تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی







     مقاله شماره  26

     عنوان اصلی مقاله: weed competition in maize crop under different timings for post-emergence weed control
     ترجمه فارسی عنوان: رقابت علف هرز در محصول ذرت تحت زمانبندی متفاوت برای کنترل علف هرز بعد از ظهور
     تعداد صفحات انگلیسی: 3 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




     مقاله شماره  27

     عنوان اصلی مقاله: Micropropagation and in vitro flowering in Pentanema indicum Ling
     ترجمه فارسی عنوان: ریزتكثیر و گلدهی آزمایشگاهی در  Pentanema indicum Ling
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




     مقاله شماره  28

     عنوان اصلی مقاله: Induction of Differentiation in the Shoot Apical Meristem by Transient Overexpression of a Retinoblastoma-Related Protein
     ترجمه فارسی عنوان: القای تفکیک در مریستم رأسی شاخه از طریق بیان بیش از حد و ناپایدار پروتئین  مرتبط با رتینوبلاستوما
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 30 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




     مقاله شماره  29

     عنوان اصلی مقاله: PROTOPLAST CULTURE AND FUSION BETWEEN BRASSICA CARINATA AND BRASSICA NAPUS
     ترجمه فارسی عنوان: ترکیب و کشت پروتوپلاست بین براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوس
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




     مقاله شماره  30

     عنوان اصلی مقاله: Comparative anatomy of leaves of Kalanchoe pinnata and K. crenata in sun and shade conditions, as a support for their identifi cation
     ترجمه فارسی عنوان: آناتومی مقایسه ای برگ های کالانچو پیناتا و کا.  کرنتا در شرایط آفتاب و سایه، به عنوان حمایت از شناسای آنها
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




     مقاله شماره  31

     عنوان اصلی مقاله: Edges in Agricultural Landscapes: Species Interactions and Movement of Natural Enemies
     ترجمه فارسی عنوان: چشم انداز های مناظر کشاورزی : تعاملات گونه ها و حرکت دشمنان طبیعی
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




     مقاله شماره  32

     عنوان اصلی مقاله: Enriching vermicompost by nitrogen ®xing and phosphate solubilizing bacteria
     ترجمه فارسی عنوان: ورمی کمپوست غنی سازی شده از طریق تثبیت نیتروژن و باکتری حل کننده فسفات
     تعداد صفحات انگلیسی: 3 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




     مقاله شماره  33

     عنوان اصلی مقاله: Evaluation of rooting response of stem cuttings and in vitro micro-cuttings of bottlebrush tree (Callistemon viminalis) for commercial mass propagation
     ترجمه فارسی عنوان: ارزیابی پاسخ ریشه دهی قلمه های ساقه و ریزقلمه های درخت شیشه شور برای تكثیر انبوه تجاری
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




     مقاله شماره  34

     عنوان اصلی مقاله: Evolution and mechanisms of plant tolerance to flooding stress
     ترجمه فارسی عنوان: تکامل و مکانیزم های مقاومت گیاهان در مقابل تنش سیل
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




     مقاله شماره  35

     عنوان اصلی مقاله: Role of Cytokinin and Auxin in Shaping Root Architecture: Regulating Vascular Differentiation, Lateral Root Initiation, Root Apical Dominance and Root Gravitropism
     ترجمه فارسی عنوان: نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه: تنظیم تفکیک آوندی، آغاز ریشۀ جانبی، چیرگی رأسی ریشه و جاذبه گرایی ریشه
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




     مقاله شماره  36

     عنوان اصلی مقاله: Transcriptome-Based Examination of Putative Pollen Allergens of Rice (Oryza sativa ssp. japonica)
     ترجمه فارسی عنوان: آزمایش مبنی بر ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گردۀ برنج
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




     مقاله شماره  37

     عنوان اصلی مقاله: THE EFFECTS OF HIGH FREQUENCY ELECTROMAGNETIC WAVES ON THE VEGETAL ORGANISMS
     ترجمه فارسی عنوان: تأثیر امواج الکترومغناطیسی بافرکانس بالا بر ارگانیسم های گیاهی (بدون ترجمه نمودارها)
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




     مقاله شماره  38

     عنوان اصلی مقاله: Effects on both the roots and shoots of soybean during dark chilling determine the nature and extent of photosynthesis inhibition
     ترجمه فارسی عنوان: تأثیرگذاری بر ریشه ها و شاخه های سویا در طی سرد شدن تاریکی باعث میشود که ماهیت و میزان توقف فتوسنتز مشخص شود
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




     مقاله شماره  39

     عنوان اصلی مقاله: Regeneration of different Cyclamen species via somatic embryogenesis from callus, suspension cultures and protoplasts
     ترجمه فارسی عنوان: احیای گونه های مختلف سیکلامن ((Cyclamen از طریق تکوین سوماتیک جنین ازکالوز ، کشت های تعلیق و پروتوپلاست ها
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )