تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 19 کشاورزی: کنترل اقلیم درون گلخانه: دما

ما نیاز به افزایش کیفیت محصول خود داریم ، به ھمین دلیل است که ما با کنترل شرایط گلخانھ نیاز بھ بھبود گلخانه خود داریم.ما باید در مورد کمبودھای واقعی گلخانه آگاھی پیدا کنیم؛ بنابراین ما نیاز به توضیح بیشتر در مورد ماشین ھای کنترل آب و ھوا داریم. اگر گلخانه تحت تاثیر عوامل خارجی قرار نگیرد راندمان آب و ھوایی گلخانه بیشتر خواھد بود. کنترل پارامترھای اصلی آب و ھوایی بیرون به شما کمک خواھد کرد که اثر آنھا را روی شرایط درونی گلخانه کاھش دھید. حتی با کنترل صحیح شما می توانید دوره غیرفعال گلخانه را کاھش دھید.....قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )