ترجمه فارسی عنوان: مدلسازی و شبیه سازی یک سیستم تولید میکروتوربینی
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 124

     عنوان اصلی مقاله: Integration of Photovoltaic-Fuel Cell Scheme for Energy Supply in Remote Areas
     ترجمه فارسی عنوان: طرح سلول فتوولتاییک و سلول پیل سوختی یکپارچه برای تامین انرژی در نواحی دور
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 125

     عنوان اصلی مقاله: Control of DFIG Wind Turbine With Direct-Current Vector Control Configuration
     ترجمه فارسی عنوان: کنترل توربین بادی DFIG با استفاده از کنترل مستقیم بردار جریان
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
    

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )