تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی     مقاله شماره 1

     عنوان اصلی مقاله: Psychology
     ترجمه فارسی عنوان: روان شناسی افراد
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 2

     عنوان اصلی مقاله: A Study on Stress Level of Women Employees in Private Sector
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی میزان استرس در كارمندان زن شاغل در بخش خصوصی
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 3

     عنوان اصلی مقاله: the role of major depression in neurocognitive functioning in patients with posttraumatic stress disorder
     ترجمه فارسی عنوان: نقش افسردگی عمده  ، در عملکردهای عصبی بیماران با اختلال استرس پس از سانحه
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 4

     عنوان اصلی مقاله: Cognitive–behavioral therapy for primary insomnia
     ترجمه فارسی عنوان: درمان شناختی- رفتاری در ارتباط با بیخوابی اولیه
     تعداد صفحات انگلیسی: 20 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 27 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 5

     عنوان اصلی مقاله: The Disorder Named ADHD
     ترجمه فارسی عنوان: اختلالاتی به نام کم توجهی، بیش فعالی
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 6

     عنوان اصلی مقاله: Examining Leader-Member Exchange as a Moderator of the Relationship between Emotional Intelligence and Creativity of Software Developers
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی مبادله رهبر عضو  به عنوان میانجی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت توسعه دهندگان نرم افزار
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 7

     عنوان اصلی مقاله: Implications of turnover and trust for safety attitudes and behaviour in work teams
     ترجمه فارسی عنوان: مفاهیم تغییر و اعتماد برای حالات و رفتار ایمن در تیم های کاری
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 8

     عنوان اصلی مقاله: Is passion contagious? The transference of entrepreneurial passion to employees
     ترجمه فارسی عنوان: انتقال و تبادل شور کار آفرینی و احساس انگیزه داخلی به کارمندان
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 9

     عنوان اصلی مقاله: MENTAL RETARDATION: A SYMPTOM AND A SYNDROME
     ترجمه فارسی عنوان: عقب ماندگی ذهنی: یك نشانه و یك سندروم
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 10

     عنوان اصلی مقاله: Organisational and psychological empowerment in the HRM-performance linkage
     ترجمه فارسی عنوان: توانمندسازی سازمانی و روان¬شناختی در پیوند بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد
     تعداد صفحات انگلیسی: 21 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 11

     عنوان اصلی مقاله: Organizational Science in a Postmodern Context
     ترجمه فارسی عنوان: علوم سازمانی در زمینه پسا مدرنیسم
     تعداد صفحات انگلیسی: 27 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 30 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 12

     عنوان اصلی مقاله: Quest for Identity
     ترجمه فارسی عنوان: در جست‌ وجوی هویّت
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 4 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 13

     عنوان اصلی مقاله: Selection for international assignments
     ترجمه فارسی عنوان: گزینش برای انتصابات بین المللی
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 14

     عنوان اصلی مقاله: Sensation Seeking and Internet Dependence of Taiwan High School Adolescents
     ترجمه فارسی عنوان: هیجان خواهی و وابستگی به اینترنت در نوجوانان دبیرستانی تایوانی
     تعداد صفحات انگلیسی: 20 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 15

     عنوان اصلی مقاله: The Relationship between Television Fiction and Fear of Crime
     ترجمه فارسی عنوان: رابطه بین داستان های تلویزیونی وترس از جرم؛ مقایسه تجربی سه تبیین علت و معلول
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 16

     عنوان اصلی مقاله: The role of job alienation in work ability deterioration and unhealthy ageing
     ترجمه فارسی عنوان: نقش از خود بیگانگی شغلی در تخریب قابلیت های كاری و سالخوردگی ناسالم
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 17

     عنوان اصلی مقاله: The role of major depression in neurocognitive functioning in patients with posttraumatic stress disorder
     ترجمه فارسی عنوان: نقش افسردگی عمده، در عملکردهای عصبی بیماران با اختلال استرس پس از سانحه
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 18

     عنوان اصلی مقاله: What Is Hypnosis? Hypnosis Applications, Effects and Myths
     ترجمه فارسی عنوان: هیپنوتیزم چیست؛ کاربردها، اثرات و افسانه‌های هیپنوتیزم
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 4 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )