شماره تلفن : 09307584802

خانه ژورنال دانشجویان ایران

Iranian Students Article House

حرفه های بهداشتی

Showing 1–10 of 50 results

 • آموزش و دوره ی ورزشی

  آموزش و دوره ی ورزشی (6)

 • احیای پیشرفته ی قلبی عروقی

  احیای پیشرفته ی قلبی عروقی (2)

 • الکتروکاردیوگرافی

  الکتروکاردیوگرافی (1)

 • برنامه نویسی و مدیریت اطلاعات سلامت

  برنامه نویسی و مدیریت اطلاعات سلامت (5)

 • تخصص کار با ستون فقرات

  تخصص کار با ستون فقرات (1)

 • تکنسین داروساز

  تکنسین داروساز (6)

 • تکنولوژی جراحی / مشاغل بهداشتی

  تکنولوژی جراحی / مشاغل بهداشتی (6)

 • تکنولوژی های تصویربرداری

  تکنولوژی های تصویربرداری (6)

 • تنفس درمانی

  تنفس درمانی (8)

 • حرفه های بهداشتی (عمومی)

  حرفه های بهداشتی (عمومی) (7)

 • حرفه ی داروخانه

  حرفه ی داروخانه (1)

 • خدمات اورژانس پزشکی

  خدمات اورژانس پزشکی (2)

 • داروی (طب) مکمل

  داروی (طب) مکمل (7)

 • علوم آزمایشگاه بالینی

  علوم آزمایشگاه بالینی (4)

 • علوم پایه حرفه های بهداشتی

  علوم پایه حرفه های بهداشتی (3)

 • فیزیوتراپی و توان بخشی

  فیزیوتراپی و توان بخشی (1)

 • ماساژ و درمان دستی

  ماساژ و درمان دستی (1)

 • مدیر و مدیریت بیمارستان

  مدیر و مدیریت بیمارستان (9)