تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی


     مقاله شماره 1

     عنوان اصلی مقاله: Corporate governance of information technology
     ترجمه فارسی عنوان: حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات
     تعداد صفحات انگلیسی: 19 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 2

     عنوان اصلی مقاله:  E- LEARNING
     ترجمه فارسی عنوان: آموزش الکترونیکی
     تعداد صفحات انگلیسی: 23 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 3

     عنوان اصلی مقاله: Electronic commerce and electronic business
     ترجمه فارسی عنوان: تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیک
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 4

     عنوان اصلی مقاله: Exploring e-Learning Knowledge Through Ontological Memetic Agents
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی آموزش الکترونیک از طریق عوامل وابسته به تقلید (ممتیک) انتولوژی
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 29 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 5

     عنوان اصلی مقاله: Information Integration
     ترجمه فارسی عنوان: یکپارچه سازی اطلاعات
     تعداد صفحات انگلیسی: 30 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 40 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 6

     عنوان اصلی مقاله: Introduction to IP Multimedia Subsystem
     ترجمه فارسی عنوان: مقدمه ای در ارتباط با IMS ( زیرسیستم چندرسانه ای پروتکل اینترنتی)
     تعداد صفحات انگلیسی: 21 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 7

     عنوان اصلی مقاله: IS in Managing Business Operations: The Supply Chain
     ترجمه فارسی عنوان: سیستم اطلاعاتی در استراتژی مدیریت کسب و کار
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 8

     عنوان اصلی مقاله: Online Scheme Towards Secured Inter Banking Fund Transfer
     ترجمه فارسی عنوان: طرح آنلاین در ارتباط با انتقال وجه بین بانکی
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 9

     عنوان اصلی مقاله: strategic Issues of Information Technology
     ترجمه فارسی عنوان: مسائل راهبردی فناوری اطلاعات
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 10

     عنوان اصلی مقاله: Impact of Information Technology on Public Accounting Firm Productivity
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات بر روی بهروری شرکت حسابداری عام
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 11

     عنوان اصلی مقاله: Transaction and message transfer
     ترجمه فارسی عنوان: تراکنش و انتقال اطلاعات
     تعداد صفحات انگلیسی: 19 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 12

     عنوان اصلی مقاله: Web site satisfaction and purchase intentions
     ترجمه فارسی عنوان: رضایت از سایت های اینترنتی و اهداف خرید
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 13

     عنوان اصلی مقاله: Why Lotus for collaboration software
     ترجمه فارسی عنوان: چگونگی نرم افزارهای ارتباطی لوتوس
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )