تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی     مقاله شماره 1

     عنوان اصلی مقاله: climate change, human impact, and the Resilience of Coral Reefs
     ترجمه فارسی عنوان: تغییرات آب و هوایی , تاثیر انسان , حفظ صخره های های مرجانی
     تعداد صفحات انگلیسی: 3 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین     مقاله شماره 2

     عنوان اصلی مقاله: Diversity in the northwest Atlantic
     ترجمه فارسی عنوان: تنوع زیستی در بخش های شمال غربی اقیانوس اطلس
     تعداد صفحات انگلیسی: 2 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 3 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 3

     عنوان اصلی مقاله: Earthquake
     ترجمه فارسی عنوان: زلزله
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 27 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 4

     عنوان اصلی مقاله: Fertilizers and Soil Improvers
     ترجمه فارسی عنوان: کودهای شیمیایی و مکمل خاک
     تعداد صفحات انگلیسی: 19 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 26 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 5

     عنوان اصلی مقاله: Geosynthetic-encased stone columns: Numerical evaluation
     ترجمه فارسی عنوان: ستون های سنگی با پوشش ژئوسنتیک: ارزیابی عددی
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 6

     عنوان اصلی مقاله: Land Craft, User’s Operating Manual
     ترجمه فارسی عنوان: Land Craft دفترچه راهنمای عملیاتی کاربر
     تعداد صفحات انگلیسی: 18 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 35 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 7

     عنوان اصلی مقاله: Uncertainty assessment of climate change impacts on the hydrology of small prairie wetlands
     ترجمه فارسی عنوان: ارزیابی احتمالی تاثیر تغییر اقلیمی بر روی هیدرولوژی تالاب های کوچک جلگه ها
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


   
     مقاله شماره 8

     عنوان اصلی مقاله: Soil errosion by wind
     ترجمه فارسی عنوان: فرسایش خاک توسط باد
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 9

     عنوان اصلی مقاله: Spatial and temporal analysis of dry spells in Greece
     ترجمه فارسی عنوان: تجزیه و تحلیل مکانی و زمانی طلسم خشکی (خشکسالی) در کشور یونان
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )