تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی     مقاله شماره 1

     عنوان اصلی مقاله:  Bacteriophage
     ترجمه فارسی عنوان: ویروس های درون باکتری (باکتری خوارها)
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 2

     عنوان اصلی مقاله: Introduction to Insect Anatomy
     ترجمه فارسی عنوان: آناتومی حشرات
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 3

     عنوان اصلی مقاله: Pesticide resistance of Tetranychus cinnabarinus
     ترجمه فارسی عنوان: مقاومت انگلی به نام ( تترانیچوس سینابارینوس) در برابر آفت کش ها 
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 4

     عنوان اصلی مقاله: The Operon
     ترجمه فارسی عنوان: اپرون ها (ژنی که به تنظیم ژن های دیگر مسئول سنتز پروتئین می پردازد)
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 5

     عنوان اصلی مقاله: Molecular dissection of the pea shoot apical meristem
     ترجمه فارسی عنوان: تشریح مولکولی مریستم رأسی شاخۀ نخود
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 6

     عنوان اصلی مقاله: THE EFFECTS OF HIGH FREQUENCY ELECTROMAGNETIC WAVES ON THE VEGETAL ORGANISMS
     ترجمه فارسی عنوان: تأثیر امواج الکترومغناطیسی بافرکانس بالا بر ارگانیسم های گیاهی
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 7

     عنوان اصلی مقاله: Effects on both the roots and shoots of soybean during dark chilling determine the nature and extent of photosynthesis inhibition
     ترجمه فارسی عنوان: تأثیرگذاری بر ریشه ها و شاخه های سویا در طی سرد شدن تاریکی باعث میشود که ماهیت و میزان توقف فتوسنتز مشخص شود
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 8

     عنوان اصلی مقاله: Effects of Cell Type and Culture Media on Interleukin-6 Secretion in Response to Environmental Particles
     ترجمه فارسی عنوان: اثرات نوع سلول و محیط های کشت روی ترشح اینترلوكین-6 در واكنش به مواد محیطی
     تعداد صفحات انگلیسی: 25 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 9

     عنوان اصلی مقاله: Phenolic contents, antioxidant and antimicrobial activity of Papaver rhoeas L. extracts from Southeast Serbia
     ترجمه فارسی عنوان: محتویان فنولی، فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی عصاره های Papaver rhoeas L. جنوب شرقی صربستان
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 10

     عنوان اصلی مقاله: High efficiency protoplast isolation from in vitro cultures and hairy roots of Maesa lanceolata
     ترجمه فارسی عنوان: کارآیی بالای جداسازی پروتوپلاست از کشت های آزمایشگاهی و ریشه های کرکی Maesa lanceolata
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 11

     عنوان اصلی مقاله: Micropropagation and in vitro flowering in Pentanema indicum Ling
     ترجمه فارسی عنوان: ریزتكثیر و گلدهی آزمایشگاهی در Pentanema indicum Ling 
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 12

     عنوان اصلی مقاله: Induction of Differentiation in the Shoot Apical Meristem by Transient Overexpression of a Retinoblastoma-Related Protein
     ترجمه فارسی عنوان: القای تفکیک در مریستم رأسی شاخه از طریق بیان بیش از حد و ناپایدار پروتئین  مرتبط با رتینوبلاستوما
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 30 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 13

     عنوان اصلی مقاله: brief report ISSR (inter simple sequence repeats) as genetic markers in noctuids (lepidoptera)
     ترجمه فارسی عنوان: ISSR (تكرارها توالی سادۀ اینتر) به عنوان نشانگرهای ژنتیكی در Noctuids(Lepidoptera)
     تعداد صفحات انگلیسی: 3 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 3 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 14

     عنوان اصلی مقاله: Transcriptome-Based Examination of Putative Pollen Allergens of Rice (Oryza sativa ssp.japonica)
     ترجمه فارسی عنوان: آزمایش مبنی بر ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گردۀ برنج (Oryza sativa ssp.japonica )
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 15

     عنوان اصلی مقاله: Protease Activity of Allergenic Pollen of Cedar, Cypress, Juniper, Birch and Ragweed
     ترجمه فارسی عنوان: فعالیت پروتئاز گردۀ آلرژی زای Cedar, Cypress, Juniper, Birch and Ragweed
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 16

     عنوان اصلی مقاله: F. THE ROLES OF HORMONES IN DEFENSE AGAINST INSECTS AND DISEASE
     ترجمه فارسی عنوان: نقش هورمون ها در دفاع علیه حشرات و بیماری ها
     تعداد صفحات انگلیسی: 35 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 17

     عنوان اصلی مقاله: FASCIATA Genes for Chromatin Assembly Factor-1 in Arabidopsis Maintain the Cellular Organization of Apical Meristems
     ترجمه فارسی عنوان: ژن های FASCIATA به دلیل عامل  1 اجتماع کروماتین در آرابیدوپسیس ،سازمان سلولی مریستم های رأسی را حفظ می کنند
     تعداد صفحات انگلیسی: 22 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 18

     عنوان اصلی مقاله: PROTOPLAST CULTURE AND FUSION BETWEEN BRASSICA CARINATA AND BRASSICA NAPUS
     ترجمه فارسی عنوان: ترکیب و کشت پروتوپلاست بین براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوس
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 19

     عنوان اصلی مقاله: Improved polyhydroxybutyrate (PHB) production in transgenic tobacco by enhancing translation efficiency of bacterial PHB biosynthetic genes
     ترجمه فارسی عنوان: اصلاح تولید پلی هیدروکسی بوتیرات (PHB ) در تنباکوی جهش یافته توسط افزایش کارایی ژن های بیوسنتز PHB باکتریایی
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 4 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 20

     عنوان اصلی مقاله: Technical aspects of functional proteomics in plants
     ترجمه فارسی عنوان: جنبه های تکنیکی پروتئومیک کارکردی در گیاهان
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 21

     عنوان اصلی مقاله: The Rate of Cell Differentiation Controls the Arabidopsis Root Meristem Growth Phase
     ترجمه فارسی عنوان: سرعت تفکیک سلول ، فاز رشد مریستم ریشۀ آرابیدوپسیس را کنترل می کند
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 22

     عنوان اصلی مقاله: Regeneration of different Cyclamen species via somatic embryogenesis from callus, suspension cultures and protoplasts
     ترجمه فارسی عنوان: احیای گونه های مختلف سیکلامن (Cyclamen ) از طریق تکوین سوماتیک جنین ازکالوز ، کشت های تعلیق و پروتوپلاست ها
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 23

     عنوان اصلی مقاله: Transcriptional Regulation of ROS Controls Transition from Proliferation to Differentiation in the Root
     ترجمه فارسی عنوان: تنظیم رونوشتی ROS ،گذر از تکثیر به تفکیک در ریشه را کنترل می کند
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 24

     عنوان اصلی مقاله: THE CORRELATION BETWEEN OXIDATIVE STRESS AND LEAF SENESCENCE DURING PLANT DEVELOPMENT
     ترجمه فارسی عنوان: ارتباط بین تنش اکسایشی و پیری برگ در طی رشد و نمو گیاه
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 25

     عنوان اصلی مقاله: MOLECULARMECHANISM OF GIBBERELLIN SIGNALING IN PLANTS
     ترجمه فارسی عنوان: مکانیسم مولکولی نشانه دهی جیبرلین در گیاهان
     تعداد صفحات انگلیسی: 31 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 26

     عنوان اصلی مقاله: Comparative anatomy of leaves of Kalanchoe 22(5): 929-936, Sep./Oct. 2012 pinnata and K. crenata in sun and shade conditions, as a support for their identifi cation
     ترجمه فارسی عنوان: آناتومی مقایسه ایی برگ های pinnata  Kalanchoe و K. crenata در شرایط آفتاب و سایه ، به عنوان حمایت از شناسایی آنها
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 27

     عنوان اصلی مقاله: Role of Cytokinin and Auxin in Shaping Root Architecture: Regulating Vascular Differentiation, Lateral Root Initiation, Root Apical Dominance and Root Gravitropism
     ترجمه فارسی عنوان: نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه:تنظیم تفکیک آوندی، آغاز ریشۀ جانبی،چیرگی رأسی ریشه و جاذبه گرایی ریشه
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 28

     عنوان اصلی مقاله: The structure of the phloem – still more questions than answers
     ترجمه فارسی عنوان: ساختار فلوئم
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 29

     عنوان اصلی مقاله: THE EVOLUTION OF PLANT SEXUAL DIVERSITY
     ترجمه فارسی عنوان: تحولی در تنوع جنسی گیاهان
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 28 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 30

     عنوان اصلی مقاله: Plant sex determination and sex chromosomes
     ترجمه فارسی عنوان: تعیین جنسیت و کروموزوم جنسیت گیاهی
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )