تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 10 کشاورزی: نتایجی از پرتو افشانی دانه های ذرت با اشعه β در گستره  Gy 0 تا 5 


در این مطالعه ی گیاهان جوان، مطالب و نتایج حاصله، از كنترل و تحت تابش تشعشع β  قرار دادن دانه ها در آزمایشات آزمایشگاهی بدست آمده است. دانه های ذرت با ژنو پوند یكسان مورد تابش اشعه در گستره Gy 0 تا 5 با منبع 90Sr قرار گرفتند. در صد و مقدار افزایش داده شده ی جوانه زنی و رشد و نمو مشاهده شده ی ناشی از تابش، كمتر از  مقادیر مختلف و متفاوت بود. بر اساس یافته های ما، آن مقدار کم از تابش β ، یك اثر برانگیزنده روی رشد گیاهان كوچك داشت، بطوری كه بالاترین سمولاسیون  (میان مقادیر بكار رفته ی ما) برانگیخته شده نزدیك 0.615 Gy بود و این نتیجه از لحاظ آماری مهم و قابل توجه است. طبق تحقیقات ما نسبت سبزینه a تا b و میانگین تغییرات طول با مقدار پرتو افكنی مرتبط و حاصل آن نتایج كنونی است.

كلمات كلیدی: پرتوافكنی β ، ذرت ، میزان رشد و جوانه زنی ، رشد گیاهان، فوتو – همانند سازی رنگدانه ها ، اسیدهای هسته ای
 
1. مقدمه
Radionuclideهای موجود در محیط، از منابع مختلفی در طبیعت رها می شوند. مانند محلهای تخلیه برنامه ریزی شده ی پس ماندهای سازمانهایی كه از این مواد استفاده صنعتی، طبی و حتی نظامی در ساخت سلاح های هسته ای می كنند.
تابشهای یونیزه كننده به واسطه جمع شدن Radionuclideها در اجزا زیستی و بی جان از محیط، قادر بر ایجاد آثار سمی و ژنوتوكسیك روی موجودات زنده هستند. اینها می توانند مستقیما بر تنفس، فتوسنتز، رشد، نقل و انتقالات گیاهی موثر بوده و به خوبی موازنه یونی و امتزاج آنزیم گیاهان را مختل نمایند. میزان اثر بیولوژیكی Radionuclideها بر روی موجودات، وابسته به سطح و تراز تجمع آنها و استقرارشان در موجودات زنده و سلولها است. Radionuclideها حتی قادراند در سلول ها و یاخته ی درونی وارد شده و در بعضی مواقع اقدام به بستن و محصور كردن DNA مولكول كنند. 

قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )