تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی     مقاله شماره 76

     عنوان اصلی مقاله:  Efficiency analysis of cross-region bank branches using fuzzy data envelopment analysis
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی بهره وری شعب بانکی میان منطقه ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 77

     عنوان اصلی مقاله:  The analysis of bank business performance and market risk—Applying Fuzzy DEA
     ترجمه فارسی عنوان: تجزیه و تحلیل عملکرد کسب و کار بانکی و ریسک بازار با استفاده از  DEA فازی
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 78

     عنوان اصلی مقاله:  A comparison of fixed and dynamic pricing policies in revenue management
     ترجمه فارسی عنوان: مقایسه سیاست قیمت گذاری ثابت و پویا در مدیریت درآمد
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 29 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 79

     عنوان اصلی مقاله:  The reform of accounting standards and audit pricing
     ترجمه فارسی عنوان: اصلاح استانداردهای حسابداری و قیمت گذاری حسابرسی
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 80

     عنوان اصلی مقاله:  Risk management and financial derivatives: An overview
     ترجمه فارسی عنوان: مدیریت ریسک و مشتقات مالی : بررسی اجمالی
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 81

     عنوان اصلی مقاله:  Addressing business needs: A creative module for teaching data macros in an accounting information systems course
     ترجمه فارسی عنوان: نشان دادن نیازهای کسب وکار: یک ماژول خلاقانه برای آموزش داده های ماکرو در دوره سیستم های اطلاعات حسابداری
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 82

     عنوان اصلی مقاله:  Stability and change in management accounting over time—A century or so of evidence from Guinness
     ترجمه فارسی عنوان: پایایی و تغییر در حسابداری مدیریت برحسب زمان-شواهدی از گینس در طول یک قرن و یا بیشتر
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 32 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 83

     عنوان اصلی مقاله:  Large shareholders and accounting research
     ترجمه فارسی عنوان: سهامداران عمده و تحقیقات حسابداری
     تعداد صفحات انگلیسی: 18 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 39 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 84

     عنوان اصلی مقاله:  Investment-Cash Flow Sensitivity under Changing Information Asymmetry
     ترجمه فارسی عنوان: سرمایه گذاری نقد در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعات در حال تغییر
     تعداد صفحات انگلیسی: 50 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 54 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 85

     عنوان اصلی مقاله:  Reportable irregularities and audit quality: Insights fromSouth Africa
     ترجمه فارسی عنوان: بی نظمی قابل گزارش و کیفیت حسابرسی: دیدگاه آفریقای جنوبی
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 25 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 86

     عنوان اصلی مقاله:  Volatility analysis of the Romanian exchange rate
     ترجمه فارسی عنوان: تجزیه وتحلیل نوسانات نرخ ارز رومانیایی
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 87

     عنوان اصلی مقاله:  Money demand instability and real exchange rate persistence in the monetary model of USD–JPY exchange rate
     ترجمه فارسی عنوان: بی ثباتی تقاضای پول و تداوم نرخ واقعی ارز در مدل پولی  نرخ ارز USD-JPY
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 29 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 88

     عنوان اصلی مقاله:  The Role of Internal Audit regarding the Corporate Governance and the Current Crisis
     ترجمه فارسی عنوان: نقش حسابرسی داخلی در مورد اداره شرکت و بحران کنونی
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 89

     عنوان اصلی مقاله:  Harnessing the benefits of Corporate Governance and Internal Audit: Advice to SME
     ترجمه فارسی عنوان: مهار مزایای اداره امور شرکت و حسابرسی داخلی: مشاوره برای SME
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 90

     عنوان اصلی مقاله:  The Role of Accounting Services and Impact on Small Medium Enterprises (SMEs) Performance in Manufacturing Sector from East Coast Region of Malaysia : A Conceptual Paper
     ترجمه فارسی عنوان: نقش خدمات حسابداری و تأثیر آن بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط (SMEها) در بخش تولید از منطقه ساحل شرق مالزی: یک مقاله مفهومی
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 27 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 91

     عنوان اصلی مقاله:  Institutions and accounting standard transformation: Observations from Japan
     ترجمه فارسی عنوان: موسسات و تحولات استاندارد حسابداری: مشاهدات از ژاپن
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 29 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 92

     عنوان اصلی مقاله:  Audit report information content and the provision of non-audit services: Evidence from Spanish lending decisions
     ترجمه فارسی عنوان: محتوای اطلاعات گزارش حسابرسی و ارائه خدمات غیر حسابرسی: شواهدی از تصمیم گیری های اعطای وام اسپانیایی
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 93

     عنوان اصلی مقاله:  Current Trends in Internal Audit
     ترجمه فارسی عنوان: روند کنونی در حسابرسی داخلی
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 94

     عنوان اصلی مقاله:  A management accounting perspective on safety
     ترجمه فارسی عنوان: دیدگاهی از حسابداری مدیریت در رابطه با امنیت
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 95

     عنوان اصلی مقاله:  The information content of earnings announcements in Denmark
     ترجمه فارسی عنوان: محتوای اطلاعاتی اعلام سود در کشور دانمارک
     تعداد صفحات انگلیسی: 33 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 54 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 96

     عنوان اصلی مقاله:  Beyond Self-Evident: Recognising the Problematic Political Context of Accrual Accounting Adoption in South Korea
     ترجمه فارسی عنوان: فراتر از خود پدیداری (امور بدیهی ) : تعیین زمینه های سیاسی مشکل ساز در مورد پذیرش حسابداری تعهدی در کره ی جنوبی
     تعداد صفحات انگلیسی: 24 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 28 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 97

     عنوان اصلی مقاله:  Exchange Rate Volatility and Foreign Trade: The case for Cyprus and Croatia
     ترجمه فارسی عنوان: نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی : مطالعه موردی قبرس و کورواسی
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 98

     عنوان اصلی مقاله:  Release the constraints: Solving the problems of export financing in troublesome times
     ترجمه فارسی عنوان: آزادسازی محدودیت ها : حل مشکلات تامین مالی صادرات در مواقع سخت
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 99

     عنوان اصلی مقاله:  Impact Analysis Of Indonesian Financial Accounting Standard Based On The IFRS Implementation For Financial Instruments In The Indonesian Commercial Bank
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی تأثیر استاندارد حسابداری مالی اندونزیایی بر اساس اجرای IFRS برای دستگاه های مالی    در بانک های تجاری اندونزیایی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 100

     عنوان اصلی مقاله:  A research about mobile learning perspectives of university students who have accounting lessons
     ترجمه فارسی عنوان: تحقیقی در مورد دیدگاه های آموزش همراه در مورد دانشجویانی که درس حسابداری دارند
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )