تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی     مقاله شماره 1

     عنوان اصلی مقاله: Mathematical Invention Psychology and Aesthetics
     ترجمه فارسی عنوان: اختراع ریاضی: فلسفه و زیباشناختی
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 4 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین     مقاله شماره 2

     عنوان اصلی مقاله: Infinity The Smoke Screen of the Gods
     ترجمه فارسی عنوان: بینهایت: اسرار آمیزی (تاریکی) و ابهام خدایان
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 4 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 3

     عنوان اصلی مقاله: An Efficient Scoring Algorithm for GaussianMixture Model Based Speaker Identification
     ترجمه فارسی عنوان: الگوریتم امتیازدهی کارآمد برای مدل مخلوط گاوسی بر مبنای شناسایی گوینده 
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 4

     عنوان اصلی مقاله: COMMON FIXED POINT THEOREMS FOR TWO MAPPINGS IN M-FUZZY METRIC SPACES
     ترجمه فارسی عنوان: قضایای نقاط ثابت مشترک برای دو نگاشت در فضاهای متریک M فازی
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 5

     عنوان اصلی مقاله: Copule and their uses
     ترجمه فارسی عنوان: کوپلاس (پیوند) و کاربرد آن
     تعداد صفحات انگلیسی: 31 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 6

     عنوان اصلی مقاله: Design of fuzzy cognitive maps using neural networks for predicting chaotic time series
     ترجمه فارسی عنوان: طراحی برنامه شناختی فازی با استفاده از شبکه های عصبی برای پیش بینی سری زمانی پر هرج و مرج
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 7

     عنوان اصلی مقاله: On the stress singularities and boundary layer in moderately thick functionally graded sectorial plates
     ترجمه فارسی عنوان: تابع تکین و لایه مرزی در سطوح قطاعی مدرج با ضخامت عملیاتی متوسط
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 8

     عنوان اصلی مقاله: Parallel deadlock detection algorithm
     ترجمه فارسی عنوان: الگوریتم آشکارسازی بن بست موازی
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 9

     عنوان اصلی مقاله: Testing normality against the logic distribution using sanddlepoint approximation
     ترجمه فارسی عنوان: تست توزیع نرمال در برابر توزیع منطقی با استفاده از روش تقریبی سادلپوینت
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 10

     عنوان اصلی مقاله: The coordination of transportation and batching scheduling
     ترجمه فارسی عنوان: هماهنگی نقل و انتقالات و زمانبندی برای دسته بندی
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 11

     عنوان اصلی مقاله: Time Series Classification Using Gaussian Mixture Models of Reconstructed Phase Spaces
     ترجمه فارسی عنوان: طبقه بندی سری های زمانی با استفاده از مدل مخلوط گاوسی از فضای فاز بازسازی شده
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 12

     عنوان اصلی مقاله: Miyazava Multiplier Model in disaggregated Household income Group
     ترجمه فارسی عنوان: مدل ضریب تکثیر میازاوا در گروه های درآمدی خانوارهای مجزا
     تعداد صفحات انگلیسی: 19 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 26 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


   

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )