شماره تلفن : 09307584802

خانه ژورنال دانشجویان ایران

Iranian Students Article House

دسته بندی مقالات گروه علوم پزشکی و بهداشت

ارائه دسته بندی مقالات گروه علوم پزشکی و بهداشت جهت سهولت دسترسی به مقالات


دندانپزشکی

۱) بیهوشی دندانپزشکی (Anesthesiology)
الف) مقالات با ترجمه کامل بیهوشی دندانپزشکی
ب) مقالات با ترجمه چکیده بیهوشی دندانپزشکی

۲) علوم پایه دندانپزشکی (Basic Science)
الف) مقالات با ترجمه کامل علوم پایه دندانپزشکی
ب) مقالات با ترجمه چکیده علوم پایه دندانپزشکی

۳) کمک (دستیار) دندانپزشکی (Dental Assisting)
الف) مقالات با ترجمه کامل کمک (دستیار) دندانپزشکی
ب) مقالات با ترجمه چکیده کمک (دستیار) دندانپزشکی

۴) بهداشت دندان (Dental Hygiene)
الف) مقالات با ترجمه کامل بهداشت دندان
ب) مقالات با ترجمه چکیده بهداشت دندان

۵) مواد دندانپزشکی (Dental Materials)
الف) مقالات با ترجمه کامل مواد دندانپزشکی
ب) مقالات با ترجمه چکیده مواد دندانپزشکی

۶) دندانپزشکی عمومی (Dentistry)
الف) مقالات با ترجمه کامل دندانپزشکی عمومی
ب) مقالات با ترجمه چکیده دندانپزشکی عمومی

۷) تجارت دندانپزشکی (Dentistry trade)
الف) مقالات با ترجمه کامل تجارت دندانپزشکی
ب) مقالات با ترجمه چکیده تجارت دندانپزشکی

۸) اندودنتیکس (Endodontics)
الف) مقالات با ترجمه کامل اندودنتیکس
ب) مقالات با ترجمه چکیده اندودنتیکس

۹) جراحی در دندانپزشکی (Operative Dentistry)
الف) مقالات با ترجمه کامل جراحی در دندانپزشکی
ب) مقالات با ترجمه چکیده جراحی در دندانپزشکی

۱۰) بهداشت دهان (Oral Medicine)
الف) مقالات با ترجمه کامل بهداشت دهان
ب) مقالات با ترجمه چکیده بهداشت دهان

۱۱) پاتولوژی دهان و دندان (Oral Pathology)
الف) مقالات با ترجمه کامل پاتولوژی دهان و دندان
ب) مقالات با ترجمه چکیده پاتولوژی دهان و دندان

۱۲) رادیولوژی دهان و دندان (Oral Radiology)
الف) مقالات با ترجمه کامل رادیولوژی دهان و دندان
ب) مقالات با ترجمه چکیده رادیولوژی دهان و دندان

۱۳) جراحی دهان (Oral Surgery)
الف) مقالات با ترجمه کامل جراحی دهان
ب) مقالات با ترجمه چکیده جراحی دهان

۱۴) ارتودنسی (Orthodontics)
الف) مقالات با ترجمه کامل ارتودنسی
ب) مقالات با ترجمه چکیده ارتودنسی

۱۵) دندانپزشکی اطفال (Pediatrics)
الف) مقالات با ترجمه کامل دندانپزشکی اطفال
ب) مقالات با ترجمه چکیده دندانپزشکی اطفال

۱۶) پریودنتیکس (Periodontics)
الف) مقالات با ترجمه کامل پریودنتیکس
ب) مقالات با ترجمه چکیده پریودنتیکس

۱۷) فارماکولوژی (Pharmacology)
الف) مقالات با ترجمه کامل فارماکولوژی
ب) مقالات با ترجمه چکیده فارماکولوژی

۱۸) دندانپزشکی پیشگیرانه (Preventive Dentistry)
الف) مقالات با ترجمه کامل دندانپزشکی پیشگیرانه
ب) مقالات با ترجمه چکیده دندانپزشکی پیشگیرانه

۱۹) پروتزهای دندانی (Prosthodontics)
الف) مقالات با ترجمه کامل پروتزهای دندانی
ب) مقالات با ترجمه چکیده پروتزهای دندانی


حرفه های بهداشتی

۱) احیای پیشرفته ی قلبی عروقی (Advanced Cardiac Life Support)
الف) مقالات با ترجمه کامل احیای پیشرفته ی قلبی عروقی
ب) مقالات با ترجمه چکیده احیای پیشرفته ی قلبی عروقی

۲) آموزش و دوره ی ورزشی (Athletic Training)
الف) مقالات با ترجمه کامل آموزش و دوره ی ورزشی
ب) مقالات با ترجمه چکیده آموزش و دوره ی ورزشی

۳) علوم پایه حرفه های بهداشتی (Basic Science)
الف) مقالات با ترجمه کامل علوم پایه حرفه های بهداشتی
ب) مقالات با ترجمه چکیده علوم پایه حرفه های بهداشتی

۴) تخصص کار با ستون فقرات (Chiropractic)
الف) مقالات با ترجمه کامل تخصص کار با ستون فقرات
ب) مقالات با ترجمه چکیده تخصص کار با ستون فقرات

۵) علوم آزمایشگاه بالینی (Clinical Lab Science)
الف) مقالات با ترجمه کامل علوم آزمایشگاه بالینی
ب) مقالات با ترجمه چکیده علوم آزمایشگاه بالینی

۶) داروی (طب) مکمل (Complementary Medicine)
الف) مقالات با ترجمه کامل داروی (طب) مکمل
ب) مقالات با ترجمه چکیده داروی (طب) مکمل

۷) الکتروکاردیوگرافی (Electrocardiography)
الف) مقالات با ترجمه کامل الکتروکاردیوگرافی
ب) مقالات با ترجمه چکیده الکتروکاردیوگرافی

۸) خدمات اورژانس پزشکی (Emergency Medical Services)
الف) مقالات با ترجمه کامل خدمات اورژانس پزشکی
ب) مقالات با ترجمه چکیده خدمات اورژانس پزشکی

۹) برنامه نویسی و مدیریت اطلاعات سلامت (Health Information Management and Coding)
الف) مقالات با ترجمه کامل برنامه نویسی و مدیریت اطلاعات سلامت
ب) مقالات با ترجمه چکیده برنامه نویسی و مدیریت اطلاعات سلامت

۱۰) حرفه های بهداشتی (عمومی) (Health Professions)
الف) مقالات با ترجمه کامل حرفه های بهداشتی (عمومی)
ب) مقالات با ترجمه چکیده حرفه های بهداشتی (عمومی)

۱۱) مدیر و مدیریت بیمارستان (Hospital Admin and Management)
الف) مقالات با ترجمه کامل مدیر و مدیریت بیمارستان
ب) مقالات با ترجمه چکیده مدیر و مدیریت بیمارستان

۱۲) تکنولوژی های تصویربرداری (Imaging Technologies)
الف) مقالات با ترجمه کامل تکنولوژی های تصویربرداری
ب) مقالات با ترجمه چکیده تکنولوژی های تصویربرداری

۱۳) ماساژ و درمان دستی (Massage & Manual Therapy)
الف) مقالات با ترجمه کامل ماساژ و درمان دستی
ب) مقالات با ترجمه چکیده ماساژ و درمان دستی

۱۴) دستیار پزشکی (Medical Assisting)
الف) مقالات با ترجمه کامل دستیار پزشکی
ب) مقالات با ترجمه چکیده دستیار پزشکی

۱۵) اصطلاحات پزشکی (Medical Terminology)
الف) مقالات با ترجمه کامل اصطلاحات پزشکی
ب) مقالات با ترجمه چکیده اصطلاحات پزشکی

۱۶) نسخه برداری یا رونویسی پزشکی (Medical Transcription)
الف) مقالات با ترجمه کامل نسخه برداری یا رونویسی پزشکی
ب) مقالات با ترجمه چکیده نسخه برداری یا رونویسی پزشکی

۱۷) کار درمانی (Occupational Therapy)
الف) مقالات با ترجمه کامل کار درمانی
ب) مقالات با ترجمه چکیده کار درمانی

۱۸) تکنسین بینایی سنجی (Optometry Technician)
الف) مقالات با ترجمه کامل تکنسین بینایی سنجی
ب) مقالات با ترجمه چکیده تکنسین بینایی سنجی

۱۹) حرفه ی داروخانه (Pharmacy)
الف) مقالات با ترجمه کامل حرفه ی داروخانه
ب) مقالات با ترجمه چکیده حرفه ی داروخانه

۲۰) تکنسین داروساز (Pharmacy Technician)
الف) مقالات با ترجمه کامل تکنسین داروساز
ب) مقالات با ترجمه چکیده تکنسین داروساز

۲۱) فیزیوتراپی و توان بخشی (Physical Therapy and Rehabilitation)
الف) مقالات با ترجمه کامل فیزیوتراپی و توان بخشی
ب) مقالات با ترجمه چکیده فیزیوتراپی و توان بخشی

۲۲) معالجه و درمان امراض پا (Podiatry)
الف) مقالات با ترجمه کامل معالجه و درمان امراض پا
ب) مقالات با ترجمه چکیده معالجه و درمان امراض پا

۲۳) تنفس درمانی (Respiratory Therapy)
الف) مقالات با ترجمه کامل تنفس درمانی
ب) مقالات با ترجمه چکیده تنفس درمانی

۲۴) گفتاری و شنوایی (Speech and Hearing)
الف) مقالات با ترجمه کامل گفتاری و شنوایی
ب) مقالات با ترجمه چکیده گفتاری و شنوایی

۲۵) تکنولوژی جراحی / مشاغل بهداشتی (Surgery Technology / Health Occupations)
الف) مقالات با ترجمه کامل تکنولوژی جراحی / مشاغل بهداشتی
ب) مقالات با ترجمه چکیده تکنولوژی جراحی / مشاغل بهداشتی


پزشکی

۱) آناتومی (Anatomy)
الف) مقالات با ترجمه کامل آناتومی
ب) مقالات با ترجمه چکیده آناتومی

۲) بیهوشی (Anesthesiology)
الف) مقالات با ترجمه کامل بیهوشی
ب) مقالات با ترجمه چکیده بیهوشی

۳) علوم پایه پزشکی (Basic Science)
الف) مقالات با ترجمه کامل علوم پایه پزشکی
ب) مقالات با ترجمه چکیده علوم پایه پزشکی

۴) علوم رفتاری (Behavioral Science)
الف) مقالات با ترجمه کامل علوم رفتاری
ب) مقالات با ترجمه چکیده علوم رفتاری

۵) بیوشیمی پزشکی (Biochemistry)
الف) مقالات با ترجمه کامل بیوشیمی پزشکی
ب) مقالات با ترجمه چکیده بیوشیمی پزشکی

۶) قلب و عروق (Cardiology)
الف) مقالات با ترجمه کامل قلب و عروق
ب) مقالات با ترجمه چکیده قلب و عروق

۷) زیست شناسی سلولی (پزشکی) (Cell Biology)
الف) مقالات با ترجمه کامل زیست شناسی سلولی (پزشکی)
ب) مقالات با ترجمه چکیده زیست شناسی سلولی (پزشکی)

۸) طب (دارو) مکمل (Complementary Medicine)
الف) مقالات با ترجمه کامل طب (دارو) مکمل
ب) مقالات با ترجمه چکیده طب (دارو) مکمل

۹) مراقبت های ویژه (Critical Care)
الف) مقالات با ترجمه کامل مراقبت های ویژه
ب) مقالات با ترجمه چکیده مراقبت های ویژه

۱۰) پوست شناسی (Dermatology)
الف) مقالات با ترجمه کامل پوست شناسی
ب) مقالات با ترجمه چکیده پوست شناسی

۱۱) جنین شناسی (Embryology)
الف) مقالات با ترجمه کامل جنین شناسی
ب) مقالات با ترجمه چکیده جنین شناسی

۱۲) اورژانس (Emergency)
الف) مقالات با ترجمه کامل اورژانس
ب) مقالات با ترجمه چکیده اورژانس

۱۳) غدد درون ریز (پزشکی) (Endocrinology)
الف) مقالات با ترجمه کامل غدد درون ریز (پزشکی)
ب) مقالات با ترجمه چکیده غدد درون ریز (پزشکی)

۱۴) همه گیر (اپیدمی) شناسی (Epidemiology)
الف) مقالات با ترجمه کامل همه گیر (اپیدمی) شناسی
ب) مقالات با ترجمه چکیده همه گیر (اپیدمی) شناسی

۱۵) پزشک خانواده (Family Medicine)
الف) مقالات با ترجمه کامل پزشک خانواده
ب) مقالات با ترجمه چکیده پزشک خانواده

۱۶) دستگاه گوارش (Gastroenterology)
الف) مقالات با ترجمه کامل دستگاه گوارش
ب) مقالات با ترجمه چکیده دستگاه گوارش

۱۷) پزشک عمومی (General Medicine)
الف) مقالات با ترجمه کامل پزشک عمومی
ب) مقالات با ترجمه چکیده پزشک عمومی

۱۸) جراحی عمومی (General Surgery)
الف) مقالات با ترجمه کامل جراحی عمومی
ب) مقالات با ترجمه چکیده جراحی عمومی

۱۹) ژنتیک پزشکی (Genetics)
الف) مقالات با ترجمه کامل ژنتیک پزشکی
ب) مقالات با ترجمه چکیده ژنتیک پزشکی

۲۰) خون شناسی (Hematology)
الف) مقالات با ترجمه کامل خون شناسی
ب) مقالات با ترجمه چکیده خون شناسی

۲۱) کبد شناسی (Hepatology)
الف) مقالات با ترجمه کامل کبد شناسی
ب) مقالات با ترجمه چکیده کبد شناسی

۲۲) بافت شناسی (Histology)
الف) مقالات با ترجمه کامل بافت شناسی
ب) مقالات با ترجمه چکیده بافت شناسی

۲۳) ایمونولوژی پزشکی (Immunology)
الف) مقالات با ترجمه کامل ایمونولوژی پزشکی
ب) مقالات با ترجمه چکیده ایمونولوژی پزشکی

۲۴) بیماری های عفونی (Infectious Disease)
الف) مقالات با ترجمه کامل بیماری های عفونی
ب) مقالات با ترجمه چکیده بیماری های عفونی

۲۵) پزشک داخلی (Internal Medicine)
الف) مقالات با ترجمه کامل پزشک داخلی
ب) مقالات با ترجمه چکیده پزشک داخلی

۲۶) میکروبیولوژی (پزشکی) (Microbiology)
الف) مقالات با ترجمه کامل میکروبیولوژی (پزشکی)
ب) مقالات با ترجمه چکیده میکروبیولوژی (پزشکی)

۲۷) زیست شناسی مولکولی (پزشکی) (Molecular Biology)
الف) مقالات با ترجمه کامل زیست شناسی مولکولی (پزشکی)
ب) مقالات با ترجمه چکیده زیست شناسی مولکولی (پزشکی)

۲۸) نفرولوژی (Nephrology)
الف) مقالات با ترجمه کامل نفرولوژی
ب) مقالات با ترجمه چکیده نفرولوژی

۲۹) عصب شناسی پزشکی (Neurology)
الف) مقالات با ترجمه کامل عصب شناسی پزشکی
ب) مقالات با ترجمه چکیده عصب شناسی پزشکی

۳۰) زنان و زایمان (Obstetrics / Gynecology)
الف) مقالات با ترجمه کامل زنان و زایمان
ب) مقالات با ترجمه چکیده زنان و زایمان

۳۱) چشم پزشکی (Ophthalmology)
الف) مقالات با ترجمه کامل چشم پزشکی
ب) مقالات با ترجمه چکیده چشم پزشکی

۳۲) ارتوپدی (Orthopaedics)
الف) مقالات با ترجمه کامل ارتوپدی
ب) مقالات با ترجمه چکیده ارتوپدی

۳۳) گوش حلق بینی (Otolaryngology)
الف) مقالات با ترجمه کامل گوش حلق بینی
ب) مقالات با ترجمه چکیده گوش حلق بینی

۳۴) پزشکی و داروی درد (Pain Medicine)
الف) مقالات با ترجمه کامل پزشکی و داروی درد
ب) مقالات با ترجمه چکیده پزشکی و داروی درد

۳۵) آسیب شناسی (پاتولوژی) (Pathology)
الف) مقالات با ترجمه کامل آسیب شناسی (پاتولوژی)
ب) مقالات با ترجمه چکیده آسیب شناسی (پاتولوژی)

۳۶) پزشکی اطفال (Pediatrics)
الف) مقالات با ترجمه کامل پزشکی اطفال
ب) مقالات با ترجمه چکیده پزشکی اطفال

۳۷) داروسازی (Pharmacology)
الف) مقالات با ترجمه کامل داروسازی
ب) مقالات با ترجمه چکیده داروسازی

۳۸) طب فیزیکی و توانبخشی (Physical Medicine and Rehabilitation)
الف) مقالات با ترجمه کامل طب فیزیکی و توانبخشی
ب) مقالات با ترجمه چکیده طب فیزیکی و توانبخشی

۳۹) فیزیولوژی پزشکی (Physiology)
الف) مقالات با ترجمه کامل فیزیولوژی پزشکی
ب) مقالات با ترجمه چکیده فیزیولوژی پزشکی

۴۰) جراحی پلاستیک (Plastic Surgery)
الف) مقالات با ترجمه کامل جراحی پلاستیک
ب) مقالات با ترجمه چکیده جراحی پلاستیک

۴۱) روانپزشکی (Psychiatry)
الف) مقالات با ترجمه کامل روانپزشکی
ب) مقالات با ترجمه چکیده روانپزشکی

۴۲) ریوی و تنفسی (Pulmonary and Respiratory)
الف) مقالات با ترجمه کامل ریوی و تنفسی
ب) مقالات با ترجمه چکیده ریوی و تنفسی

۴۳) رادیولوژی (Radiology)
الف) مقالات با ترجمه کامل رادیولوژی
ب) مقالات با ترجمه چکیده رادیولوژی

۴۴) پزشکی ورزشی (Sports Medicine)
الف) مقالات با ترجمه کامل پزشکی ورزشی
ب) مقالات با ترجمه چکیده پزشکی ورزشی

۴۵) اورولوژی (Urology)
الف) مقالات با ترجمه کامل اورولوژی
ب) مقالات با ترجمه چکیده اورولوژی

۴۶) حساسیت و آلرژی (Allergy)
الف) مقالات با ترجمه کامل حساسیت و آلرژی
ب) مقالات با ترجمه چکیده حساسیت و آلرژی

۴۷) پیر پزشکی (Geriatrics)
الف) مقالات با ترجمه کامل پیر پزشکی
ب) مقالات با ترجمه چکیده پیر پزشکی

۴۸) جراحی مغز و اعصاب (Neurosurgery)
الف) مقالات با ترجمه کامل جراحی مغز و اعصاب
ب) مقالات با ترجمه چکیده جراحی مغز و اعصاب

۴۹) طب کار (Occupational Medicine)
الف) مقالات با ترجمه کامل طب کار
ب) مقالات با ترجمه چکیده طب کار

۵۰) انکولوژی (تومور شناسی) (Oncology)
الف) مقالات با ترجمه کامل انکولوژی (تومور شناسی)
ب) مقالات با ترجمه چکیده انکولوژی (تومور شناسی)

۵۱) عینک سازی (Optometry)
الف) مقالات با ترجمه کامل عینک سازی
ب) مقالات با ترجمه چکیده عینک سازی

۵۲) داروهای تسکین دهنده (Palliative Medicine)
الف) مقالات با ترجمه کامل داروهای تسکین دهنده
ب) مقالات با ترجمه چکیده داروهای تسکین دهنده

۵۳) روماتولوژی (Rheumatology)
الف) مقالات با ترجمه کامل روماتولوژی
ب) مقالات با ترجمه چکیده روماتولوژی

۵۴) خواب پزشکی (Sleep Medicine)
الف) مقالات با ترجمه کامل خواب پزشکی
ب) مقالات با ترجمه چکیده خواب پزشکی

۵۵) جراحی عروق (Vascular Surgery)
الف) مقالات با ترجمه کامل جراحی عروق
ب) مقالات با ترجمه چکیده جراحی عروق


پرستاری

۱) ارزیابی و تشخیص (Assessment and Diagnosis)
الف) مقالات با ترجمه کامل ارزیابی و تشخیص
ب) مقالات با ترجمه چکیده ارزیابی و تشخیص

۲) برنامه ریزی مراقبت (Care Planning)
الف) مقالات با ترجمه کامل برنامه ریزی مراقبت
ب) مقالات با ترجمه چکیده برنامه ریزی مراقبت

۳) مراقبت های عمومی در منزل (Community and Home Care)
الف) مقالات با ترجمه کامل مراقبت های عمومی در منزل
ب) مقالات با ترجمه چکیده مراقبت های عمومی در منزل

۴) آموزش و توسعه کارکنان (Education and Staff Development)
الف) مقالات با ترجمه کامل آموزش و توسعه کارکنان
ب) مقالات با ترجمه چکیده آموزش و توسعه کارکنان

۵) اورژانس و نجات (Emergency Rescue)
الف) مقالات با ترجمه کامل اورژانس و نجات
ب) مقالات با ترجمه چکیده اورژانس و نجات

۶) اصول و مهارت ها (Fundamentals and Skills)
الف) مقالات با ترجمه کامل اصول و مهارت ها
ب) مقالات با ترجمه چکیده اصول و مهارت ها

۷) ارزیابی سلامت (Health Assessment)
الف) مقالات با ترجمه کامل ارزیابی سلامت
ب) مقالات با ترجمه چکیده ارزیابی سلامت

۸) پرستاری کنترل عفونت (Infection Control Nursing)
الف) مقالات با ترجمه کامل پرستاری کنترل عفونت
ب) مقالات با ترجمه چکیده پرستاری کنترل عفونت

۹) انفورماتیک و اطلاع رسانی (Informatics)
الف) مقالات با ترجمه کامل انفورماتیک و اطلاع رسانی
ب) مقالات با ترجمه چکیده انفورماتیک و اطلاع رسانی

۱۰) مسایل و روندها (Issues and Trends)
الف) مقالات با ترجمه کامل مسایل و روندها
ب) مقالات با ترجمه چکیده مسایل و روندها

۱۱) مدیریت و رهبری (Leadership and Management)
الف) مقالات با ترجمه کامل مدیریت و رهبری
ب) مقالات با ترجمه چکیده مدیریت و رهبری

۱۲) زایمان و سلامت زنان (Maternity and Women’s Health)
الف) مقالات با ترجمه کامل زایمان و سلامت زنان
ب) مقالات با ترجمه چکیده زایمان و سلامت زنان

۱۳) پرستاری جراحی پزشکی (Medical Surgical)
الف) مقالات با ترجمه کامل پرستاری جراحی پزشکی
ب) مقالات با ترجمه چکیده پرستاری جراحی پزشکی

۱۴) مامایی (Midwifery)
الف) مقالات با ترجمه کامل مامایی
ب) مقالات با ترجمه چکیده مامایی

۱۵) کمک پرستار (Nurse Assisting)
الف) مقالات با ترجمه کامل کمک پرستار
ب) مقالات با ترجمه چکیده کمک پرستار

۱۶) پرستاری (عمومی) (Nursing (General))
الف) مقالات با ترجمه کامل پرستاری (عمومی)
ب) مقالات با ترجمه چکیده پرستاری (عمومی)

۱۷) پرستاری فارماکولوژی (داروشناسی) (Nursing Pharmacology)
الف) مقالات با ترجمه کامل پرستاری فارماکولوژی (داروشناسی)
ب) مقالات با ترجمه چکیده پرستاری فارماکولوژی (داروشناسی)

۱۸) تغذیه (Nutrition)
الف) مقالات با ترجمه کامل تغذیه
ب) مقالات با ترجمه چکیده تغذیه

۱۹) سلامت و بهداشت شغلی (Occupational Health)
الف) مقالات با ترجمه کامل سلامت و بهداشت شغلی
ب) مقالات با ترجمه چکیده سلامت و بهداشت شغلی

۲۰) پاتوفیزیولوژی (Pathophysiology)
الف) مقالات با ترجمه کامل پاتوفیزیولوژی
ب) مقالات با ترجمه چکیده پاتوفیزیولوژی

۲۱) پریناتولوژی و نوزادان (Perinatology and Neonatology)
الف) مقالات با ترجمه کامل پریناتولوژی و نوزادان
ب) مقالات با ترجمه چکیده پریناتولوژی و نوزادان

۲۲) پرستاری بیهوشی / جراحی (Perioperative / Nurse Anesthetist)
الف) مقالات با ترجمه کامل پرستاری بیهوشی / جراحی
ب) مقالات با ترجمه چکیده پرستاری بیهوشی / جراحی

۲۳) پرستاری سلامت روان و روانپزشکی (Psychiatric Mental Health)
الف) مقالات با ترجمه کامل پرستاری سلامت روان و روانپزشکی
ب) مقالات با ترجمه چکیده پرستاری سلامت روان و روانپزشکی


دارو

۱) علوم دارویی (Pharmaceutical Science)
الف) مقالات با ترجمه کامل علوم دارویی
ب) مقالات با ترجمه چکیده علوم دارویی

۲) داروسازی/داروشناسی (Pharmacology)
الف) مقالات با ترجمه کامل داروسازی/داروشناسی
ب) مقالات با ترجمه چکیده داروسازی/داروشناسی

۳) داروخانه (Pharmacy)
الف) مقالات با ترجمه کامل داروخانه
ب) مقالات با ترجمه چکیده داروخانه


دامپزشکی

۱) آناتومی دام (Anatomy)
الف) مقالات با ترجمه کامل آناتومی دام
ب) مقالات با ترجمه چکیده آناتومی دام

۲) علوم پایه دامپزشکی (Basic Science)
الف) مقالات با ترجمه کامل علوم پایه دامپزشکی
ب) مقالات با ترجمه چکیده علوم پایه دامپزشکی

۳) تجارت دام (Trade)
الف) مقالات با ترجمه کامل تجارت دام
ب) مقالات با ترجمه چکیده تجارت دام

۴) دامپزشکی پرندگان (Veterinary Medicine – Avian)
الف) مقالات با ترجمه کامل دامپزشکی پرندگان
ب) مقالات با ترجمه چکیده دامپزشکی پرندگان

۵) دامپزشکی اسب (Veterinary Medicine – Equine)
الف) مقالات با ترجمه کامل دامپزشکی اسب
ب) مقالات با ترجمه چکیده دامپزشکی اسب

۶) دامپزشکی تغذیه و غذای حیوانات (Veterinary Medicine – Food Animals)
الف) مقالات با ترجمه کامل دامپزشکی تغذیه و غذای حیوانات
ب) مقالات با ترجمه چکیده دامپزشکی تغذیه و غذای حیوانات

۷) دامپزشکی حیوانات بزرگ (Veterinary Medicine – Large Animals)
الف) مقالات با ترجمه کامل دامپزشکی حیوانات بزرگ
ب) مقالات با ترجمه چکیده دامپزشکی حیوانات بزرگ

۸) دامپزشکی حیوانات کوچک و نامتعارف (Veterinary Medicine – Small Animals and Exotics)
الف) مقالات با ترجمه کامل دامپزشکی حیوانات کوچک و نامتعارف
ب) مقالات با ترجمه چکیده دامپزشکی حیوانات کوچک و نامتعارف

۹) دامپزشکی عمومی (Veterinary Medicine General)
الف) مقالات با ترجمه کامل دامپزشکی عمومی
ب) مقالات با ترجمه چکیده دامپزشکی عمومی

۱۰) علم و تکنولوژی دامپزشکی (Veterinary Science/ Veterinary Technology)
الف) مقالات با ترجمه کامل علم و تکنولوژی دامپزشکی
ب) مقالات با ترجمه چکیده علم و تکنولوژی دامپزشکی

۱۱) باغ وحش و حیوانات (ZOO and Animal)
الف) مقالات با ترجمه کامل باغ وحش و حیوانات
ب) مقالات با ترجمه چکیده باغ وحش و حیوانات

من سامان نصیری نویسنده این مقاله هستم.

تاریخ انتشار: 9 آگوست 2020
798 بازدید

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

مجوزها و نمادها


logo-samandehi

پل های ارتباطی با ما …

تبریز ، بخش مقصودیه ، خیابان ارتش جنوبی، کوچه شهید شهابی ، بن بست باغچه ، پلاک ۸۷ ، طبقه 4
تلفن تماس : 04135421108-09307584802
ایمیل : entofa@gmail.com


Unit4,No87,Baghcheh Alley,South Artesh ST,Azadi ave,MAGHSUDIYEH, Tabriz, Iran
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد . طراحی و توسعه آلسن وب    All rights reserved © 2020 Entofa