تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی







     مقاله شماره 26

     عنوان اصلی مقاله:  A Human Proteome Detection and Quantitation Project
     ترجمه فارسی عنوان:  تشخیص پروتئوم انسانی و پروژه سنجش کمی
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 27

     عنوان اصلی مقاله:  A double-blind controlled study of a nonhydroquinone bleaching cream in the treatment of melasma
     ترجمه فارسی عنوان:  مطالعۀ کنترل شدۀ دابل بلایند یک کرم بی رنگ کنندۀ غیرهیدروکینن در درمان ملاسما
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 28

     عنوان اصلی مقاله:  Effects of Cell Type and Culture Media on Interleukin-6 Secretion in Response to Environmental Particles
     ترجمه فارسی عنوان:  اثرات نوع سلول و محیط های کشت روی ترشح اینترلوكین-6 در واكنش به مواد محیطی
     تعداد صفحات انگلیسی: 25 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 29

     عنوان اصلی مقاله:  Phenolic contents, antioxidant and antimicrobial activity of Papaver rhoeas L. extracts from Southeast Serbia
     ترجمه فارسی عنوان:  محتویان فنولی، فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی عصاره های Papaver rhoeas L. جنوب شرقی صربستان
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 30

     عنوان اصلی مقاله:  High efficiency protoplast isolation from in vitro cultures and hairy roots of Maesa lanceolata
     ترجمه فارسی عنوان:  کارآیی بالای جداسازی پروتوپلاست از کشت های آزمایشگاهی و ریشه های کرکی Maesa lanceolata
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 31

     عنوان اصلی مقاله:  Dermatitis herpetiformis. Part I. Epidemiology, pathogenesis, and clinical presentation
     ترجمه فارسی عنوان:  Dermatitis herpetiformis قسمت 1 : اپیدمیولوژی، پاتوژنسیس و معاینه بالینی
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 31-2

     عنوان اصلی مقاله:  Dermatitis herpetiformis. Part II. Diagnosis, management, and prognosis
     ترجمه فارسی عنوان:  Dermatitis herpetiformis قسمت 2 : تشخیص، مدیریت، پیش شناخت
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 





     مقاله شماره 32

     عنوان اصلی مقاله:  Treatment of vitiligo with broadband ultraviolet B and vitamins
     ترجمه فارسی عنوان:  درمان ویتیلیگو با ultraviolet B و ویتامین ها
     تعداد صفحات انگلیسی: 3 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 



     مقاله شماره 33

     عنوان اصلی مقاله:  A practical, algorithmic approach to diagnosing hair shaft disorders
     ترجمه فارسی عنوان:  روش الگوریتمی عملی جهت تشخیص اختلالات شفت مو
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 34

     عنوان اصلی مقاله:  Strategies for prevention of scars: what can we learn from fetal skin?
     ترجمه فارسی عنوان:  راهبردهای  جلوگیری از اسکار؛آنچه می توان از پوست جنین آموخت
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 35

     عنوان اصلی مقاله:  Physical Fitness and Enhanced Psychological Health
     ترجمه فارسی عنوان:  تناسب اندام و ارتقای بهداشت روانی
     تعداد صفحات انگلیسی: 22 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 29 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 36

     عنوان اصلی مقاله:  the role of major depression in neurocognitive functioning in patients with posttraumatic strees disorder
     ترجمه فارسی عنوان:  نقش افسردگی عمده  ، در عملکردهای عصبی بیماران با اختلال استرس پس از سانحه
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 37

     عنوان اصلی مقاله:  LICHENS AS POSSIBLE SOURCES OF ANTIOXIDANTS
     ترجمه فارسی عنوان:  گلسنگ ها، منبع احتمالی آنتی اکسیدان ها
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 38

     عنوان اصلی مقاله:  Micropropagation and in vitro flowering in Pentanema indicum Ling
     ترجمه فارسی عنوان:  ریزتكثیر و گلدهی آزمایشگاهی در  Pentanema indicum Ling
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 39

     عنوان اصلی مقاله:  Transcriptome-Based Examination of Putative Pollen Allergens of Rice (Oryza sativa ssp. japonica)
     ترجمه فارسی عنوان:  آزمایش مبنی بر ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گردۀ برنج  (Oryza sativa ssp.japonica )
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 40

     عنوان اصلی مقاله:  Protease Activity of Allergenic Pollen of Cedar, Cypress, Juniper, Birch and Ragweed
     ترجمه فارسی عنوان:  فعالیت پروتئاز گردۀ آلرژی زای Cedar, Cypress, Juniper, Birch and Ragweed
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 41

     عنوان اصلی مقاله:  F. THE ROLES OF HORMONES IN DEFENSE AGAINST INSECTS AND DISEASE
     ترجمه فارسی عنوان:  نقش هورمون ها در دفاع علیه حشرات و بیماری ها، یاسمونات ها
     تعداد صفحات انگلیسی: 33 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 42

     عنوان اصلی مقاله:  Textural Features Based Breast Cancer Detection: A Survey
     ترجمه فارسی عنوان:  ویژگی های بافتی برمبنای شناسایی سرطان سینه: یک بررسی
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 43

     عنوان اصلی مقاله:  Epigenetic Remodeling of Chromatin Architecture: Exploring Tumor Differentiation Therapies in Mesenchymal Stem Cells and Sarcomas
     ترجمه فارسی عنوان:  بازارایی اپی ژنتیکی کروماتین: بررسی تمایز درمان تومورسلول های بنیادی مزانشیمی و سارکوماها
     تعداد صفحات انگلیسی: 19 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 44

     عنوان اصلی مقاله:  SWI/SNF Chromatin-remodeling Factors: Multiscale Analyses and Diverse Functions
     ترجمه فارسی عنوان:  عوامل بازارایی پروتیین های SNF/SWI : تجزیه تحلیل کامل وهمه جانبه عملکرد انها
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 45

     عنوان اصلی مقاله:  The evolutionary origin of orphan genes
     ترجمه فارسی عنوان:  منشا تکاملی ژنهای پدر و مادر
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 46

     عنوان اصلی مقاله:  Huntington
     ترجمه فارسی عنوان:  هاتنینگتون
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 47

     عنوان اصلی مقاله:  Fluoroquinolones: Mechanism of Action, Classification, and Development of Resistance
     ترجمه فارسی عنوان:  فلوروکینولون ها: مکانیسم عملکرد، تقسیم بندی و ایجاد مقاومت
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 48

     عنوان اصلی مقاله:  Huntington’s Disease
     ترجمه فارسی عنوان:  بیماری هانتینگتون
     تعداد صفحات انگلیسی: 24 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 30 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 49

     عنوان اصلی مقاله:  Huntingtin and the molecular pathogenesis of Huntington’s disease
     ترجمه فارسی عنوان:  هانتینگتین و پاتوژنی مولکولی بیماری هانتینگتون
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 50

     عنوان اصلی مقاله:  Molecular genetics of Huntingtons Disease: When size does matter
     ترجمه فارسی عنوان:  ژنتیک مولکولی بیماری هانتینگتون: با  توجه به اندازه
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )