تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی     مقاله شماره 1

     عنوان اصلی مقاله: A Review On The Viable Technology For Construction Waste Recycling
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی در ارتباط با فناوری مناسب به منظور بازیافت ضایعات ساختمانی
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 2

     عنوان اصلی مقاله: Autoclaved aerated concrete behavior under explosive action
     ترجمه فارسی عنوان: رفتار بتون اتوکلاو شده زیر عمل انفجار
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 3

     عنوان اصلی مقاله: Cement production technology improvement compared to factor 4 objectives
     ترجمه فارسی عنوان: بهبود فناوری تولید سیمان در مقایسه با اهداف فاکتور 4
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 4

     عنوان اصلی مقاله: Exploiting Home Automation Protocols for Load Monitoring in Smart Buildings
     ترجمه فارسی عنوان: بکارگیری پروتکل های اتوماسیون خانگی برای نظارت بر ظرفیت ساختمان های هوشمند
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 5

     عنوان اصلی مقاله: Geosynthetic-encased stone columns: Numerical evaluation
     ترجمه فارسی عنوان: ستون های سنگی با پوشش ژئوسنتیک: ارزیابی عددی
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 6

     عنوان اصلی مقاله: Random vibration analysis of long-span structures subjected to spatially varying ground motions
     ترجمه فارسی عنوان: تجزیه و تحلیل لرزه تصادفی سازه هایی با فواصل زیاد مبتنی بر حرکت های متنوع فضایی زمین
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 7

     عنوان اصلی مقاله: Seismic behaviour of cable-stayed bridges under multi-component random ground motion
     ترجمه فارسی عنوان: رفتار لرزه ای پل های کابلی تحت حرکات زمین به صورت تصادفی در چند بخش
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 8

     عنوان اصلی مقاله: The ethics of conservation: some dilemmas in cultural built heritage projects in England
     ترجمه فارسی عنوان: اصول اخلاقی حفاظت و نگهداری، برخی مشكلات وتگناهای موجود در پروژه های میراث فرهنگی ابنیه ایی در انگلستان
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 9

     عنوان اصلی مقاله: Nanostructural Chemically Bonded Ca-Aluminate Based Bioceramics
     ترجمه فارسی عنوان: بیوسرامیك های مبتنی بر آلومینات كلسیم  با نانو ساختار شیمایی بهم متصل
     تعداد صفحات انگلیسی: 28 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 10

     عنوان اصلی مقاله: Seismic improvement of RC beam–column joints using hexagonal CFRP bars combined with CFRP sheets
     ترجمه فارسی عنوان: ارتقا مفصل های میله ستون بتن آرمه با استفاده از میله های cfrpمرکب از ورقه های CFRP
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 11

     عنوان اصلی مقاله: Bond strength of reinforcing steel bars milled from scrap metals
     ترجمه فارسی عنوان: استحکام باند از میله های تقویت کننده فولاد آسیاب از فلزات قراضه
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 12

     عنوان اصلی مقاله: Experimental study of a circular concrete column reinforced with a composite tube
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی ازمایشی ستون های تقویت شده با لوله های مرکب
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 13

     عنوان اصلی مقاله: Evaluation and improvement of the quality of Senegalese reinforcing steel bars produced from scrap metals
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی و بهبود کیفیت میله های فولادی تقویت شد سنگال که از فلزهای دور ریخته شده درست شده اند.
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 14

     عنوان اصلی مقاله: Strength and ductility characteristics of reinforcing steel bars milled from scrap metals
     ترجمه فارسی عنوان: خصوصیات انعطاف پذیری و استحکام میله های فولادی کنگره دار از فلزات دور ریخته شده
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 15

     عنوان اصلی مقاله: Energy-efficient management modeling towards interior thermal comfort: an architectural element manipulating case study on small detached houses in Bangkok
     ترجمه فارسی عنوان: مدل سازی مدیریت کار امد انرژی در جهت راحتی حرارت داخلی، مطالعه مروری مهارت به کار بردن اجزای معماری روی خانه های کوچک مجزا در بانکوک
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 16

     عنوان اصلی مقاله: A COMPARATIVE EVALUATION OF DATA PROCESSING SCHEMES USING TURKISH STRONG GROUND-MOTION DATA
     ترجمه فارسی عنوان: ارزیابی قیاسی طرح های پردازش داده ای با استفاده از داده های حرکت زمین قوی ترکیه
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 17

     عنوان اصلی مقاله: A soft soil model that accounts for creep
     ترجمه فارسی عنوان: معرفی مدل رفتاری خزش خاک نرم
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 18

     عنوان اصلی مقاله: Application of seismic base isolation technology in Iran
     ترجمه فارسی عنوان: کاربرد تکنولوژی ایزولاسیون پایه لرزه نگاری در ایران
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 19

     عنوان اصلی مقاله: Critical appraisal of piping phenomena in earth dams
     ترجمه فارسی عنوان: ارزیابی بحرانی پدیده پایپینگ ( لوله گذاری) در سدهای خاکی
     تعداد صفحات انگلیسی: 22 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 20

     عنوان اصلی مقاله: CYCLIC BEHAVIOUR OF STEEL BRACED FRAMES HAVING SHEAR PANEL SYSTEM
     ترجمه فارسی عنوان: رفتار سیکلی قاب های مهاربندی شده فولادی دارای سیستم پنل برشی
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 21

     عنوان اصلی مقاله: Determining the Low-Temperature Fracture Toughness of Asphalt Mixtures
     ترجمه فارسی عنوان: تعیین سختی شکست ترک های انقباضی در مخلوط های آسفالتی
     تعداد صفحات انگلیسی: 19 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 22

     عنوان اصلی مقاله: EFFECTS OF SOIL-STRUCTURE INTERACTION AND BASE ISOLATION ON SEISMIC PERFORMANCE OF FOUNDATION SOILS
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیرات برهم کنش خاک- سازه و ایزولاسیون پایه روی کارایی زلزله نگاری خاک فونداسیون 
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 23

     عنوان اصلی مقاله: Examination of DMT-based methods for evaluating the liquefaction potential of soils
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی روش های بر پایه DMT (آزمایش اتساع سنج) برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک ها
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 24

     عنوان اصلی مقاله: Experimental Investigations of the Response of Suction Caissons to Transient Combined Loading
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی های آزمایشی واکنش صندوقه مکشی در مقابل بارگذاری ترکیبی گذرا
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 25

     عنوان اصلی مقاله: Experimental validation of a theoretical model for flexural modulus of elasticity of thin cement composite
     ترجمه فارسی عنوان: ارزیابی تجربی یک مدل تئوری برای مدول الاستیسیته خمشی کامپوزیت بتن نازک
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 


آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )