تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی


     مقاله شماره 1

     عنوان اصلی مقاله: IRAN AND THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION
     ترجمه فارسی عنوان: ایران و سازمان همکاری شانگهای
     تعداد صفحات انگلیسی: 26 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 2

     عنوان اصلی مقاله: Liberalization, migration, and development the mexico-u.s. relationship
     ترجمه فارسی عنوان: آزاد سازی ، مهاجرت ، و پیشرفت در ارتباط بین امریکا و مکزیک
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 3

     عنوان اصلی مقاله: New development in international environmental law With emphasis on the Convention on the Rights of the using international waterways for non- shipping intentions 1997
     ترجمه فارسی عنوان: توسعه نوین در حقوق بین الملل محیط زیست با تأكید بر كنوانسیون حقوق بهره برداری از آبراههای بین المللی برای مقاصد غیركشتیرانی 1997 
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 4

     عنوان اصلی مقاله: Political treaty
     ترجمه فارسی عنوان: معاهدات سیاسی،  بررسی بعضی از معاهدات کنوانسیون ها، اصل ها و موافقتنامه ها ی ثبت شده سازمان ملل
     تعداد صفحات انگلیسی: 356 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 384 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 5

     عنوان اصلی مقاله: Relative decline of American hegemony
     ترجمه فارسی عنوان: سقوط نسبی برتری و هژمونی امریکا
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 6

     عنوان اصلی مقاله: Study quality principle instead of principle legality of crimes
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی اصول کیفی به جای اصل قانونی بودن جرایم
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 7

     عنوان اصلی مقاله: Study the developments of international responsibility arising from environmental damage
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی تحولات مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


   
     مقاله شماره 8

     عنوان اصلی مقاله: Study the principles and concepts of International Environmental Law with a view to sustainable development
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست با نگاهی به توسعه پایدار
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 9

     عنوان اصلی مقاله: Vietnam War
     ترجمه فارسی عنوان: جنگ ویتنام
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )