تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی     مقاله شماره 1

     عنوان اصلی مقاله: Fertilizers and Soil Improvers
     ترجمه فارسی عنوان: کودها و تقویت کننده های خاک
     تعداد صفحات انگلیسی: 21 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 26 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین     مقاله شماره 2

     عنوان اصلی مقاله: soil erosion by wind
     ترجمه فارسی عنوان: فرسایش خاک توسط باد
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 3

     عنوان اصلی مقاله: Spatial and temporal analysis of dry spells in Greece
     ترجمه فارسی عنوان: تجزیه و تحلیل مکانی و زمانی خشکسالی
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 4

     عنوان اصلی مقاله: Effects of vermicomposts produced from food waste
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر کود ورمی کمپوست تولید شده از ضایعات مواد غذایی بر روی رشد و بازدهی فلفل گلخانه ای
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 5

     عنوان اصلی مقاله: The performance of multinational agribusiness
     ترجمه فارسی عنوان: عمکرد مربوط به بازاریابی کسب و کار کشاورزی چند ملیتی ، تاثیر تولید و تنوع جغرافیایی
     تعداد صفحات انگلیسی: 25 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 6

     عنوان اصلی مقاله: TISSUE CULTURE OF A MEDICINAL PLANT-ALOE VERA L
     ترجمه فارسی عنوان: کشت بافت گیاه داروئی آلوئه ورا
     تعداد صفحات انگلیسی: 52 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 42 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 7

     عنوان اصلی مقاله: EXTENSION - Grain Sorghum Hybrid Suggestions
     ترجمه فارسی عنوان: ترویج - پیشنهادات در زمینه بذر ذرت خوشه ای پیوندی (دو رگه)
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 8

     عنوان اصلی مقاله: Leaf Rust of Wheat Pathogen Biology, Variation and Host Resistance
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی زنگ برگ گندم : بیولوژی بیماری زا ، انواع و مقاومت میزبان
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 9

     عنوان اصلی مقاله: Applied Genetics and Genomics in Alfalfa Breeding
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی ژنتیک و ژنومیک کاربردی در پرورش گیاه یونجه
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 10

     عنوان اصلی مقاله: RESULTS OF ZEA MAYS SEEDS β– IRRADIATION IN 0–5 Gy RANGE
     ترجمه فارسی عنوان: نتایجی از پرتو افشانی دانه های ذرت با اشعه بتا
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 11

     عنوان اصلی مقاله: Allelopathy - A Tool to Improve the Weed Competitive Ability of Wheat with Herbicide-Resistant Black-Grass
     ترجمه فارسی عنوان: آللوپاتی- ابزاری برای بهبود توانایی رقابتی وجین کردن گندم با بلک گرس (نوعی علف هرز) مقاوم در برابر علف کش
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 12

     عنوان اصلی مقاله: Conditions Affecting Shelf-Life of Inoculated Legume Seed
     ترجمه فارسی عنوان: شرایط مؤثر در زمان مجاز نگھداری تلقیح بذر بقولات
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 25 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره  13

     عنوان اصلی مقاله: Agricultural sector and industrial agglomeration
     ترجمه فارسی عنوان: بخش کشاورزی و تراکم صنعتی
     تعداد صفحات انگلیسی: 3 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 4 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره  14

     عنوان اصلی مقاله: Effects of postharvest sodium silicate treatment on pink rot disease and oxidative stress-antioxidative system in muskmelon fruit
     ترجمه فارسی عنوان: اثرات پس از برداشت تیمار سدیم سیلیکات روی بیماری پوسیدگی صورتی و سیستم آنتی اکسیداتیو تنش اکسیداتیو در میوه خربزه
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره  15

     عنوان اصلی مقاله: PROPAGATION OF CLEOME SPINOSA JACQ. THROUGH TISSUE CULTURE
     ترجمه فارسی عنوان: تکثیر CLEOME SPINOSA JACO از طریق کشت بافت
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره  16

     عنوان اصلی مقاله: Effects of Amino Acids Replacing Nitrate on Growth, Nitrate Accumulation, and Macroelement Concentrations in Pak-choi
     ترجمه فارسی عنوان: اثرات آمینو اسیدھا جایگزین نیترات روی رشد،تجمع نیترات و غلظت درشت مغذی ها در کلم چینی
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره  17

     عنوان اصلی مقاله: Delayed ripening of banana fruit by salicylic acid
     ترجمه فارسی عنوان: به تاخیر انداختن رسیدن موز با کاربرد سالیسیلیک اسید
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره  18

     عنوان اصلی مقاله: Regulation of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) fruit setting and earliness by gibberellic acid and 2,4-dichlorophenoxy acetic acid application
     ترجمه فارسی عنوان: زودرسی و میوه نشینی در گوجه فرنگی با کاربرد جیبرلین و 4-D,2 (ترجمه بصورت خلاصه شده)
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 4 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید خلاصه ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره  19

     عنوان اصلی مقاله: Climate control inside the greenhouse: Temperature
     ترجمه فارسی عنوان: کنترل اقلیم درون گلخانه: دما
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره  20

     عنوان اصلی مقاله: This essay is for those who apply treatments (e.g. herbicides, fire, cultivation, genotypes, fertilizer, covercrops,organic matter, etc.) in order to test hypotheses and for those who rely on this research when making operational choices
     ترجمه فارسی عنوان: استفاده از تیمار برای بررسی فرضیه ها با نادیده گرفتن فرضیه صفر
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 4 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره  21

     عنوان اصلی مقاله: The rice FLATTENED SHOOT MERISTEM, encoding CAF-1 p150 subunit, is required for meristem maintenance by regulating the cell-cycle period
     ترجمه فارسی عنوان: FLATTENED SHOOT MERISTEM برنج که زیرواحد CAF-1 p150 رارمزگذاری میکند، برای حفظ مریستم از طریق تنظیم دورۀ چرخۀ سلول لازم است
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره  22

     عنوان اصلی مقاله: Molecular dissection of the pea shoot apical meristem
     ترجمه فارسی عنوان: تشریح مولکولی مریستم رأسی شاخۀ نخود
     تعداد صفحات انگلیسی:11صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره  23

     عنوان اصلی مقاله: THE EFFECTS OF HIGH FREQUENCY ELECTROMAGNETIC WAVES ON THE VEGETAL ORGANISMS
     ترجمه فارسی عنوان: تأثیر امواج الکترومغناطیسی بافرکانس بالا بر ارگانیسم های گیاهی
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره  24

     عنوان اصلی مقاله: Effects on both the roots and shoots of soybean during dark chilling determine the nature and extent of photosynthesis inhibition
     ترجمه فارسی عنوان:تأثیرگذاری بر ریشه ها و شاخه های سویا در طی سرد شدن تاریکی باعث میشود که ماهیت و میزان توقف فتوسنتز مشخص شود
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره  25

     عنوان اصلی مقاله: impact of crop and weed densities on competition between wheat and silybun marianum gaertn
     ترجمه فارسی عنوان:تأثیر تراكم علف هرز و دانه بر رقابت بین گندم و SILYBUM MARIANUM GAERTN.
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )