تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی
     


     مقاله شماره 126

     عنوان اصلی مقالهThe relationship between organization strategy, total quality management (TQM), and organization performance––the mediating role of TQM
     ترجمه فارسی عنوان: رابطه بین استراتژی سازمان، مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد سازمان- نقش میانجی مدیریت کیفیت فراگیر
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 127

     عنوان اصلی مقاله: The Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management
     ترجمه فارسی عنوان: رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش  
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 128

     عنوان اصلی مقاله: The rise of corporate governance in corporate control research
     ترجمه فارسی عنوان: افزایش حاکمیت شرکتی بر پژوهش های کنترل شده شرکت  
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 129

     عنوان اصلی مقاله: The role of a firm's strategic orientation dimensions in determining market orientation
     ترجمه فارسی عنوان: نقش ابعاد جهت گیری استراتژیک شرکت در تعیین بازارگرایی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 32 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 130

     عنوان اصلی مقاله: The role of communication and management support in a lean manufacturing implementation
     ترجمه فارسی عنوان: نقش ارتباطات و پشتیبانی مدیریت در پیاده سازی تولید ناب 
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 131

     عنوان اصلی مقاله: The strategic importance of intellectual capital in the non-profit sector
     ترجمه فارسی عنوان: اهمیت استراتژیک سرمایه فکری در بخش غیرانتفاعی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 132

     عنوان اصلی مقاله: The value of business planning before start-up — A decision-theoretical perspective
     ترجمه فارسی عنوان: ارزش برنامه ریزی کسب و کار پیش از راه اندازی- جنبه نظری تصمیم 
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 25 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 133

     عنوان اصلی مقاله: The value of human resource management for organizational performance
     ترجمه فارسی عنوان: ارزش و یا جایگاه  مدیریت منابع انسانی برای عملکرد سازمانی
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 134

     عنوان اصلی مقاله: Theoretical Substation of the Model for Crisis Management in Organization
     ترجمه فارسی عنوان: شاخه نظری مدل مدیریت بحران در سازمان 
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 135

     عنوان اصلی مقاله: Introduction: Thought leadership in brand management
     ترجمه فارسی عنوان: رهبری افکار در مدیریت برند 
     تعداد صفحات انگلیسی: 3 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 136

     عنوان اصلی مقاله: Three conceptual levels of construction project management work
     ترجمه فارسی عنوان: سه سطح مفهومی برای دست اندر کاران مدیریت پروژه
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 137

     عنوان اصلی مقاله: Total Quality Management Practices’ Effects on Quality Performance and Innovative Performance
     ترجمه فارسی عنوان: اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری 
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 138

     عنوان اصلی مقاله: Transparency for governance: The mechanisms and effectiveness of disclosure-based and education-based transparency policies
     ترجمه فارسی عنوان: شفاف سازی با هدف نظارت: مکانیسم ها و تاثیر سیاست شفاف سازی مبتنی بر آموزش و افشاگری
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 139

     عنوان اصلی مقاله: Understanding personal knowledge management: A weblog case
     ترجمه فارسی عنوان: شناخت مدیریت دانش شخصی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 140

     عنوان اصلی مقاله: USING REAL TIME STRATEGIC CHANGE FOR STRATEGY IMPLEMENTATION
     ترجمه فارسی عنوان: زمان واقعی استفاده شده در تحول استراتژی برای اجرای استراتژی
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 141

     عنوان اصلی مقاله: Using the balanced scorecard in assessing the performance of e-SCM diffusion: A multi-stage perspective
     ترجمه فارسی عنوان: استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه مدیریت زنجیره تامین الکترونیک: دیدگاه چند مرحله ای 
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 28 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 142

     عنوان اصلی مقاله: Value network dynamics in 3G–4G wireless communications: A systems thinking approach to strategic value assessment
     ترجمه فارسی عنوان: شبکه های ارتباطی بی سیمی نسل سوم و نسل چهارم : روش سیستمی برای ارزیابی های راهبردی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 143

     عنوان اصلی مقاله: What is (or should be) the difference between competency modeling and traditional job analysis?
     ترجمه فارسی عنوان: تفاوت بین مدل سازی صلاحیت و تجزیه تحلیل شغلی سنتی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 30 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 144

     عنوان اصلی مقاله: A FUZZY PETRI-NET BASED CONCEPTUAL MODEL FOR RISK PREDICTION IN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING ACQUISITION DECISIONS FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
     ترجمه فارسی عنوان: مدل مفهومی شبکه پتری فازی برای پیشبینی ریسک در برنامه ریزی منابع سازمان و تصمیم گیری برای شرکتهای بزرگ و متوسط 
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 145

     عنوان اصلی مقاله: A New Algorithm for ERP System Selection Based on Fuzzy DEMATEL Approach
     ترجمه فارسی عنوان: الگوریتمی جدید برای انتخاب سیستم های  ERP با رویکرد Fuzzy DEMATEL 
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 146

     عنوان اصلی مقاله: Accounting Benefits and Satisfaction in an ERP Environment
     ترجمه فارسی عنوان: فواید و رضایتمندی حسابداری در یک محیط برنامه ریزی منبع کسب و کار 
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 147

     عنوان اصلی مقاله: A combination of Quality Function Deployment and Analytic Network Process to evaluate urban redevelopment projects: An application to the Belle de Mai – La Friche of Marseille, France
     ترجمه فارسی عنوان: ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت و فرایند شبکه تحلیلی برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری: کاربرد نرم افزار belle de mai- la friche of Marseille, france 
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 148

     عنوان اصلی مقاله: Aligning supply chain collaboration using Analytic Hierarchy Process
     ترجمه فارسی عنوان: هماهنگ سازی همکاری زنجیره تأمین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 28 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 149

     عنوان اصلی مقاله: An Effective Model for Evaluating Organizational Risk and Cost in ERP Implementation by SME
     ترجمه فارسی عنوان: یک مدل موثر برای ارزیابی ریسک سازمانی و هزینه پیاده سازی erp در سازمان های کوچک و متوسط (sme ) 
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 150

     عنوان اصلی مقاله: An empirical investigation of six levels of enterprise resource planning integration
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی تجربی شش سطح برنامه ریزی یکپارچه منابع سازمانی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )