شماره تلفن : 09307584802

خانه ژورنال دانشجویان ایران

Iranian Students Article House

ارائه دسته بندی مقالات گروه علوم زیستی و کشاورزی جهت سهولت دسترسی به مقالات


کشاورزی و علوم زیستی

۱) کشاورزی و علوم زیستی (عمومی) (Agricultural and Biological Sciences)
الف) مقالات با ترجمه کامل کشاورزی و علوم زیستی (عمومی)
ب) مقالات با ترجمه چکیده کشاورزی و علوم زیستی (عمومی)

۲) زراعت و علوم زراعی (Agronomy and Crop Science)
الف) مقالات با ترجمه کامل زراعت و علوم زراعی
ب) مقالات با ترجمه چکیده زراعت و علوم زراعی

۳) علوم دامی و جانور شناسی (Animal Science and Zoology)
الف) مقالات با ترجمه کامل علوم دامی و جانور شناسی
ب) مقالات با ترجمه چکیده علوم دامی و جانور شناسی

۴) علوم آبزی (Aquatic Science)
الف) مقالات با ترجمه کامل علوم آبزی
ب) مقالات با ترجمه چکیده علوم آبزی

۵) علوم غذایی (Food Science)
الف) مقالات با ترجمه کامل علوم غذایی
ب) مقالات با ترجمه چکیده علوم غذایی

۶) جنگلداری (Forestry)
الف) مقالات با ترجمه کامل جنگلداری
ب) مقالات با ترجمه چکیده جنگلداری

۷) باغبانی (Horticulture)
الف) مقالات با ترجمه کامل باغبانی
ب) مقالات با ترجمه چکیده باغبانی

۸) حشره شناسی (Insect Science)
الف) مقالات با ترجمه کامل حشره شناسی
ب) مقالات با ترجمه چکیده حشره شناسی

۹) گیاه شناسی (Plant Science)
الف) مقالات با ترجمه کامل گیاه شناسی
ب) مقالات با ترجمه چکیده گیاه شناسی

۱۰) خاک شناسی (Soil Science)
الف) مقالات با ترجمه کامل خاک شناسی
ب) مقالات با ترجمه چکیده خاک شناسی


بیوشیمی، ژنتیک و زیست مولکولی

۱) بیوشیمی (Biochemistry)
الف) مقالات با ترجمه کامل بیوشیمی
ب) مقالات با ترجمه چکیده بیوشیمی

۲) بیوتکنولوژی (Biotechnology)
الف) مقالات با ترجمه کامل بیوتکنولوژی
ب) مقالات با ترجمه چکیده بیوتکنولوژی

۳) تحقیقات سرطانی (Cancer Research)
الف) مقالات با ترجمه کامل تحقیقات سرطانی
ب) مقالات با ترجمه چکیده تحقیقات سرطانی

۴) زیست شناسی سلولی (Cell Biology)
الف) مقالات با ترجمه کامل زیست شناسی سلولی
ب) مقالات با ترجمه چکیده زیست شناسی سلولی

۵) بیوشیمی بالینی (Clinical Biochemistry)
الف) مقالات با ترجمه کامل بیوشیمی بالینی
ب) مقالات با ترجمه چکیده بیوشیمی بالینی

۶) زیست شناسی تکاملی (Developmental Biology)
الف) مقالات با ترجمه کامل زیست شناسی تکاملی
ب) مقالات با ترجمه چکیده زیست شناسی تکاملی

۷) غدد درون ریز (Endocrinology)
الف) مقالات با ترجمه کامل غدد درون ریز
ب) مقالات با ترجمه چکیده غدد درون ریز

۸) ژنتیک (Genetics)
الف) مقالات با ترجمه کامل ژنتیک
ب) مقالات با ترجمه چکیده ژنتیک

۹) زیست شناسی مولکولی (Molecular Biology)
الف) مقالات با ترجمه کامل زیست شناسی مولکولی
ب) مقالات با ترجمه چکیده زیست شناسی مولکولی

۱۰) فیزیولوژی (Physiology)
الف) مقالات با ترجمه کامل فیزیولوژی
ب) مقالات با ترجمه چکیده فیزیولوژی


محیط زیست

۱) مدل سازی اکولوژیکی (Ecological Modelling)
الف) مقالات با ترجمه کامل مدل سازی اکولوژیکی
ب) مقالات با ترجمه چکیده مدل سازی اکولوژیکی

۲) اکولوژی (Ecology)
الف) مقالات با ترجمه کامل اکولوژی
ب) مقالات با ترجمه چکیده اکولوژی

۳) تغییرات جهانی و سیاره ای (Global and Planetary Change)
الف) مقالات با ترجمه کامل تغییرات جهانی و سیاره ای
ب) مقالات با ترجمه چکیده تغییرات جهانی و سیاره ای

۴) سلامتی، سم شناسی و جهش زایی (Health, Toxicology and Mutagenesis)
الف) مقالات با ترجمه کامل سلامتی، سم شناسی و جهش زایی
ب) مقالات با ترجمه چکیده سلامتی، سم شناسی و جهش زایی

۵) مدیریت، نظارت، سیاست و قانون (Management, Monitoring, policy and law)
الف) مقالات با ترجمه کامل مدیریت، نظارت، سیاست و قانون
ب) مقالات با ترجمه چکیده مدیریت، نظارت، سیاست و قانون

۶) طبیعت و محافظت از آن (Nature and Landscape Conservation)
الف) مقالات با ترجمه کامل طبیعت و محافظت از آن
ب) مقالات با ترجمه چکیده طبیعت و محافظت از آن

۷) شیمی محیط زیست (Environmental Chemistry)
الف) مقالات با ترجمه کامل شیمی محیط زیست
ب) مقالات با ترجمه چکیده شیمی محیط زیست

۸) مهندسی محیط زیست (Environmental Engineering)
الف) مقالات با ترجمه کامل مهندسی محیط زیست
ب) مقالات با ترجمه چکیده مهندسی محیط زیست

۹) علوم محیط زیست (عمومی) (Environmental Science)
الف) مقالات با ترجمه کامل علوم محیط زیست (عمومی)
ب) مقالات با ترجمه چکیده علوم محیط زیست (عمومی)

۱۰) آلودگی (Pollution)
الف) مقالات با ترجمه کامل آلودگی
ب) مقالات با ترجمه چکیده آلودگی

۱۱) مدیریت زباله و دفع آن (Waste Management and Disposal)
الف) مقالات با ترجمه کامل مدیریت زباله و دفع آن
ب) مقالات با ترجمه چکیده مدیریت زباله و دفع آن

۱۲) تکنولوژی و علوم آب (Water Science and Technology)
الف) مقالات با ترجمه کامل تکنولوژی و علوم آب
ب) مقالات با ترجمه چکیده تکنولوژی و علوم آب


ایمونولوژی و میکروبیولوژی

۱) ایمونولوژی (Immunology)
الف) مقالات با ترجمه کامل ایمونولوژی
ب) مقالات با ترجمه چکیده ایمونولوژی

۲) میکروبیولوژی (Microbiology)
الف) مقالات با ترجمه کامل میکروبیولوژی
ب) مقالات با ترجمه چکیده میکروبیولوژی

۳) انگل شناسی (Parasitology)
الف) مقالات با ترجمه کامل انگل شناسی
ب) مقالات با ترجمه چکیده انگل شناسی

۴) ویروس شناسی (Virology)
الف) مقالات با ترجمه کامل ویروس شناسی
ب) مقالات با ترجمه چکیده ویروس شناسی


علوم اعصاب

۱) علوم اعصاب رفتاری (Behavioral Neuroscience)
الف) مقالات با ترجمه کامل علوم اعصاب رفتاری
ب) مقالات با ترجمه چکیده علوم اعصاب رفتاری

۲) علوم اعصاب سلولی و مولکولی (Cellular and Molecular Neuroscience)
الف) مقالات با ترجمه کامل علوم اعصاب سلولی و مولکولی
ب) مقالات با ترجمه چکیده علوم اعصاب سلولی و مولکولی

۳) علوم اعصاب شناختی (Cognitive Neuroscience)
الف) مقالات با ترجمه کامل علوم اعصاب شناختی
ب) مقالات با ترجمه چکیده علوم اعصاب شناختی

۴) علوم اعصاب پیشرفته (Developmental Neuroscience)
الف) مقالات با ترجمه کامل علوم اعصاب پیشرفته
ب) مقالات با ترجمه چکیده علوم اعصاب پیشرفته

۵) سیستم های غدد درون ریز و مغز و اعصاب (Endocrine and Autonomic Systems)
الف) مقالات با ترجمه کامل سیستم های غدد درون ریز و مغز و اعصاب
ب) مقالات با ترجمه چکیده سیستم های غدد درون ریز و مغز و اعصاب

۶) عصب شناسی (Neurology)
الف) مقالات با ترجمه کامل عصب شناسی
ب) مقالات با ترجمه چکیده عصب شناسی

۷) علوم اعصاب (عمومی) (Neuroscience)
الف) مقالات با ترجمه کامل علوم اعصاب (عمومی)
ب) مقالات با ترجمه چکیده علوم اعصاب (عمومی)

۸) سیستم های حسی (Sensory Systems)
الف) مقالات با ترجمه کامل سیستم های حسی
ب) مقالات با ترجمه چکیده سیستم های حسی


سم شناسی

۱) سم شناسی قانونی / تحلیلی (Analytic / Forensic Toxicology)
الف) مقالات با ترجمه کامل سم شناسی قانونی / تحلیلی
ب) مقالات با ترجمه چکیده سم شناسی قانونی / تحلیلی

۲) سم شناسی ژنتیکی و سرطان زا (Carcinogenic and Genetic Toxicology)
الف) مقالات با ترجمه کامل سم شناسی ژنتیکی و سرطان زا
ب) مقالات با ترجمه چکیده سم شناسی ژنتیکی و سرطان زا

۳) سم شناسی قلبی عروقی (Cardiovascular Toxicology)
الف) مقالات با ترجمه کامل سم شناسی قلبی عروقی
ب) مقالات با ترجمه چکیده سم شناسی قلبی عروقی

۴) سم شناسی هماتوپاتی (Hematopoietic Toxicology)
الف) مقالات با ترجمه کامل سم شناسی هماتوپاتی
ب) مقالات با ترجمه چکیده سم شناسی هماتوپاتی

۵) سم شناسی گوارشی / کبدی (Hepatic / Gastrointestinal Toxicology)
الف) مقالات با ترجمه کامل سم شناسی گوارشی / کبدی
ب) مقالات با ترجمه چکیده سم شناسی گوارشی / کبدی

۶) ایمونوتوکسیکولوژی (Immunotoxicology)
الف) مقالات با ترجمه کامل ایمونوتوکسیکولوژی
ب) مقالات با ترجمه چکیده ایمونوتوکسیکولوژی

۷) سم شناسی فلزی (Metal Toxicology)
الف) مقالات با ترجمه کامل سم شناسی فلزی
ب) مقالات با ترجمه چکیده سم شناسی فلزی

۸) سم شناسی عصبی رفتاری (Neurobehavioral Toxicology)
الف) مقالات با ترجمه کامل سم شناسی عصبی رفتاری
ب) مقالات با ترجمه چکیده سم شناسی عصبی رفتاری

۹) سم شناسی حرفه ها (Occupational Toxicology)
الف) مقالات با ترجمه کامل سم شناسی حرفه ها
ب) مقالات با ترجمه چکیده سم شناسی حرفه ها

۱۰) سم شناسی آفت کش ها (Pesticide Toxicology)
الف) مقالات با ترجمه کامل سم شناسی آفت کش ها
ب) مقالات با ترجمه چکیده سم شناسی آفت کش ها

۱۱) سموم گیاهی و حیوانی (Plant and Animal Toxins)
الف) مقالات با ترجمه کامل سموم گیاهی و حیوانی
ب) مقالات با ترجمه چکیده سموم گیاهی و حیوانی

۱۲) سم شناسی تابشی (Radiation Toxicology)
الف) مقالات با ترجمه کامل سم شناسی تابشی
ب) مقالات با ترجمه چکیده سم شناسی تابشی

۱۳) سم شناسی تنظیمی (Regulatory Toxicology)
الف) مقالات با ترجمه کامل سم شناسی تنظیمی
ب) مقالات با ترجمه چکیده سم شناسی تنظیمی

۱۴) سم شناسی کلیوی (Renal Toxicology)
الف) مقالات با ترجمه کامل سم شناسی کلیوی
ب) مقالات با ترجمه چکیده سم شناسی کلیوی

۱۵) سم شناسی غدد تناسلی (تولید مثل) (Reproductive Endocrine Toxicology)
الف) مقالات با ترجمه کامل سم شناسی غدد تناسلی (تولید مثل)
ب) مقالات با ترجمه چکیده سم شناسی غدد تناسلی (تولید مثل)

۱۶) سم شناسی تنفسی (Respiratory Toxicology)
الف) مقالات با ترجمه کامل سم شناسی تنفسی
ب) مقالات با ترجمه چکیده سم شناسی تنفسی

۱۷) ارزیابی ریسک و خطر (Risk Assessment)
الف) مقالات با ترجمه کامل ارزیابی ریسک و خطر
ب) مقالات با ترجمه چکیده ارزیابی ریسک و خطر

۱۸) سم شناسی بخار و حلال (Solvent and Vapor Toxicology)
الف) مقالات با ترجمه کامل سم شناسی بخار و حلال
ب) مقالات با ترجمه چکیده سم شناسی بخار و حلال

۱۹) سم شناسی / محیط زیست (Toxicology / Environmental)
الف) مقالات با ترجمه کامل سم شناسی / محیط زیست
ب) مقالات با ترجمه چکیده سم شناسی / محیط زیست

۲۰) اصول سم شناسی (Toxicology Principles)
الف) مقالات با ترجمه کامل اصول سم شناسی
ب) مقالات با ترجمه چکیده اصول سم شناسی

۲۱) تست سم شناسی و ارزیابی (Toxicology Testing and Evaluation)
الف) مقالات با ترجمه کامل تست سم شناسی و ارزیابی
ب) مقالات با ترجمه چکیده تست سم شناسی و ارزیابی

من سامان نصیری نویسنده این مقاله هستم.

تاریخ انتشار: 10 آگوست 2020
834 بازدید

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

مجوزها و نمادها


logo-samandehi

پل های ارتباطی با ما …

تبریز ، بخش مقصودیه ، خیابان ارتش جنوبی، کوچه شهید شهابی ، بن بست باغچه ، پلاک ۸۷ ، طبقه 4
تلفن تماس : 04135421108-09307584802
ایمیل : entofa@gmail.com


Unit4,No87,Baghcheh Alley,South Artesh ST,Azadi ave,MAGHSUDIYEH, Tabriz, Iran
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد . طراحی و توسعه آلسن وب    All rights reserved © 2020 Entofa