تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی     مقاله شماره 1

     عنوان اصلی مقاله: Physical Fitness and Enhanced Psychological Health
     ترجمه فارسی عنوان: تناسب اندام و ارتقای بهداشت روانی
     تعداد صفحات انگلیسی: 19 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 29 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 2

     عنوان اصلی مقاله: Effects of recovery type after a judo match on blood lactate and performance in specific and non-specific judo tasks
     ترجمه فارسی عنوان: اثرات نوع فعالیت بازگشتی (ریکاوری) بعد از یک مسابقه جودو بر لاکتیک خون و کارایی آن در وظایف و فعالیت های ویژه و غیر ویژه ی ورزش جودو
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 


     مقاله شماره 3

     عنوان اصلی مقاله: Advances in the application of information technology to sport performance
     ترجمه فارسی عنوان: پیشرفت ها در بکارگیری فناوری اطلاعات در عملکرد ورزشی
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 28 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 4

     عنوان اصلی مقاله: Aging, Functional Capacity and Eccentric Exercise Training
     ترجمه فارسی عنوان: پیری ، ظرفیت عملکردی وآموزش تمرین برونگرا
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 5

     عنوان اصلی مقاله: An accelerometer-based earpiece to monitor and quantify physical activity
     ترجمه فارسی عنوان: گوشی های مبتنی بر شتاب سنج برای نظارت و تعیین کمیت فعالیت جسمانی
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 6

     عنوان اصلی مقاله: Defining Pilates exercise: A systematic review
     ترجمه فارسی عنوان: تعریف ورزش پیلاتس: بررسی سیستماتیک
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 7

     عنوان اصلی مقاله: Developing Maximal Neuromuscular Power
     ترجمه فارسی عنوان: ایجاد حداکثر توان عصبی- عضلاتی با تمرین های ورزشی
     تعداد صفحات انگلیسی: 22 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 8

     عنوان اصلی مقاله: Effects of exercise training on blood lipids and lipoproteins in children and adolescents
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیرات تمرینات ورزشی بر روی لیپیدها و لیپوپروتئین ها خون در كودكان و نوجوانان
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 9

     عنوان اصلی مقاله: EMG amplitude and frequency parameters of muscular activity: Effect of resistance training based on electromyographic fatigue threshold
     ترجمه فارسی عنوان: دامنه الکترومیوگرافی  و پارامترهای بسامد فعالیت عضلانی: تاثیر ورزش استقامتی مبتنی بر آستانه خستگی الکترومیوگرافی
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 10

     عنوان اصلی مقاله: Neural adaptations to electrical stimulation strength training
     ترجمه فارسی عنوان: سازگاری عصبی با تمرین های استقامتی محرک الکتریکی
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 11

     عنوان اصلی مقاله: Physical Fitness and Enhanced Psychological Health
     ترجمه فارسی عنوان: تناسب اندام و ارتقای بهداشت روانی
     تعداد صفحات انگلیسی: 19 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 29 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 12

     عنوان اصلی مقاله: Temperature and neuromuscular function
     ترجمه فارسی عنوان: دما و نقش عصبی- عضلاتی
     تعداد صفحات انگلیسی: 18 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


   

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )