تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی     مقاله شماره 26

     عنوان اصلی مقاله: The influence of freeze–thaw cycles on the unconfined compressive strength of fiber-reinforced clay
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر چرخه های ذوب و انجماد بر مقاومت فشرده محصور نشده خاک رس تقویت شده با الیاف
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 27

     عنوان اصلی مقاله: Geomorphologic hazards for Vanyar Dam with emphasis on the reactivation of Tabriz fault, northwest Iran
     ترجمه فارسی عنوان: خطرهای ژئومورفولوژیکی برای سد وانیار با تاکید روی فعالیت مجدد گسل تبریز، شمال غرب ایران
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 28

     عنوان اصلی مقاله: GPS in dynamic monitoring of long-period structures
     ترجمه فارسی عنوان: سیستم تعیین موقعیت جهانی  در نظارت داینامیکی ساختمان های قدیمی
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 29

     عنوان اصلی مقاله: Hardening of clayey soil blocks during freezing and thawing cycles
     ترجمه فارسی عنوان: سخت شدن بلوک های خاک رس در طول چرخه های انجماد و ذوب 
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 30

     عنوان اصلی مقاله: Internal Erosion of Earth Dams
     ترجمه فارسی عنوان: فرسایش داخلی سدهای خاکی
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 31

     عنوان اصلی مقاله: Investigations about the influence of fine additives on the viscosity of cement paste for self-compacting concrete
     ترجمه فارسی عنوان: تحقیق بر روی اثر افزودنی های ریز بر روی ویسکوزیته خمیر سیمان در بتن های خود تراکم
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 32

     عنوان اصلی مقاله: Mechanical properties of foamed concrete exposed to high temperatures
     ترجمه فارسی عنوان: خواص مکانیکی بتن فومی در معرض دمای بالا
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 46 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 33

     عنوان اصلی مقاله: Microstructural and rheological investigation of asphalt mixtures containing recycled asphalt materials
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی زیرساختاری و رئولوژی ترکیب های آسفالت حاوی مواد آسفالت بازیافت شده 
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 34

     عنوان اصلی مقاله: Near field Uniform Seismic Hazard Spectra of Tabriz Zone
     ترجمه فارسی عنوان: طیف خطر زلزله یکنواخت ناحیه نزدیک منطقه تبریز
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 35

     عنوان اصلی مقاله: NMR studies of pore formation and water diffusion in self-hardening cut-off wall materials
     ترجمه فارسی عنوان: تحقیقات رزونانس مغناطیسی هسته ای روی تشکیل حفره و نفوذ آب در مصالح دیوار آب بند خود سخت ساز
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 36

     عنوان اصلی مقاله: Paleoseismicity and new seismicity studies in Azerbaijan and the necessity for seismic zonation
     ترجمه فارسی عنوان: پالئو زلزله شناسی و مطالعات لرزه نگاری جدید در آذربایجان و ضرورت برای ساختمان غشایی زلزله
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 37

     عنوان اصلی مقاله: Parameter estimation of an ARMA model for river flow forecasting using goal programming
     ترجمه فارسی عنوان: ارزیابی پارامتر مدل میانگین حرکت خود بازگشتی برای پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از برنامه ریزی هدفمند
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 38

     عنوان اصلی مقاله: Reducing the seismic vulnerability of cultural heritage buildings
     ترجمه فارسی عنوان: کاهش آسیب پذیری وابسته به زمین لرزه ساختمان های میراث فرهنگی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 39

     عنوان اصلی مقاله: Seismic Site Effects for Shallow and Deep Alluvial Basins: In-Depth Motion and Focusing Effect
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیرات وابسته به زمین لرزه برای آبگیرهای رسوبی کم عمق و عمیق: تاثیر کانونی و حرکت عمقی
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 40

     عنوان اصلی مقاله: Self-compacting concrete incorporating filler additives: Performance at high temperatures
     ترجمه فارسی عنوان: عملکرد در دماهای بالای بتن خود تراکم ترکیب شده با مواد افزودنی پرکننده
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 41

     عنوان اصلی مقاله: Shear failure characteristics of steel plate girders
     ترجمه فارسی عنوان: مشخصات گسیختگی برشی تیرورق های فولادی
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 


آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )