تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی


     مقاله شماره 1

     عنوان اصلی مقاله: Current trends in library and information studies curricula around the world
     ترجمه فارسی عنوان: روش های جدید در کتابخانه ها و بررسی اطلاعات دوره های آموزشی
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 2

     عنوان اصلی مقاله: Exchanging courses between different Intelligent Tutoring Systems: A generic course generation authoring tool
     ترجمه فارسی عنوان: تبادل دوره آموزشی بین سیستم های آموزش هوشمند مختلف: ابزارهای آماده سازی ایجاد دوره های آموزشی جامع
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 28 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 3

     عنوان اصلی مقاله: Expert Versus novice Human tutors
     ترجمه فارسی عنوان: آموزگاران مبتدی در برابر آموزگاران متخصص 
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 4

     عنوان اصلی مقاله: Mobile learning – challenges and potentials
     ترجمه فارسی عنوان: آموزش سیار- چالش ها و پتانسیل ها
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 5

     عنوان اصلی مقاله: Online-Class curriculum
     ترجمه فارسی عنوان: دوره آموزشی کلاس آنلاین
     تعداد صفحات انگلیسی: 3 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 4 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 6

     عنوان اصلی مقاله: Geography: Research and teaching in nurse education
     ترجمه فارسی عنوان: تحقیق و تدریس در حوزه آموزش پرستاری
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 7

     عنوان اصلی مقاله: Study learning
     ترجمه فارسی عنوان: درس پژوهی
     تعداد صفحات انگلیسی: 18 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 36 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


   
     مقاله شماره 8

     عنوان اصلی مقاله: Transitioning from e-Learning to m-Learning: Present Issues and Future Challenges
     ترجمه فارسی عنوان: تغییر از روش آموزش الکترونیک به آموزش سیار
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 9

     عنوان اصلی مقاله: Type of Task and Type of Dictionary in Incidental Vocabulary Acquisition
     ترجمه فارسی عنوان: نوع فعالیت و نوع لغت نامه در فراگیری لغات به صورت تصادفی
     تعداد صفحات انگلیسی: 20 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 10

     عنوان اصلی مقاله: University Course Timetabling with Genetic Algorithm: a Laboratory Excercises Case Study
     ترجمه فارسی عنوان: جدول زمانی دوره تحصیلی دانشگاه با الگوریتم ژنتیک
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 11

     عنوان اصلی مقاله: A two level mutation-selection model of cultural evolution and diversity
     ترجمه فارسی عنوان: یک مدل انتخاب-موتاسیون دو سطحی تکامل و گوناگونی فرهنگی
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 27 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 12

     عنوان اصلی مقاله: Social Media and Strategic Communication: Attitudes and Perceptions Among College Students
     ترجمه فارسی عنوان: رسانه های اجتماعی و ارتباطات راهبردی: نگرش ها و برداشت ها در بین دانشجویان
     تعداد صفحات انگلیسی: 23 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 13

     عنوان اصلی مقاله: A sample study on applying data mining research techniques in educational science: developing a more meaning of data
     ترجمه فارسی عنوان: یک تحقیق نمونه بر به کار بردن تکنیک های تحقیقی داده کاوی در علوم تربیتی: توسعه داده کاوی
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 4 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 14

     عنوان اصلی مقاله: new trends and approaches in instructional design and technology
     ترجمه فارسی عنوان: گرایشات  و روش های جدید در طراحی آموزشی و تکنولوژی
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 15

     عنوان اصلی مقاله: Personal Knowledge Management: A Study of Knowledge Behaviour of Academicians
     ترجمه فارسی عنوان: مدیریت دانش شخصی: بررسی رفتار دانش اساتید دانشگاه
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 16

     عنوان اصلی مقاله: School-based Management: Reconceptualizing to Improve Learning Outcomes
     ترجمه فارسی عنوان: مدیریت مبتنی بر مدارس؛ مفهوم سازی برای بهبود بازدهی در یادگیری
     تعداد صفحات انگلیسی: 32 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 17

     عنوان اصلی مقاله: Teaching Public Policy in East Asia: Comparing Aspirations, Potentials and Challenges
     ترجمه فارسی عنوان: آموزش خط مشی عمومی در شرق آسیا )آرمانهای تطبیقی، پتانسیل ها و چالش ها(
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 18

     عنوان اصلی مقاله: The Introductory Study of Gardner's Multiple Intelligence Theory, in the Field of Lesson Subjects and the Students' Compatibility
     ترجمه فارسی عنوان: مطالعه مقدماتی نظریه هوش چندگانه گاردنر، در زمینه موضوعهای درسی و سازگاری دانش‌آموزان
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 19

     عنوان اصلی مقاله: The role of emotional intelligence in increasing quality of work life in school principals
     ترجمه فارسی عنوان: نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 20

     عنوان اصلی مقاله: Industrial training: a survey on its effectiveness among undergraduates from the Faculty of the Islamic Studies
     ترجمه فارسی عنوان: آموزش صنعتی؛ ارزیابی بر اثربخشی در میان دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده مطالعات اسلامی
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 21

     عنوان اصلی مقاله: Entrepreneurs social responsibilities from islamic perspective: A Study Of Muslim Entrepreneurs In Malaysia
     ترجمه فارسی عنوان: مسئولیت های اجتماعی کارآفرینان از دیدگاه اسلامی: مطالعه کارآفرینان مسلمان در مالزی
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 22

     عنوان اصلی مقاله: GUEST EDITORIAL E-learning in China
     ترجمه فارسی عنوان: یادگیری الکترونیکی در چین
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 23

     عنوان اصلی مقاله: E- Learning as a a means of teaching through technology
     ترجمه فارسی عنوان: آموزش الکترونیکی به عنوان ابزار اموزشی از طریق فناوری
     تعداد صفحات انگلیسی: 24 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 24

     عنوان اصلی مقاله: An assessment of teaching and learning methodology in Islamic studies
     ترجمه فارسی عنوان: ارزیابی روش آموزش و یادگیری در مطالعات اسلامی
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )