تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 162 حسابداری: آیا از سود تقسیمی به عنوان انتقال سیگنال به بازار استفاده می شود


چكیده

در این تحقیق الگوی سود پرداختی در مورد تمام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انگلیس مورد بررسی قرار گرفت. سپس الگوهای مختلف سود پرداختی توسط شرکتها با سیاستهای تقسیم سود مورد مقایسه قرار گرفت. بر اساس مشاهدات تجربی، اینچنین استدلال شد که سیگنال (علامت) سود تقسیمی عموما در مورد همه شرکتها بکار نمیروند. همچنین نتیجه گیری شد که سیاست تقسیم سود با توجه به نوع صنعت تعیین نمیشود خصوصا زمانی که شرکتها از سود تقسیمی بعنوان علامت (سیگنال) استفاده میکنند. بعلاوه مشخص گردید که میزان اطلاعات محرمانه سهامداران، ارزش بازار شرکت و ارزش دفتری دارائی های شرکت برای تعیین اینکه آیا شرکت ها از سود تقسیمی به منظور علامت (سیگنال) استفاده میکنند یا نه، مهم است.

واژگان کلیدی: سیگنال دهی سود تقسیمی، الگوی پرداخت، سیاست تقسیم سود

مقدمه
کاپلن و وستون مدعی بودند که اگرچه مدلهای علامت دهی سود تقسیمی توضیح  میدهند که چطور یک سیاست تقسیم سود بهینه تحقق مییابد اما هیچ یک از این مدلها نمیتواند تفاوت در الگوی سود پرداختی شرکتها را توضیح دهد. در این مقاله، ما یک رویکرد جدید را برای بررسی الگوی سود پرداختی شرکتهای پذیرفته شده در بورس انگلیس بکار میبریم.
ما قصد داریم آزمون کنیم که آیا الگوهای سود پرداختی مشاهده شده در عمل با فرضیه سیگنال (علامت دهی) سود تقسیمی هماهنگ است؟
مدلهای علامت دهی سود تقسیمی قدیمی فرض میکردند که همه مدیرن از سود تقسیمی به منظور سیگنال در مورد آینده شرکت استفاده میکنند. همانطور که کاپلن و وستون مطرح کردند (1992)، وظیفه اصلی مدلهای سیگنال (علامت دهی) سود تقسیمی در اصل نشان دادن این است که چطور سیاست تقسیم سود بهینه میتواند باعث توازن هزینه ها و منافع شود. بهر حال ما معتقدیم که فرضیه سیگنال (علامت دهی) سود تقسیمی قدیمی عموما برای همه شرکتها در همه زمانها بکار نمیرود. بعضی شرکتها از سود تقسیمی برای سیگنال دهی استفاده میکنند اما برخی شرکتهای دیگر این کار را نمیکنند.
برخی از مدیران به اهمیت سیگنال سود تقسیمی پی برده اند. الگو های سود پرداختی شرکتها نتیجه مستقیم سیاست تقسیم سود شرکتهاست که به قصد مدیریت در استفاده از سود تقسیمی به منظور سیگنال دهی مربوط است. در نهایت باید گفت که برخی از الگوهای سود پرداختی با تئوری های سیگنال (علامت دهی) سود تقسیمی هماهنگ هستند اما برخی هماهنگ نیستند.

قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 


آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )