شماره تلفن : 09307584802

خانه ژورنال دانشجویان ایران

Iranian Students Article House

کنترل توان راکتیو و ولتاژ در محیط تجدید ساختار شده

Reactive Power and Voltage Control in Deregulated Environment

DOI: https://doi.org/10.1109/TDC.2005.1547190

December 2005

 

 

Abstract
Reactive power support and voltage control is a key type of ancillary services in the deregulated electrical power market. A review of some important issues of reactive power support, including cost analysis, reactive power pricing, valuation, is presented in this paper. An optimal power flow (OPF) is used based on real time pricing theory. Two object functions are modeled respectively: minimization of network loss and minimization of total cost to supply reactive power. A real-valued genetic algorithm (GA) is also used to help searching the global optimum and verify the solutions. An IEEE 30-bus system is used for the studies

Keywords: reactive power and voltage control, ancillary services, optimal power flow, genetic algorithm, reactive power costs

 

دانلود مقاله انگلیسی

 

کنترل توان راکتیو و ولتاژ در محیط تجدید ساختار شده

 

تامین توان راکتیو و کنترل ولتاژ، نوعی کلیدی از خدمات جانبی در بازار برق تجدید ساختار شده می باشد. در این مقاله، مروری بر برخی مسایل مهم تامین توان راکتیو، شامل تحلیل هزینه، قیمت گذاری توان راکتیو، و ارزیابی، ارایه می شود. یک پخش بار بهینه (OPF) نیز مبنی بر نظریه ی قیمت گذاری زمان واقعی، بکار می رود. دو تابع دف به ترتیب مدل سازی می شوند: کمینه کردن تلفات شبکه، و کمینه کردن هزینه های کل برای تامین توان راکتیو. همچنین، از یک الگوریتم ژنتیک (GA) با مقادیر واقعی نیز، برای کمک به یافتن بهینه ی کلی و بررسی راه حل ها، استفاده می شود. همچنین، در بررسی ها از سیستم ۳۰-شینه IEEE استفاده می شود.

اصطلاحات شاخص__ کنترل ولتاژ توان راکتیو، خدمات جانبی، پخش بار بهینه، الگوریتم ژنتیک، هزینه های توان راکتیو.

۱ مقدمه
در سراسر دنیا، سیستم های قدرت الکتریکی در حال نمو (حرکت) به سمت بازارهای برق تجدید ساختار شده، می باشند. در عملکرد سیستم قدرت، نیاز به کمک های جانبی می باشد تا از تولید و انتقال اطمینان حاصل شود. کنترل ولتاژ و توان راکتیو، یکی از خدمات جانبی است که برای تثبیت مشخصه های ولتاژ _با تزریق یا جذب توان راکتیو_ مورد استفاده قرار می گیرد. خدمات توان راکتیو، نقش مهم به صورتی که در زیر آمده است، بازی می کنند:
• برآوردن نیازهای بار با توان راکتیو.
• کنترل ولتاژ شین در یک سیستم گسترده.
• کاهش تلفات شبکه.
• کنار گذاشتن بلوک انتقال.
• ارایه ی توان ذخیره شده کافی، به منظور اطمینان از امنیت سیستم تحت شرایط اضطراری.
در سیستم های قدرت یکپارچه، توان راکتیو به روشی ساده، ارایه و مصرف می شود. جریمه های ضریب توان، دهه هاست که برای قیمت گذاری توان راکتیو، بکار می رود. تامین توان راکتیو، وظیفه ی ژنراتورها یا مالکین شبکه، می باشد. اپراتورهای سیستم، از یک برنامه بهینه سازی توان راکتیو استفده می کنند که در آن تلفات توان حقیقی، لحاظ می شود. در این شرایط، تامین کنندگان و مصرف کنندگان توان راکتیو، نمی توانند به تنهایی تصمیم بگیرند که چگونه از بازده ی توان راکتیو، استفاده کنند.
تامین توان راکتیو را می توان توسط تجهیزات مختلفی همچون ژنراتورها، کندانسورهای سنکرون، خازن ها/راکتورهای شنت، و جبران سازهای Var استاتیک (SVC)، فراهم کرد. در محیط تجدید ساختار شده، این ابزارها، به اشخاص مختلفی تعلق دارند که دارای هزینه ها و سودهای مخصوص بخود هستند. باید وسیله ای برای ارزیابی منابع توان راکتیو و قیمت گذاری مناسب آن، وجود داشته باشد. هزینه های تامین کننده، باید در نظر گرفته شود. به منظور دستیابی به خدمات مربوط به توان راکتیو و پاداش دادن به تامین کنندگان آن، نیاز به ارایه ی یک پارچوب می باشد. بخش پیش روی این مقاله، بر روی تحلیل های اقتصادی سرویس توان راکتیو، تمرکز خواهد داشت.
ازآنجایی که در دنیای امروز، درصد بالایی از نیازهای توان راکتیو بارها، توسط خازن ها تامین می شوند، نقش خازن ها و تاثیر مکان آنها نیز مورد بحث قرار می گیرد. سرانجام، امکان ارایه ی یک بازار برق راکتیو، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

۲ مشکلات مربوط به توان راکتیو
الف) هزینه ی توان راکتیو
اگرچه هزینه های توان راکتیو، تنها ۱% از هزینه های کل صنعت برق است، وقتی بحث بازار برق راکتیو به میان می آید، تجزیه و تحلیل واضح آن مهم می باشد. در اقتصاد، هزینه ی کل کالاها، تشکیل شده از یک مولفه ی هزینه های ثابت، و یک مولفه ی هزینه های متغیر می باشد.
هزینه های ثابت، اساسا سرمایه گذاری اولیه تجهیزات، می باشد. اگرچه، هدف اصلی ژنراتورها تولید توان حقیقی است، نقشی مهم در ارایه ی بسیاری از خدمات جانبی نیز، دارند. برخی از بازارها تقریبا فکر می کنند که هزینه ی سرمایه گذاری، بطور کل هزینه ی توان حقیقی می باشد. کارهای تحقیقاتی زیادی برای تخصیص این هزینه، به توابع مختلف، ارایه شده اند. یک راه ساده، این است که این هزینه را طبق ضریب توان، تقسیم کنیم. از آنجا که توان راکتیوی که توسط ژنراتور تولید می شود، معادل توان راکتیو تولیدی کندانسورهای سنکرون است، هزینه ی کندانسور را می توان به عنوان نمونه ای برای تخمین هزینه ی ژنراتورها، بکار برد.
هزینه های متغیر در اقتصاد، هزینه هایی هستند که به کمیت خروجی متصل هستند. بدون هیچ هزینه ای برای تولید توان راکتیو، هزینه ی متغیر ژنزاتور، شامل هزینه ی تعمیر و نگهداری و عملکرد و هزینه فرصت، می باشد.
هزینه ی فرصت، مهم ترین بخش هزینه ی توان راکتیو در نظر گرفته می شود. ظرفیت ژنراتورها بوسیله ی حد جریان آرمیچر ژنراتور سنکرون، حد جریان میدان، و محدودیت های زیرتحریک، محدود می شود. به سبب این محدودیت ها، تولید توان راکتیو می تواند نیازمند کاهش در خروجی توان حقیقی باشد. هزینه ی فرصت، سود از دست رفته ی این کاهش در خروجی توان اکتیو ژنراتور است. یک روش برای محاسبه ی هزینه ی فرصت، در مرجع [۲] آورده شده است.
دیگر تجهیزات، مانند کندانسورهای سنکرون، خازن های شنت (موازی)، STATCOMها، و SVCها توان حقیقی تولید نکرده و دارای هزینه ی فرصت نمی باشند.

ب) ارزش توان راکتیو
ارزش تامین توان راکتیو، مربوط به سهم آنها در امنیت و پایداری سیستم می شود. این ارزش، اثر کنترل مشخصه های ولتاژ، کاهش تلفات شبکه و بلوک توان را اندازه گیری می کند. یک روش ارزیابی مناسب، می تواند تشویق کننده ی تحقیقات مربوط به تجهیزات توان راکتیو شود.
ارزش توان راکتیو، به هزینه بستگی ندارد، بلکه وابسته به عوامل بسیاری می باشد. توان راکتیو، وابسته به مکان بوده و انتقال های با فاصله های دور، مورد خواست نمی باشد. یک منبع توان راکتیو نزدیک مرکز بار، می تواند بطور کارآمدتری جوابگوی این نیاز باشد، پس دارای ارزشی بیشتر است. منابعی که می توانند بطور پویا توان راکتیو تامین کنند، می توانند بلافاصله به نیازهای توان راکتیو پاسخگو بوده و دارای مزیت های بیشتری برای پایدارسازی شبکه باشند. ازینرو، منابع پویا مانند کندانسورهای سنکرون، با ارزش تر از خاززن های شنت هستند.
مفهوم “منحنی های ارزش”، به منظور سنجش اهمیت نسبی منابع توان راکتیو پویا _در مرجع [۴]_ ارایه شده اند. یک روش جبران سازی راکتیو معادل (ERC)، به متظور تعیین منحنی های ارزش، ارایه شده است.
ج) قیمت گذاری تامین توان راکتیو
در صنایع برق یکپارچه ی عمودی (یکپارچه ی عمودی، هزینه های فرصت، و بسیاری دیگر از این واژه ها مربوط به اصطلاحات رشته اقتصاد می باشند)، معمولا هزینه ی تامین توان راکتیو، با شامل شدن هزینه در قیمت توان حقیقی، یا استفاده از جریمه های ضریب توان بار، بدست می آید. این روش ها، سهم ارزش توان راکتیو، در کنترل سیستم را نادیده می گیرند.
قیمت گذاری توان راکتیو، مساله ای مهم شده است. یک ساختار قیمت گذاری دقیق برای توان راکتیو، نه تنها برای بدست آوردن هزینه های تامین کنندگان توان راکتیو سودمند بوده، بلکه اطلاعات اقتصادی مهمی را برای عملکرد زمان-واقعی، ارایه می دهد.
در بازاهای برق، دو نوع ساختار قیمت گذاری وجود دارد: قیمت نقطه ای بر مبنای هزینه حاشیه ای تولید سیستم، که یک بیشینه رفاه اجتماعی را تحقیق کرده است، و روش تخصیص هزینه، که در هدف آن، بازیابی هزینه می باشد.
۱ قیمت گذاری زمان-واقعی
نظریه ی هزینه ی نقطه ای، توسط F. C. Schwepe [مرجع ۵] ارایه شده است. هزینه ی نقطه ای برای خرید و فروش انرژی برق، با شرایط تامین و تقاضا در آن لحظه، تعیین می شود. این نظریه برای توان راکتیو در [۶] بسط یافته و یک ساختار قیمت گذاری زمان-واقعی توان راکتیو، منتشر شده است. هزینه های اولیه، در قیمت توان راکتیو در [۳] گنجانده شده اند، و هزینه ی فرصت به عنوان هزینه تولید توان راکتیو ژنراتورها در [۲] لحاظ شده است. روش قیمت گذاری زمان-واقعی، می تواند اطلاعات اقتصادی برای عملکرد سیستم، ارایه بدهد. اگرچه، در کاربرد عملی دارای معایب زیادی نیز هست. در برخی موارد، قیمت زمان-واقعی، به محدودیت های سیستم و شرایط عملیاتی، بسیار حساس می باشد، که می تواند منجر به نوسان قیمت چشمگیری شود. معمولا نرخ زمان-واقعی، از الگوریتم های مبنی بر OPF بدست می آید، که این الگوریتم ها به دلیل تعداد زیاد محدودیت های غیرخطی، دارای مشکلات همگرایی می باشد. ممکن است درآمد بدست امده از نرخ زمان-واقعی، برای بازیابی هزینه های کل، کافی نباشد. بعلاوه، ارزش بیشتر منابع پویا را نیز لحاظ نمی کند.
تکنیک های OPF اصلاح شده ی زیادی، برای حل مشکل بالا اریه شده اند. از یک فرمول بندی پخش بار بهینه ی مجزا، برای انجام قیمت گذاری توان اکتیو و راکتیو _به صورت همزمان و مستقل_ استفاده شده است. در فرمول های آن، مساله ی اصلی، به دو زیرمساله تجزیه می شود. زیرمساله ی توان حقیقی، هزینه ی تولید را بهینه ساخته، و زیرمساله ی راکتیو تلفات شبکه را بهینه می کند. یک روش تجزیه ای دیگر، در مرجع [۸] آورده شده است. زیرمساله ی توان اکتیو، هزینه های عملیاتی کل تامین توان اکتیو را کمینه می کند، درحالیکه زیرمساله ی توان راکتیو هزینه های عملیاتی کل تامین توان راکتیو بعلاوه ی مقداری معین از توان اکتیو را، در ژنراتور توازن، کمینه می کند.
۲ تخصیص هزینه
اصول روش های تخصیص هزینه، تخصیص دادن هزینه های کل تامین توان راکتیو به هر بار، می باشد. روش های قدیمی تخصیص را نیز می توان برای تخصیص هزینه توان راکتیو _مانند روشهای تمبر پستی، مسیر قراردادی، و مایل MW_ بکار برد. اگرچه این روش ها خیلی تقریبی بوده و برای بازار برق مناسب نمی باشند.
روشهای جدید زیادی ارایه شده اند. یک ردیابی پخش بار، مبنی بر روش تخصیص هزینه، برای سرویس توان راکتیو، در [۹] پیشنهاد شده است. این روش، اطلاعاتی سودمند درباره ی برنامه ریزی توان راکتیو، و بازیابی هزینه های تولید و انتقال توان راکتیو بطوری مناسب، ارایه می دهد.

د) در نظر گرفتن کنترل ولتاژ
کنترل ولتاژ، یکی از جنبه های مهم خدمات توان راکتیو است. اگرچه، در بیشتر ساختارهای قمیت گذاری، به دلیل سختی در تعیین اینکه از کدام بخش توان راکتیو برای کنترل ولتاژ استفاده می شود، این موضوع در نظر گرفته نمی شود. در [۱۰]، تامین توان راکتیو ژنراتورها، به دو تابع محدود می شود: تحویل توان راکتیو، و کنترل ولتاژ. تحویل توان راکتیو، تقاضای راکتیو بارهای را جوابگو می باشد، و کنترل ولتاژ نیز، مشخصه های ولتاژ سیستم را تحت شرایط طبیعی و اضطراری، تعیین می کند. هر دو بخش، بطور جداگانه هزینه هستند. در [۱۱]، خدمات توان راکتیو، به دو نوع بخش می شود: یکی مدیریت شکل موج ولتاژ و انتقال توان راکتیو بوده؛ دیگری کنترل ولتاژ می باشد. به این ترتیب، قیمت نیز به یک بخش مربوط به هزینه های تلفات سیستم، و یک بخش مربوط به افزایش مرزهای امنیتی، تجزیه می شود.

و) ایجاد بازار توان راکتیو
برای ایجاد یک بازار توان راکتیو رقابتی، موثرترین روش، ارتقای سود اجتمایی می باشد. با شفاف تر ساختن هزینه ها و قیمت ها، می توان بازده ی بیشتری را در تامین و مصرف توان راکتیو، تشویق کرد. پرسش متمرکز سرویس های توان راکتیو، این است که چگونه توان های راکتیو تامین شده باید پیکربندی و قیمت گذاری شوند، و اینکه چگونه هزینه های توان راکتیو را باید از مصرف کنندگان آنها بازیافت.
یک ساختار چگونگی تهیه توان راکتیو، در [۱۲] امده است. یک تابع سود اجتماعی برای ISO بیشینه شده است، تا تعیین کند که چگونه باید سرویس توان راکتیو را از تولید کنندگان آن، تامین کرد. طرحی از بازار رقابتی برای سرویس های توان راکتیو، در [۱۳] ارایه شده است. یک تابع توازن نیز برای لحاظ کردن عوامل متناقض مختلفی همچون کل پرداخت، تلفات سیستم و محدودیت معامله، بکار رفته است. همین نویسندگان، یک بازار رقابتی محلی را بر مبنای مناطق کنترل ولتاژ محلی، طراحی کرده اند.

۳ مدل ها و الگوریتم ها
در این مقاله، ما فرض می کنیم که تقاضای توان اکتیو و راکتیو، معلوم بوده و در طی راه حل OPF (پخش بار بهینه) ثابت نگه داشته می شوند.
از دو تابع هدف، استفاده شده است.

 

ب. الگوریتم های ژنتیک
از تکنیک های غیرخطی زیادی برای حل مسایل OPF استفاده شده است. با وجودی که این تکنیک ها بطور موفقیت آمیزی در سیستم های قدرت موجود، پیاده سازی شده اند، روش هایی سخت و مشکل می باشند. یکی از مشکلات آنها این است که به راحتی می توان آنها را توسط یک راه حل بهینه محلی، گرفت. از آمجایی که OPF از نظر ریاضیاتی یک مساله محدب نیست، ممکن است بیشتر تکنیک ها به یک مینیمم محلی همگرا شوند، تا اینکه به یک بهینه منحصر بفرد سراسری همگرا شوند. اگر نقطه ی شروع در نزدیکی نقطه بهینه کل قرار داشته باشد، ممکن است که راه حل (پاسخ) بدست آمده درسست باشد. اگرچه، هیچ ضمانتی در آن وجود ندارد. یکی دیگر از مشکلات آنها، مشکل بودن همگرایی آنها به دلیل محدودیت های غیرخطی آنها است.
الگوریتم ژنتیک، یک الگوریتم جست و جوی تصادفی است، که بصورت فرآیندهای ژنتیکی که در طبیعت رخ می دهد، مدل شده است. الگوریتم ژنتیک، با تعدادی منتخب که بصورت تصادفی تولید شده اند، و با اعمال عملگرهای ژنتیکی (انتخاب، لقاح، جهش، غیره) به سمت راه حل های بهتر تکامل می یابد، آغاز می شود. این الگوریتم می تواند با استفاده از چندین مسیر، به دنبال یک راه حل سراسری بگردد و بطور طبیعی مسایل عدد-صحیح را حل کند.
۱) متغیرهای کنترلی
متغیرهای کنترلی، خروجی توان حقیقی و راکتیو ژنراتورها هستند، بجز توان های خروجی مربوط به شین نوسان. خروجی توان راکتیو خازن های شنت، Qc می باشد.
از یک روش با مقادیر واقعی استفاده شده است، بطوری که مراحل رمزگذاری و رمزگشایی ساده بوده و اطلاعات بیشتری از این مساله مشخص، بدست می دهند. و حل مسایل با دقت بالا، دارای عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم ژنتیک دودویی (باینری) می باشد.
۲) تابع fitness (تناسب)
از تابع fitness برای ارزیابی های منحصر بفرد، استفاده می شود. محدودیت ها باید به عنوان جریمه در تابع fitness در نظر گرفته شوند. این محدودیت ها شامل مرز ولتاژ در همه ی شین ها، و حد توان خروجی ژنراتور شین نوسان، می شود. محدودیت های غیرخطی دیگری همچون محدودیت های انتقال نیز، به عنوان جمله جریمه به تابع هدف اضافه می شوند. به منظور راحتی در عملکرد ژنتیک، ما این را منفی می سازیم. ازینرو، کمینه کردن هدف، معادل بیشینه کردن تابع هدف _بصورت زیر_ می باشد.

که در آن M1 و M2 مقادیر عددی بزرگی به نام ضرایب جریمه، هستند. وقتی که محدودیت ها تشدید می شوند، تابع fitness بطور چشمگیری کوچکتر از حالت طبیعی می شود. پس، هر فرد شانس کمتری در تکامل به نسل بعدی، دارند.
۳) عملکرد ژنتیک
یک تکنینک انتخاب رتبه بندی، در این مساله ترجیح داده می شود، زیرا نتایج انتخاب شده تنها با مرتبه مقادیر fitness تعیین می شوند، تا اینکه با مقادیر عددی در روش “دستور رولت” تعیین شوند. ازینرو، فرمول بندی تابع fitness _بدون در نظر گرفتن علامت مقدار fitness یا تنظیم آن_ ساده می باشد.
از چندین عملگر لقاح و جهش، برای دستیابی به عملکرد بهتر استفاده شده است. این عملگرها عبارتند از جهش یک-شکل، جهش غیریک-شکل، جهش مرزی، تقاطع ساده، تقاطع حسابی و تقاطع اکتشافی.
۴) جزییات الگوریتم
فرآیند الگوریتم، بصورت زیر می باشد.
• مرحله ۱: مرز متغیرهای کنترلی را معین کن. یک اندازه جمعیت مطلوب انتخاب کرده، و جمعیت شروع را، آغاز کن.
• مرحله ۲: برای هر فرد در جمعیت جریان، یک محاسبه پخش بار انجام بده. هر یک از افراد را طبق تابع هدف و تابع fitness، ارزیابی کن.
• مرحله ۳: از عملگرهای ژنتیکی برای تولید یک جمعیت جدید از افراد، استفاده کن.
• مرحله ۴: در صورت همگرایی، معیار ها برآورده شده اند؛ در غیر این صورت، به مرحله ۲ برو.
تکرار زمانی متوقف می شود که بهترین افراد از جمعیت های گوناگون دیگر تغییر نکنند، یا به بیشینه تعداد جمعیتشان برسند.

۴٫ مطالعه موردی و نتایج

شکل ۱٫ سیستم قدرت ۳۰-شینه IEEE.

از سیستم ۳۰-شینه ی IEEE در این کار، استفاده شده است که در شکل یک می توانید ببینید. این شبکه، تشکیل شده از ۴۸ شاخه، ۶ شین-ژنراتور، و ۲۰ شین-بار می باشد. شین های ممکن برای نصب منبع توان راکتیو، شین های ۱۰ و ۲۴ هستند. شین های ۲، ۵، ۸، ۱۱، ۱۳ شین های PV بوده، و شین ۱ شین VƟ می باشد. دیگر شین ها، PQ هستند.

جدول ۱٫ نتایج مطالعه موردی الگوریتم ژنتیک.

الف. مقایسه هدف های مختلف
نتایج دو تابع هدف که توسط روش الگوریتم ژنتیک (GA) محاسبه شده اند، در جدول ۱ آورده شده است.
اگرچه نتایج نزدیک هستند، می توان نتیجه گیری کرد که زمانی که هزینه ی تولید کمینه می شود، تلفات شبکه انتقال کمینه نمی شود.

ب. مقایسه OPF (پخش بار بهینه) و GA (الگوریتم ژنتیک)
هدف کمینه کردن تلفات توان حقیقی را انتخاب کرده، و مساله را هم با OPF و هم با GA، حل کنید. نتایج، در جدول ۲ نشان داده شده است.

جدول ۲٫ نتایج OPF و GA.

می توان دید که OPF دارای عملکرد بهتری نسبت به GA می باشد. اما GA می تواند راه حل بهتری را نسبت به OPF پیدا کند. ثابت کردن آن، این است که راه حل OPF بهینه ی سراسری نمی باشد.

ج. بحث در مورد GA
در مدل GA بالا، ما از خروجی توان راکتیو ژنراتورها، به جای ولتاژ شین های PV، به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده می کنیم، تا مفهوم “تامین توان راکتیو” را روشن سازیم. ازینرو، بهنگام اجرای محاسبات پخش بار، شین های PV بصورت شین های PQ فرض می شوند. اگرچه، استفاده از ولتاژ شین های PV به عنوان متغیرهای کنترلی نیز، موجب دستیابی به همین نتایج می شود.
این الگوریتم، همیشه می تواند به یک پاسخ سراسری همگرا شود. برخی وقتها، نیاز است که به منظور مقایسه و یافتن راه حل های پایدار و بهینه تر، چندین بار محاسبه کرد.
عملکرد الگوریتم ژنتیک، بستگی شدیدی به تابع تناسب (fitness) دارد که این تابع در این متن، یک محاسبه پخش بار برای هر فرد از همه جمعیت ها می باشد.

۵٫ نتیجه گیری
این مقاله، به بررسی ای جامع مسایل مهم توان راکتیو در محیط تجدید ساختار شده، می پردازد. ایجاد یک بازار توان راکتیو، نه تنها ممکن است، بلکه سودده نیز هست.
به عنوان یک زمینه تحقیقاتی نو، این مقاله به اندازه ی کافی دقیق نیست. مدلی که ما استفاده کردیم، بسیار ساده است. به منظور دستیابی به نتایجی بهتر، توسعه هایی در OPF و GA انجام خواهد شد. هدف های بیشتری در کارهای آینده، مدل خواهد شد.

من سامان نصیری نویسنده این مقاله هستم.

تاریخ انتشار: 2 سپتامبر 2020
270 بازدید

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

مجوزها و نمادها


logo-samandehi

پل های ارتباطی با ما …

تبریز ، بخش مقصودیه ، خیابان ارتش جنوبی، کوچه شهید شهابی ، بن بست باغچه ، پلاک ۸۷ ، طبقه 4
تلفن تماس : 04135421108-09307584802
ایمیل : entofa@gmail.com


Unit4,No87,Baghcheh Alley,South Artesh ST,Azadi ave,MAGHSUDIYEH, Tabriz, Iran
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد . طراحی و توسعه آلسن وب    All rights reserved © 2020 Entofa