شماره تلفن : 09307584802

خانه ژورنال دانشجویان ایران

Iranian Students Article House

نتايجی از پرتو افشانی دانه های ذرت با اشعه β در گستره ۰ تا ۵ Gy

RESULTS OF ZEA MAYS SEEDS β– IRRADIATION IN 0–۵ Gy RANGE

http://www.academia.edu/download/31514690/0171_0177.pdf

September 2006

 

In this study young plants, obtained from the control and beta irradiated seeds, were studied in laboratory experiments. Zea mays seeds with uniform genophond were irradiated with 90Sr source in the 0–۵ Gy range. Increased germination percentage was observed under the influence of different radiation doses. We found that small doses of β– radiation have a stimulating effect on the growth of the plantlets, the maximum simulation (among the doses we used) being induced by 0.615 Gy and is statistically significant. We investigated the chlorophyll a to b ratio and the average length variations with the irradiation dose and present the results

Key words: β– radiation, Zea mays, germination rate, plants growth, photoassimilatory pigments, nucleic acids

 

نتايجی از پرتو افشانی دانه های ذرت با اشعه β در گستره ۰ تا ۵ Gy

 

در اين مطالعه ي گياهان جوان، مطالب و نتايج حاصله، از كنترل و تحت تابش تشعشع β قرار دادن دانه ها در آزمايشات آزمايشگاهي بدست آمده است. دانه های ذرت با ژنو پوند يكسان مورد تابش اشعه در گستره Gy 0 تا ۵ با منبع ۹۰Sr قرار گرفتند. در صد و مقدار افزايش داده شده ي جوانه زني و رشد و نمو مشاهده شده ي ناشي از تابش، كمتر از مقادیر مختلف و متفاوت بود. بر اساس يافته هاي ما، آن مقدار کم از تابش β ، يك اثر برانگيزنده روي رشد گياهان كوچك داشت، بطوري كه بالاترين سمولاسيون (ميان مقادير بكار رفته ي ما) برانگيخته شده نزديك ۰٫۶۱۵ Gy بود و اين نتيجه از لحاظ آماري مهم و قابل توجه است. طبق تحقيقات ما نسبت سبزينه a تا b و ميانگين تغييرات طول با مقدار پرتو افكني مرتبط و حاصل آن نتايج كنوني است.

كلمات كليدی: پرتوافكنی β ، ذرت ، ميزان رشد و جوانه زنی ، رشد گياهان، فوتو – همانند سازی رنگدانه ها ، اسيدهای هسته ای

۱٫ مقدمه

Radionuclideهاي موجود در محيط، از منابع مختلفي در طبيعت رها مي شوند. مانند محلهاي تخليه برنامه ريزي شده ي پس ماندهاي سازمانهايي كه از اين مواد استفاده صنعتي، طبي و حتي نظامي در ساخت سلاح هاي هسته اي مي كنند.
تابشهاي يونيزه كننده به واسطه جمع شدن Radionuclideها در اجزا زيستي و بي جان از محيط، قادر بر ايجاد آثار سمي و ژنوتوكسيك روي موجودات زنده هستند. اينها مي توانند مستقيما بر تنفس، فتوسنتز، رشد، نقل و انتقالات گیاهی موثر بوده و به خوبي موازنه يوني و امتزاج آنزيم گياهان را مختل نمايند. ميزان اثر بيولوژيكي Radionuclideها بر روي موجودات، وابسته به سطح و تراز تجمع آنها و استقرارشان در موجودات زنده و سلولها است. Radionuclideها حتي قادراند در سلول ها و ياخته ي دروني وارد شده و در بعضي مواقع اقدام به بستن و محصور كردن DNA مولكول كنند. روشن است پرتو افكني هسته اي مي تواند با ايجاد برانگيختگي، تغييرات آشكاري در پيشرفت سريع مراحل مربوط به شكل گيري و ريخت زايي ايجاد نمايد. مقادير خيلي ناچيز از تابشهاي يونيزه كننده باعث برانگيختگي و تكثير سلولي مي شوند براي مثال در آغازيان مژه دار و يا در cyanobacteria . در طول مطالعه بر روي اين نوع گياهان مشخص شد كه بر روي آنها اثر برانگيزنده داشته و باعث تكثير سلولي گشته و اثرات اوليه اي روي دوره رشد داشته است، اما ميزان رشد ظاهری ثابت مانده و بدون تغییر به نظر مي رسد. اخيرا، با توجه به اطلاعات و مطالب مرتبط ارائه شده در مقالات، مطالعات جديد حكايت از نفوذ و تاثير تشعشعات پرتوافكني بر ارگانيسم هاي گياهي و جانوري دارد. در راستاي پيشرفت در ارزيابي از اثر و تاثير پذيري محيطي از تشعشعات يونيزه كننده، لازم است تا ارتباط بين پرتودهي (ميزان و ارزيابي دوز ،تركم دوز) و نتايج و اثرات القايي ممكن در زندگي ارگانيسم ها (گياهي يا جانوري) ثابت شود. براي اين منظور، ما تاثير پرتوافكني اشعه بتا روي دانه های ذرت و نتايج و اثرات القايي آن در مراحل خودسازي اوليه از گياه بدست آمده را به وسيله ي جوانه زدن دانه هاي تابش ديده بررسي كرديم.

 

دانلود مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی

 

 

من سامان نصیری نویسنده این مقاله هستم.

تاریخ انتشار: 3 سپتامبر 2020
375 بازدید

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

مجوزها و نمادها


logo-samandehi

پل های ارتباطی با ما …

تبریز ، بخش مقصودیه ، خیابان ارتش جنوبی، کوچه شهید شهابی ، بن بست باغچه ، پلاک ۸۷ ، طبقه 4
تلفن تماس : 04135421108-09307584802
ایمیل : entofa@gmail.com


Unit4,No87,Baghcheh Alley,South Artesh ST,Azadi ave,MAGHSUDIYEH, Tabriz, Iran
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد . طراحی و توسعه آلسن وب    All rights reserved © 2020 Entofa