تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی

     مقاله شماره 26

     عنوان اصلی مقاله: Electrochemical characterization and computational fluid dynamics simulation of flow-accelerated corrosion of X65 steel in a CO2-saturated oilfield formation water
     ترجمه فارسی عنوان: مشخصات الکتروشیمیایی و شبیه سازی محاسباتی دینامیک جریان خوردگی تشدید شده توسط جریان فولاد ایکس 65 در آب نفتی اشباع شده از دی اکسید کربن
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 27

     عنوان اصلی مقاله: Enzymes in jasmonate biosynthesis – Structure, function, regulation
     ترجمه فارسی عنوان: آنزیم های بیوسنتز جاسمونات- ساختار، عملکرد، تنظیم
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 28

     عنوان اصلی مقاله: Formaldehyde Free Binding System for Flame Retardant Finishing of Cotton Fabrics
     ترجمه فارسی عنوان: سیستم بیندر فاقد فرمالدهید به منظور تکمیل ضدآتش پارچه¬های پنبه¬ای
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 29

     عنوان اصلی مقاله: Formation of carcinogenic 4(5)-methylimidazole in caramel model systems: A role of sulphite
     ترجمه فارسی عنوان: تشکیل کارسینوژنیک 4(5) متیل ایمیدازول در سیستم های مدل کارامل: نقش سولفیت
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 30

     عنوان اصلی مقاله: From Nanotechnology to Nanomedicine: Applications to Cancer Research
     ترجمه فارسی عنوان: از فناوری نانو برای نانو دارو :  برنامه های کاربردی برای تحقیقات سرطانی
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 31

     عنوان اصلی مقاله: High-temperature stable and highly active/selective supported NiCoMgCeOx catalyst suitable for autothermal reforming of methane to syngas
     ترجمه فارسی عنوان: کاتالیزورNiCoMgCeOx   مناسب پایه دار با پایداری دمایی بالا و فعالیت/ گزینش پذیری بالا برای ریفرمینگ اتوترمال متان به گاز سنتز
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 32

     عنوان اصلی مقاله: Hydrophobic attraction forces in asymmetric aqueous films between hydrophobized mica/bare mica surfaces
     ترجمه فارسی عنوان: نیروهای جاذبه هیدروفوبیك در پوشش های  مایع غیر متقارن بین سطوح هیدروفیل و هیدروفوب میكا
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 33

     عنوان اصلی مقاله: Improving light fastness of reactive dyed cotton fabric with antioxidant and UV absorbers
     ترجمه فارسی عنوان: بهبود ثبات نوری پارچه پنبه¬ای رنگ شده با رنگ راکتیو با آنتی¬اکسیدان و جاذب¬های اشعه ماوراء بنفش
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 34

     عنوان اصلی مقاله: Morphology evolution of crystal populations: Modeling and observation analysis
     ترجمه فارسی عنوان: تکامل مورفولوژی جمعیت کریستالها: مدلسازی و بررسی مشاهدات
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 35

     عنوان اصلی مقاله: Nanocrystals - Nanowires - Nanolayers
     ترجمه فارسی عنوان: نانو کریستال ها - نانو سیم ها – لایه های نانو
     تعداد صفحات انگلیسی: 82 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 53 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 36

     عنوان اصلی مقاله: Nickel nanoparticles supported on MOF-5: Synthesis and catalytic hydrogenation properties
     ترجمه فارسی عنوان: نانوذرات نیکل مورد حمایت در ام او اف 5: سنتز و خواص هیدروژنه کاتالیستی
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 37

     عنوان اصلی مقاله: Physical elution in phage display selection of inorganic-binding peptides
     ترجمه فارسی عنوان: جدایش فیزیكی با استفاده از انتخاب اشکارسازی باکتریوفاژ و پپتیدهای غیرآلی متصل
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 38

     عنوان اصلی مقاله: Preparation of novel porous solids from alumina-pillared fluorine micas by acid-treatment
     ترجمه فارسی عنوان: آماده سازی تهیه جامدات متخلخل جدید از میكاهای فلوئوردار ستون دار توسط اکسید الومینیوم با استفاده از عملیات اسید
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 39

     عنوان اصلی مقاله: Surface modification of cellulosic fibres for multi-purpose TiO2 based nanocomposites
     ترجمه فارسی عنوان: اصلاح سطحی الیاف سلولزی برای دی¬اكسید تیتانیوم چند منظوره مبتنی بر نانوکامپوزیت ها
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 40

     عنوان اصلی مقاله: Synthesis of halogen free flame retardant and its application on polypropylene
     ترجمه فارسی عنوان: سنتز ماده ضدآتش فاقد هالوژن و کاربرد آن روی پلی¬پروپیلن
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 41

     عنوان اصلی مقاله: Thermodynamic modeling of fcc order/disorder transformations in the Co–Pt system
     ترجمه فارسی عنوان: مدلسازی ترمودینامیک استحاله منظم/ نامنظم شدن ساختار مکعبی با وجوه مرکز دار در سیستم کبالت-پلاتین
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 42

     عنوان اصلی مقاله: Toughening of unmodified polyvinylchloride through the addition of nanoparticulate calcium carbonate
     ترجمه فارسی عنوان: تقویت پلی وینیل کلرید اصلاح نشده با افزودن نانو ذرات کربنات کلسیم
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 43

     عنوان اصلی مقاله: A review on production of poly β hydroxybutyrates from cyanobacteria for the production of bio plastics
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی تولید پلی بتاهیدروکسی بوتیرات از سیانوباکترها جهت تولید پلاستیک های زیستی (ترجمه بصورت خلاصه)
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 3 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 44

     عنوان اصلی مقاله: Production of3-hydroxypropionate homopolymer and poly(3-hydroxypropionate-co-4-hydroxybutyrate) copolymer by recombinant Escherichia coli
     ترجمه فارسی عنوان: تولید هموپلیمر 3 – هیدروکسی پروپیونات و پلی کوپلیمر ( 3- هیدروکسی پروپیونات – کو -4- هیدروکسی بوتیرات) توسط ترکیب دوباره اشرشیا کولی
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 45

     عنوان اصلی مقاله: Enhanced co-production of hydrogen and poly-(R)-3-hydroxybutyrate by recombinant PHB producing E. coli over-expressing hydrogenase 3 and acetyl-CoA synthetase
     ترجمه فارسی عنوان: افزایش تولید مشترک هیدروژن و پلی – آر – 3- هیدروکسی بوتیرات توسط PHB نوترکیب ، با بیان بیش از حد هیدروژناز 3 و سنتز استیل – CoA  ای. کولی تولید می نماید
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 46

     عنوان اصلی مقاله: Statistical optimization of physical process variables for bio-plastic (PHB) production by Alcaligenes sp
     ترجمه فارسی عنوان: بهینه سازی آماری متغیرهای فرآیند فیزیکی برای تولید بیو پلاستیک (PHB) توسط          آلکالی ژن های SP.
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

                   
 

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )