تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی     مقاله شماره 1

     عنوان اصلی مقاله: Consensus Statement for Standard of Care in Spinal Muscular Atrophy
     ترجمه فارسی عنوان: بیانیه اجماع برای استاندارد مراقبتی در آتروفی عضلانی نخاعی
     تعداد صفحات انگلیسی: 21 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 37 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 2

     عنوان اصلی مقاله:  Adrenergic control of lipid metabolism; in-vitro studies
     ترجمه فارسی عنوان: کنترل آدرنالین در سوخت و ساز لیپید در بررسی های آزمایشگاهی
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 6000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 3

     عنوان اصلی مقاله: The Eukaryotic Genome and Its Expression
     ترجمه فارسی عنوان: ژنوم یوکاریوتیک و اصطلاحات مربوط به آن
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 4

     عنوان اصلی مقاله: chromosome
     ترجمه فارسی عنوان: کروموزوم
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 5

     عنوان اصلی مقاله: Developing Maximal Neuromuscular power
     ترجمه فارسی عنوان: ایجاد حداکثر توان عصبی- عضلاتی
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 6

     عنوان اصلی مقاله: Digital Radiography Image Quality: Image Processing and Display 
     ترجمه فارسی عنوان: کیفیت تصاویر رادیوگرافی دیجیتال : پردازش تصاویر و نمایش آن 
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 7

     عنوان اصلی مقاله: The Disorder named AD/HD
     ترجمه فارسی عنوان: اختلالاتی به نام کم توجهی، بیش فعالی
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 8

     عنوان اصلی مقاله: DNA and Genome
     ترجمه فارسی عنوان: DNA و ژنوم
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 9

     عنوان اصلی مقاله: Dyslexia and Related Disorders in the United States: lssues in Assessment and Intervention
     ترجمه فارسی عنوان: گفتار پریشی (خوانش پریشی) و اختلالات مرتبط به آن : نتیجه حاصل از تفکر و ارزیابی های انجام شده (ترجمه بصورت خلاصه شده)
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 10

     عنوان اصلی مقاله: Endocrinology
     ترجمه فارسی عنوان: مطالعه غدد درون ریز
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 11

     عنوان اصلی مقاله: Image Postprocessing in Digital Radiology  -  A Primer for Technologists
     ترجمه فارسی عنوان: پس- پردازش تصویر رادیولوژی دیجیتال
     تعداد صفحات انگلیسی: 19 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 26 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 12

     عنوان اصلی مقاله: Medical ethics for radiology student
     ترجمه فارسی عنوان: اصول اخلاق پزشکی برای دانشجویان رادیولوژی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 13

     عنوان اصلی مقاله: Neural adaptations to electrical stimulation strength training
     ترجمه فارسی عنوان: سازگاری عصبی با تمرین های پاورلیفتینگ برای تحریک الکتریکی مغز
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 14

     عنوان اصلی مقاله: Temperature and neuromuscular function
     ترجمه فارسی عنوان: دما و نقش عصبی- عضلاتی
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 15

     عنوان اصلی مقاله:  15. An Experimental Evaluation for a New Column – Level Access Control Mechanism for Electronic Health Record Systems
     ترجمه فارسی عنوان:  ارزیابی تجربی در مورد مبانی جدید مکانیسم کنترل سطح دسترسی به سیستم های ثبت سلامت الکترونیک
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 16

     عنوان اصلی مقاله:  uterine cancer
     ترجمه فارسی عنوان:  سرطان رحم
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 17

     عنوان اصلی مقاله:  Health information systems Failure, success and improvisation
     ترجمه فارسی عنوان:  نارسائی سیستم های اطلاعات بهداشتی ، موفقیت ها و ابتکارات
     تعداد صفحات انگلیسی: 3 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 18

     عنوان اصلی مقاله:  Age-related eye disease study
     ترجمه فارسی عنوان:  بررسی بیماری های مرتبط به پیرچشمی
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 19

     عنوان اصلی مقاله:  New ethical issues for radiation protection in diagnostic radiology
     ترجمه فارسی عنوان:  مسائل جدید مربوط به اصول اخلاقی در ارتباط حفاظت در برابر تشعشعات در تشخیص رادیولوژی
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 20

     عنوان اصلی مقاله:  Radilogical ethic
     ترجمه فارسی عنوان:  اصول اخلاقی مربوط به رادیولوژی
     تعداد صفحات انگلیسی: 3 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 21

     عنوان اصلی مقاله:  Gene therapy for type 1 diabetes mellitus in rats by gastrointestinal administration of chitosan nanoparticles containing human insulin gene
     ترجمه فارسی عنوان:  ژن درمانی دیابت قندی نوع 1 در موشهای صحرای از طریق تجویز گوارشی نانوذرات کیتوزان حاوی ژن انسولین انسانی
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 22

     عنوان اصلی مقاله:  genetic manipulation of insulin signaling, action and secretion in mice
     ترجمه فارسی عنوان:  دستکاری ژنتیکی سیگنالینگ (پیغام رسانی) انسولین، اقدام به انسولین و ترشح انسولین در موشها
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 23

     عنوان اصلی مقاله:  Gene therapy technology applied to disorders of glucose metabolism: promise, achievements, and prospects
     ترجمه فارسی عنوان:  تکنولوژی ژن درمانی کاربردی برای اختلالات متابولیسم گلوکوز : نوید ها ، دستاورد ها و چشم اندازها
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 38 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 24

     عنوان اصلی مقاله:  Proteomics: from single molecules to biological pathways
     ترجمه فارسی عنوان:  پروتئومیکس: از تک مولکول تا مسیرهای بیولوژیکی
     تعداد صفحات انگلیسی: 22 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 25

     عنوان اصلی مقاله:  Proteomics: methodologies and applications to the study of human diseases
     ترجمه فارسی عنوان:  پروتئومیکس : روش ها و برنامه های کاربردی برای مطالعه بیماری های انسانی
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )