تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 20 کشاورزی: استفاده از تیمار برای بررسی فرضیه ها با نادیده گرفتن فرضیه صفر

رونوشت كاذب-قسمت 1
این مقاله مختص كسانی است كه برای بررسی فرضیه ها از تیمار (علف كش،آتش،كشت،ژنوتیپ،مادۀ ارگانیك، كود و غیره ) بهره میبرند و كسانی كه بعد از نمونه گیری از جمعیت های طبیعی مختلف،فرضیۀ صفر را نادیده میگیرند.علاوه بر این، برای انتخاب های عملیاتی می توان از این مقاله استفاده كرد. این پژوهش برای كسانی كه از جمعیت های طبع نمونه گیری می كنند و سپس فرضیه ها را فرمول بندی می كنند مناسب نیست(نتیجه گیری ارائه نمی شود).جنگلبانان حرفه ایی به اطلاعات علمی صحیح نیاز دارند تا بتوانند تعیین كنند كه چه نوع پایه stock) ) و چه مقدار كود برای گیاه استفاده كنند و چه موقع به كار كم پشت سازی بپردازند. متاسفانه،برخی پژوهشگران آزمایشان بدون رونوشت و یافته های گزارشی مبنی بر رونوشت كاذب ارائه میدهند.كسانی كه از رونوشت كاذب به منظور رد فرضیۀ صفر با خطر خطای آماری Type 1 میشوند.در برخی زمینه ها، از هر چهار مقاله بیش از 1 مورد به رونوشت كاذب میپردازند(Hurlbert 1984، Heffnerو دیگران 1996).با وجود اینكه برخی دانشجویان تحصیلات تكمیلی با مفهوم رونوشت كاذب مواجه می شوند(Kolb و دیگران 2001) اما سایر دانشجویان این شانس را ندارند.هدفاز ان مقاله (قسمت اول این مقالعۀ دو بخشی) پرداخت به موضوع زیر است:
رونوشت كاذب زمانی رخ می دهد كه تیمارها رونویس نمی شوند اما آزمون t یا ANOVA(آنالیز واریانس) در هر صورت انجام میگیردبا فرض اینكه زیرنمونه ها (sub-samples) (یا دربرخی موارد درخت های فردی) همانند رونوشت هستند.این امر منجربه استفاده از تعداد ناصحیح درجات آزادی خطا می شود.عامل عمده ایی كه منجر به رونوشت كاذب میشود در تعریف واحد آزمایشی صحیح باشكست مواجه می شود.علاوه بر این،برخی ویراستارهای مجلات الزامی به استفاده از جداول ANOVA در دست نوشته ها نمی بینند.در نتیجه، بازبین گر متوجه نیست كه ضریب خطا شامل 13 درجۀ آزادی است یا 2841 درجۀ ازادی است.بازبین گرهایی كه معمولا آزمایشات بدون رونویسی را نادیده میگیرند،غالبا به غلط تصور می كنند كه آنالیز آماری (كه شامل رونویسی كاذب است) معتبر است.بعداز انكه اندازه های احتمال با استفاده از رونویسی كاذب منتشرشد، مورد شك قرار میگیرند. زیرا مدعی یك اختلاف معنی دار در موقعیتی كه هیچ یك واقعا وجود ندارند، هستند.اجاز دهید مورد دنیای واقعی كه 5 تیمار در آن 5 بار رونویسی شد(تولید 52 واحد آزمایشی كاملا رندوم با24 درخت اندازه گیری شده برای هر وحد آزمایشی) رونویسی شدند.در این مورد ضریب خطای صحیح دارای 20 درجۀ آزادی است و هیچ تأثیر تیماری معنی داری(P= 0.253) وجود ندارد.بااینحال،چنانچه رونویسی كاذب رخ دهد(ایجاد 50 واحد ازمایشی كاذب،هر كدام به طور میانگین با12 درخت)،درجات آزادی خطا به 45 افزایش میابد و تیمار سپس به طور جادوئی معنی دار می شود(P= 0.0426). اندازۀ كم (P=0.0023) زمانی حاصل می شود كه 100 واحد آزمایشی كاذب ایجاد شود(به طور مانگین هركدام با 6درخت). بنابراین،آزمایش گر میتواند مقدار P را با تغییر تعداد درخت ها در هر رونویسی كاذب به راحتی كاهش دهد. براساس Hurlbert (1984) ،انواع مختلف رونویسی كاذب وجود دارد:ساده، sacrificial،زمانی و ضمنی.ما هر 5نوع رونویسی كاذب را توضیح خواهیم داد.

قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )