تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی     مقاله شماره 1

     عنوان اصلی مقاله: A Comparison of Social Network Mapping and Personal Network Visualization
     ترجمه فارسی عنوان: مقایسه طرح شبکه اجتماعی و تصویرسازی شبکه فردی
     تعداد صفحات انگلیسی: 228 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 221 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 2

     عنوان اصلی مقاله: Geography of the risks a pedagogical proposal for the municipality of yumbo
     ترجمه فارسی عنوان: فرایند ریسک پذیری جغرافیایی، طرح آموزشی برای شهر یامبو
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 3

     عنوان اصلی مقاله: Personal and extended networks are central to the entrepreneurial process
     ترجمه فارسی عنوان: اهمیت شبکه های فردی و اجتماعی برای فرایند کارآفرینانه  
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 4

     عنوان اصلی مقاله: Public choice theory and antitrust policy
     ترجمه فارسی عنوان: نظریه انتخاب عمومی و سیاست ضداعتبار 
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 5

     عنوان اصلی مقاله: Social site
     ترجمه فارسی عنوان: سایت های اجتماعی
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 6

     عنوان اصلی مقاله: Monitoring Public Opinion in Cyberspace: How Corporate Public Relations Is Facing the Challenge
     ترجمه فارسی عنوان: نمایش افکار عمومی در فضای کامپیوتری (فضای سایبری): چگونگی رویارویی روابط عمومی شرکتی با این چالش
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 7

     عنوان اصلی مقاله: The ethics of conservation: some dilemmas in cultural built heritage projects in England
     ترجمه فارسی عنوان: اصول اخلاقی حفاظت و نگهداری، برخی مشكلات وتگناهای موجود در پروژه های میراث فرهنگی ابنیه ایی در انگلستان
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 8

     عنوان اصلی مقاله: A two level mutation-selection model of cultural evolution and diversity
     ترجمه فارسی عنوان: یک مدل انتخاب-موتاسیون دو سطحی تکامل و گوناگونی فرهنگی
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 27 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 9

     عنوان اصلی مقاله: A Study on Stress Level of Women Employees in Private Sector
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی میزان استرس در كارمندان زن شاغل در بخش خصوصی
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 10

     عنوان اصلی مقالهMoslem Community Behavior in The Conduct of Islamic Bank: The Moderation Role of Knowledge and Pricing
     ترجمه فارسی عنوان: رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی : نقش تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 11

     عنوان اصلی مقاله: Social Media and Strategic Communication: Attitudes and Perceptions Among College Students
     ترجمه فارسی عنوان: رسانه های اجتماعی و ارتباطات راهبردی؛ نگرش ها و برداشت ها در بین دانشجویان
     تعداد صفحات انگلیسی: 23 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 25 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 12

     عنوان اصلی مقاله: SWOT Analysis using of Modified Fuzzy QFD – A Case Study for Strategy Formulation in Petrokaran Film Factory
     ترجمه فارسی عنوان: آنالیز اسوات با استفاده از گسترش كاركرد كیفیت فازی اصلاح شده- بررسی موردی برای تدوین استراتژی در مرکز تولید فیلم پتروکاران
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 13

     عنوان اصلی مقاله: The Development of Islamic Financing Scheme for SMEs in a Developing Country: The Indonesian Case
     ترجمه فارسی عنوان: توسعه طرح تامین مالی اسلامی برای شرکت های کوچک متوسط در یک کشور در حال توسعه: مورد اندونزی
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 14

     عنوان اصلی مقاله: What Is the Social in Social Media?
     ترجمه فارسی عنوان: چه چیز در رسانه‌های اجتماعی، اجتماعی است
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 15

     عنوان اصلی مقاله: A two level mutation-selection model of cultural evolution and diversity
     ترجمه فارسی عنوان: یک مدل انتخاب-موتاسیون دو سطحی تکامل و گوناگونی فرهنگی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 27 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 16

     عنوان اصلی مقاله: Monitoring Public Opinion in Cyberspace: How Corporate Public Relations Is Facing the Challenge
     ترجمه فارسی عنوان: نمایش افکار عمومی در فضای کامپیوتری(فضای سایبری):  چگونگی رویارویی روابط عمومی شرکتی با این چالش 
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 17

     عنوان اصلی مقاله: Social Media and Strategic Communication: Attitudes and Perceptions Among College Students
     ترجمه فارسی عنوان: رسانه های اجتماعی و ارتباطات راهبردی: نگرش ها و برداشت ها در بین دانشجویان
     تعداد صفحات انگلیسی: 23 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


   

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )