تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی     مقاله شماره 126

     عنوان اصلی مقاله:  Managerial accounting and decision making, in energy industry
     ترجمه فارسی عنوان: حسابداری مدیریت و تصمیم گیری، در صنعت انرژی
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 127

     عنوان اصلی مقاله:  Accounting for parametric uncertainty in Markov decision processes
     ترجمه فارسی عنوان: حسابداری برای عدم قطعیت پارامتریک در فرآیند تصمیم گیری مارکوف
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 128

     عنوان اصلی مقاله:  Estimate Role of Accounting Information Systems in Presentation Managers Required Information
     ترجمه فارسی عنوان: برآورد نقش سیستم های اطلاعات حسابداری در ارائه ی اطلاعات مورد نیاز به مدیران  
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 129

     عنوان اصلی مقاله:  Management accounting and rationalisation in the Army: The caseof Spanish Military Hospitals in the 18th century
     ترجمه فارسی عنوان: حسابداری مدیریت و اصول عقلانی در ارتش: در مورد بیمارستان نظامی اسپانیایی در قرن 18
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 130

     عنوان اصلی مقاله:  Exploring “Bay” in Search of New Dimensions for Accounting Theory and Standards
     ترجمه فارسی عنوان: کشف کردن"Bay(دهنه)"در جستجوی ابعاد جدیدی برای استانداردها و تئوری حسابداری 
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 131

     عنوان اصلی مقاله:  An Analysis of the Attribute of Accounting Discipline from the Historical Process of Accounting Development
     ترجمه فارسی عنوان: تجزیه و تحلیل ویژگی انضباط حسابداری براساس روند تاریخی توسعه حسابداری(2013)
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 132

     عنوان اصلی مقاله:  EFFECTS OF IMPOSING A VALUE-ADDED TAX TO REPLACE PAYROLL TAXES OR CORPORATE TAXES
     ترجمه فارسی عنوان: اثرات اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر تغییر دادن مالیات بر حقوق و دستمزد یا مالیات بر شرکت ها
     تعداد صفحات انگلیسی: 39 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 25 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 133

     عنوان اصلی مقاله:  Are ABC and RCA Accounting Systems Compatible with Lean Management?
     ترجمه فارسی عنوان: آیا سیستم های حسابداری ABC و RCA با  مدیریت های کم سود انطباق دارند؟
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 33 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 134

     عنوان اصلی مقاله:  Cash, investments and asset returns
     ترجمه فارسی عنوان: مجله بانکداری و امور مالی: بازده وجه نقد،سرمایه گزاریهاودارایی
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 25 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 135

     عنوان اصلی مقاله:  ‘‘Continuous” budgeting: Reconciling budget flexibility with budgetary control
     ترجمه فارسی عنوان: بودجه بندی مستمر: تطابق انعطاف پذیری بودجه با کنترل بر بودجه
     تعداد صفحات انگلیسی: 18 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 56 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 136

     عنوان اصلی مقاله:  Investability, corporate governance and firm value
     ترجمه فارسی عنوان: قابلیت سرمایه گزاری ,حاکمیت شرکتی وارزش شرکت
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 137

     عنوان اصلی مقاله:  Value-Added Taxes and U.S. Trade Competitiveness
     ترجمه فارسی عنوان: مالیات بر ارزش افزوده و رقابت های تجاری ایالات متحده
     تعداد صفحات انگلیسی: 32 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 138

     عنوان اصلی مقاله:  The case for process mining in auditing: Sources of value added and areas of application
     ترجمه فارسی عنوان: یافتن اطلاعات در حسابرسی:منابع ارزش افزوده و زمینه های کاربردی و اجرائی
     تعداد صفحات انگلیسی: 20 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 34 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 139

     عنوان اصلی مقاله:  Obligations Resulting from Joint and Several Liability Arrangements for Which the Total Amount of the Obligation Is Fixed at the Reporting Date
     ترجمه فارسی عنوان: نتیجه گیری تعهدات از مسئولیت های مفصلی و چند ترتیبی که برای مجموع میزان تعهد در تاریخ گزارشدهی ثابت شده است
     تعداد صفحات انگلیسی: 20 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 140

     عنوان اصلی مقاله:  Not-for-Profit Entities: Classification of the Sale Proceeds of Donated Financial Assets in the Statement of Cash Flows
     ترجمه فارسی عنوان: نهاد هایNot-for-profit: طبقه بندی اقدامات فروش سرمایه های مالی اهدایی در بیانیه ی جریان های نقدی
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 141

     عنوان اصلی مقاله:  Qualitative management accounting research: rationale, pitfalls and potential
     ترجمه فارسی عنوان: مقاله ترجمه شده تحقیق کیفی در زمینه حسابداری مدیریتی: دلایل عقلانی، مشکلات و قابلیت (توان بالقوه)
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 142

     عنوان اصلی مقاله:  The relationship between internal audit and information security: An exploratory investigation
     ترجمه فارسی عنوان: رابطه میان بازرسی داخلی و امنیت اطلاعات : یک تحقیق اکتشافی
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 143

     عنوان اصلی مقاله:  Structuration theory in accounting research: Applications and applicability
     ترجمه فارسی عنوان: نظریه ساختاردهی در تحقیقات حسابداری : کاربردها وکاربردپذیری
     تعداد صفحات انگلیسی: 19 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 36 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 144

     عنوان اصلی مقاله:  Cost of capital and earnings transparency
     ترجمه فارسی عنوان: هزینه سرمایه و شفافیت درآمد
     تعداد صفحات انگلیسی: 19 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 47 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 145

     عنوان اصلی مقاله:  Accounting for the Apple Inc business model: Corporate valuecapture and dysfunctional economic and social consequences
     ترجمه فارسی عنوان: حسابداری برای مدل های تجاری شرکت اپل: به دست آوردن ارزش توسط شرکت و نتایج اجتماعی و اقتصادی غیر وابسته
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 146

     عنوان اصلی مقاله:  Green accounting and green eyeshades twenty years later
     ترجمه فارسی عنوان: حسابداری سبز و چشم انداز 20 ساله ی آن
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 147

     عنوان اصلی مقاله:  Discussion of Behavioral Decision Theory: Processes of Judgment and Choice
     ترجمه فارسی عنوان: مبحثی درباره تئوری تصمیم رفتاری: جریانهای قضاوت و انتخاب
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 148

     عنوان اصلی مقاله:  Designations for Insurance and Financial Professionals
     ترجمه فارسی عنوان: سمت ها و القابی برای افراد حرفه ای در صنعت بیمه و امور مالی
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 149

     عنوان اصلی مقاله:  Conceptual frameworks of accounting from an information perspective
     ترجمه فارسی عنوان: چارچوب های مفهومی حسابداری از دیدگاه اطلاعاتی
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 150

     عنوان اصلی مقاله:  Comprehensive Income: Evidence on the Effectiveness of FAS 130
     ترجمه فارسی عنوان: سود جامع-بیانیه استانداردهای حسابداری مالی شماره 130
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )